Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V Kz 234/14

POSTANOWIENIE

Dnia 25 kwietnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi w V Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

Przewodnicząca – sędzia S.O. Maria Antecka

Sędziowie: S.O. Wojciech Janicki (sprawozdawca)

S.O. Jarosław Bolek

Protokolant: sekr. sąd. Dorota Lerka

przy udziale Prokuratora Krzysztofa Kowalczyka

po rozpoznaniu w sprawie przeciwko R. N. i G. M., co do których prawomocnie umorzono postępowanie karno skarbowe o czyn z art. 107 § 1 k.k.s.

zażaleń obrońcy G. M. i pełnomocnika interwenienta spółki z o.o. (...) z siedzibą w K.

na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi Widzewa w Łodzi z dnia 30 stycznia 2014 roku w przedmiocie orzeczenia przepadku przedmiotów tytułem środka zabezpieczającego

na podstawie art. 437 § 1 i 2 k.p.k. i art. 438 pkt. 2 i 3 k.p.k. oraz art. 230 § 2 k.p.k., w zw. z art. 113 § 1 k.k.s.

postanawia

zmienia zaskarżone postanowienie w punkcie 1 w ten sposób, że nakazuje zwrócić Spółce (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. dowody rzeczowe zatrzymane w toku obecnie prawomocnie umorzonego postępowania w sprawie o sygn. IV K 398/13 w postaci automatów do gier wraz z pilotami i środków pieniężnych, dokładnie opisanych w punkcie 1 podpunkty a, b, c, d, e, f, g, h, i, powyższego postanowienia.