Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V K 411/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2022 roku

Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie V Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Maciej Jabłoński

Protokolant: Emilia Czarnecka

po rozpoznaniu na posiedzeniu w dniu 25 marca 2022 r. sprawy

E. G., ur. (...) w P., s. M. i K. z d. D.

oskarżonego o to, że:

w dniu 27 czerwca 2018 roku w W. przy ul. (...) w samochodzie marki V. (...) o nr rej. (...) wbrew przepisom ustawy środek odurzający
w postaci marihuany o łącznej wadze 10,60 grama netto,

tj. o czyn z art. 62 ust. 1 ustawy dnia 29.07.2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii

o r z e k a

I.  Na podstawie art. 66 § 1 k.k., art. 67 § 1 k.k. postępowanie karne przeciwko E. G. warunkowo umarza na okres lat 3 (trzech) tytułem próby;

II.  na podstawie art. 230 § 2 k.p.k. dowód rzeczowy, wyszczególniony w wykazie dowodów rzeczowych nr (...) (k. 102) pod poz. 1 nakazuje zwrócić oskarżonemu E. G.;

III.  na podstawie art. 627 k.p.k., zasądza od oskarżonego E. G. 100 (sto) złotych tytułem opłaty oraz 559,22 złotych (pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych i dwadzieścia jeden groszy) tytułem pozostałych kosztów sądowych.