Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

V K 556/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

A. H.

jak w zarzucie aktu oskarżenia

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

w okresie od czerwca 2017r do 5 czerwca 2018 oskarżony nie realizował obowiązku alimentacyjnego

wyjaśnienia oskarżonego

86, 246

zeznania J. G.

33, 234,

zeznania P. K.

246

zeznania J. K.

13-14

dokumentacja

203, 37-63, 244

opinia

125-127

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonego

co do faktu nieregulowania zobowiązania alimentacyjnego wiarygodne jako zgodne z pozostałymi dowodami. W zakresie obiektywnych problemów oskarżonego z wykonywaniem pracy uznane za przyjętą linię obrony szczególnie wobec opinii sądowo - psychiatrycznej.

zeznania J. G.

spójne i logiczne, konsekwentne i korespondujące ze zgromadzoną dokumentacją

zeznania J. K.

potwierdzone zebraną dokumentacją.

zeznania P. K.

co do faktu niealimentacji wiarygodne jako zgodne z pozostałymi dowodami, co do okoliczności uniemożliwiających jakoby oskarżonemu regulację alimentów stanowią wyraz wsparcia relacji oskarżonego z którym świadek pozostaje w związku.

dokumentacja

pochodząca z wiarygodnych źródeł o charakterze urzędowym

opinia

jasna, spójna i wyczerpująca.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

A. H.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

oskarżony w okresie objętym zarzutem nie wywiązywał się z obowiązku alimentacyjnego. Winien co miesiąc wpłacać kwotę 700 zł do rąk matki uprawnionego, czego w żadnym wymiarze nie czynił. Oskarżony wpłacał pewne kwoty na rachunek komornika. lecz nie jest to tożsame z wykonywaniem orzeczonego obowiązku. Oskarżony, jak wynika z dokumentacji komornika w okresie objętym zarzutem w minimalnym stopniu poprzez wpłaty w większości sum rzędu 100-200zł zmniejszał swoje ogromne zadłużenie czy raczej spowalniał jedynie tempo jego narastania. W ocenie Sądu nie ma to nic wspólnego z postawą oskarżonego wobec orzeczonego obowiązku alimentacyjnego. Sąd nie przyjmuje tłumaczeń oskarżonego o szeregu trudności życiowych i problemach zdrowotnych jako przyczynie niealimentacji. Oskarżony nie był chory na depresję jak sam wskazywał, o czym przekonuje opinia złożona przez biegłych. Nie miał stwierdzonej niepełnosprawności, ani nie był obłożnie chorym pacjentem szpitala. Prowadził normalny tryb życia napotykając problemy jakie są udziałem większości populacji. Nie istniał żaden obiektywny czynnik, który wykluczałby regulowanie przez niego alimentów bieżących w pełnej kwocie. Sąd nie pomija tego, że oskarżony mógł mieć trudności w zarobieniu odpowiedniej kwoty lecz nie uznaje aby to oskarżonego usprawiedliwiało. Charakter obowiązku utrzymania swojego dziecka to jest zapewnienia mu możliwości przeżycia i zaspokojenia podstawowych potrzeb jest bezwarunkowy. Nie jest tak, że rodzic ma obowiązek utrzymywać nieletnie dziecko wtedy, kiedy akurat uda mu się wygospodarować na to środki. Odwrotnie- to potrzeby dziecka muszą skłaniać rodzica do poprawy swojej sytuacji finansowej tak aby mógł je utrzymać. W realiach aglomeracji (...) popyt na pracę o różnym charakterze jest tak duży, że oskarżony bez przeszkód mógł podejmować zatrudnienie, choćby dorywcze i w ten sposób umożliwić sobie wykonanie obowiązku. Kwota zaległości alimentacyjnych za okres zarzutu przekroczyła trzykrotność należnego świadczenia miesięcznego, zaś z zeznań matki uprawnionego wynika, że musiała aplikować o wypłatę środków z funduszu alimentacyjnego oraz korzystać z innych form pomocy społecznej aby zabezpieczyć podstawowe potrzeby syna. Bez tych form wsparcia małoletni stanąłby w obliczu niemożności zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych a wynikała taka sytuacje bezpośrednio z bierności oskarżonego w zakresie alimentacji.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. H.

1

1

oskarżony winien zdaniem Sądu odczuć bezpośrednio nieopłacalność podjętej decyzji życiowej opisanej w akcie oskarżenia i przez zbliżony okres uzupełniać listę bieżących obowiązków o nieodpłatną pracę na cele społeczne czyli ( w pewnym uproszczeniu) na cele tych, których podatki przeznaczono na zaspokojenie potrzeb syna oskarżonego, które to potrzeby on właśnie powinien zabezpieczyć.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1

oskarżony posiadając znaczne zaległości alimentacyjne miałby zbyt duży problem w uiszczeniu opłaty i kosztów.

1.Podpis