Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt II Ca 1733/21

POSTANOWIENIE

Dnia 3 listopada 2021 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Grzegorz Buła

po rozpoznaniu w dniu 3 listopada 2021 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

spraw z powództwa (...) Bank Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko A. W.

o zapłatę

w przedmiocie wniosku pozwanej o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z dnia 10 listopada 2020 roku sygnatura akt I C 4854/19/N oraz w przedmiocie apelacji pozwanej z dnia 2 lipca 2021 roku od wskazanego wyroku

postanawia:

1.  oddalić wniosek o przywrócenie terminu;

2.  odrzucić apelację pozwanej z dnia 2 lipca 2021 roku od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z dnia 10 listopada 2020 roku sygnatura akt I C 4854/19/N.

SSO Grzegorz Buła

UZASADNIENIE

W dniu 2 lipca 2021 roku pozwana A. W. wniosła o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa-Nowej Huty w Krakowie z dnia 10 listopada 2020 roku sygnatura akt I C 4854/19/N wraz z apelacją od tego wyroku. W powyższym wniosku wskazała, że od października 2020 roku z uwagi na swój stan zdrowia oraz stan zdrowia małoletniej córki, nie mogła wnieść apelacji w ustawowym terminie. Do przedmiotowego wniosku pozwana dołączyła szereg dokumentów związanych ze swoim stanem zdrowia i stanem zdrowia córki, dotyczących okresu od 13 października 2020 roku do 25 czerwca 2021 roku.

Zgodnie z art. 168 § 1 k.p.c. jeżeli strona nie dokonała w terminie czynności procesowej bez swojej winy, sąd na jej wniosek postanowi przywrócenie terminu. W orzecznictwie przyjmuje się, że uwzględnienie wniosku o przywrócenie uchybionego terminu może nastąpić tylko w sytuacji, gdy zachowaniu się strony nie można przypisać znamion winy w jakiejkolwiek jej postaci, również winy polegającej na zwykłym niedbalstwie (postanowienie SN z dnia 6 lutego 2014 r. I UZ 47/13 LEX nr 1439385).

Zdaniem Sądu Okręgowego, analizując stan faktyczny istniejący w tej sprawie nie można uznać, aby uchybienie terminu do wniesienia apelacji nastąpiło bez winy pozwanej. Podnieść należy, iż termin do wniesienia apelacji od wyroku Sądu Rejonowego z dnia 10 listopada 2020 roku rozpoczął swój bieg w dniu 20 stycznia 2021 roku (data doręczenia pozwanej odpisu wyroku wraz uzasadnieniem-k. 116) i upływał (jak prawidłowo stwierdziła sama pozwana) z dniem 3 lutego 2021 roku.

W związku z terminem do wniesienia apelacji bez znaczenia pozostają okoliczności związane ze stanem zdrowia pozwanej i jej córki w okresie wcześniejszym, gdyż problemu zdrowotne w tym okresie nie mogły mieć jakiegokolwiek wpływu na możliwość sporządzenia i wniesienia do sądu apelacji od wyroku Sądu Rejonowego.

Odnosząc się do dowodów mających wykazać stan zdrowia pozwanej w okresie biegu terminu do wniesienia apelacji i w okresie późniejszym, Sąd Okręgowy oczywiście nie kwestionuje treści, która z nich wynika, a mianowicie faktu przebywania przez pozwaną w tym czasie na zwolnieniu chorobowym, doznania urazu stawu biodrowego, jak również przebywania w izolacji domowej od dnia 2 marca 2021 roku do dnia 11 marca 2021 roku. Niemniej zdaniem Sądu Okręgowego powyższa dokumentacja lekarska nie wykazuje, aby stan zdrowia pozwanej uniemożliwiał jej sporządzenie środka odwoławczego w postaci apelacji.

Zwrócić należy uwagę, iż pozwana przebywając na zwolnieniu chorobowym nie musiała pozostawać w domu z zaleceniem leżenia, lecz od dnia 5 stycznia 2021 roku do dnia 28 lutego 2021 roku mogła chodzić (podobnie w okresie od dnia 12 marca 2021 r. do 16 kwietnia 2021r., od 19.04.2021r. do 3.05.2021r., od 22.05.2021r. do 25.06.2021r.). Nie było więc przeszkód, aby sporządzić apelację i wnieść ją bezpośrednio do sądu lub nadać za pośrednictwem operatora pocztowego w ustawowym terminie. Pozwana nie była bowiem w tym czasie obłożnie chora. Izolacja związana z zachorowaniem na COVID-19 miała z kolei miejsce już po upływie terminu do wniesienia apelacji. Zatem powyższe okoliczności nie mogą stanowić uprawdopodobnienia, że uchybienie terminu nastąpiło bez winy pozwanej.

Podnieść należy, że aktach niniejszej sprawy znajdują się dwa pisma procesowe pozwanej wniesione odpowiednio w dniach 27 stycznia 2021 roku (k.117-118) i 3 lutego 2021 roku (k.119-139), które jednoznacznie wykazują, że stan zdrowia pozwanej w okresie biegu terminu do wniesienia apelacji nie pozbawił jej możliwości dokonywania czynności procesowych. Zdaniem Sądu Okręgowego skoro pozwana mogła w dniu 3 lutego 2021 roku wnieść do Sądu Rejonowego obszerne pismo procesowe odnoszące się do istoty sprawy wraz z licznymi załącznikami, mającymi wykazywać jej stanowisko procesowe, to mogła także sporządzić i wnieść do Sądu w tym samym czasie środek odwoławczy w postaci apelacji od wyroku Sądu Rejonowego.

Mając powyższe na uwadze Sąd Okręgowy na podstawie art. 168 §1 k.p.c. oddalił wniosek pozwanej o przywrócenie terminu do wniesienia apelacji.

Zgodnie z art. 373 §1 k.p.c. sąd drugiej instancji odrzuca apelację spóźnioną, nieopłaconą lub z innych przyczyn niedopuszczalną, jak również apelację, której braków strona nie usunęła w wyznaczonym terminie. W niniejszej sprawie apelacja pozwanej z dnia 2 lipca 2021 roku została wniesiona prawie 5 miesięcy po upływie ustawowego terminu określonego w art. 369 §1 k.p.c. W tej sytuacji oraz wobec oddalenia wniosku o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności procesowej Sąd Okręgowy na podstawie wskazanego przepisu orzekł jak w punkcie 2 sentencji.

SSO Grzegorz Buła