Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III Ka 164/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Kalisz, dnia 12 maja 2022 r.

Sąd Okręgowy w Kaliszu III Wydział Karny w następującym składzie:

PrzewodniczącySędzia Sądu Okręgowego Patryk Pietrzak

Protokolantp.o. stażysty Izabela Kryjom-Zuchowska

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Pleszewie Wojciecha Tomczyka

po rozpoznaniu dnia 12 maja 2022 r.

sprawy A. G. syna A. i H. z domu H.

urodzonego (...) w Ś.

oskarżonego z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 279 § 1 kk i art. 279 § 1 kk w zw. z art. 12 § 1 kk w zw. z art. 64 § 2 kk

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę oskarżonego

od wyroku Sądu Rejonowego w Pleszewie

z dnia 14 stycznia 2022 r. sygn. akt II K 102/21.

I.  Utrzymuje zaskarżony wyrok w mocy.

II.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. R. M. kwotę 516,60 ( pięćset

szesnaście 60/100) złotych tytułem kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej

oskarżonemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym.

III.  Zwalnia oskarżonego A. G. od ponoszenia kosztów sądowych za

postępowanie odwoławcze.