Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt IV U 483/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

dnia 7 marca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Świdnicy , IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w osobie SSR Magdaleny Piątkowskiej

po rozpoznaniu w dniu 7 marca 2022 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania J. D.

od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału (...) we W. z dnia 21 października 2020 r. roku, znak:GO- (...), znak: (...)-DS.GO.79.2020

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje powodowi J. D. prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej z dnia 14 sierpnia 2020r. w wysokości należności za 8% uszczerbku na zdrowiu, tj. w kwocie w wysokości 8.264 zł.

UZASADNIENIE

Powód J. D. wniósł odwołanie od decyzji Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddziału (...) we W. z dnia 21 października 2020r. odmawiającej mu prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku z dnia 14 sierpnia 2020r. wobec nie uznania zdarzenia za wypadek przy pracy rolniczej. W uzasadnieniu powód wskazał, iż teren, na którym doszło do wypadku jest obszarem gospodarstwa rolnego objętym dopłatami bezpośrednimi zgłoszonymi do (...). W związku z tym na powodzie ciążył obowiązek uprawy gruntów rolnych i utrzymywania łąk i pastwisk w dobrej kulturze rolnej. Na terenie tym porastały samosiejki wierzby, które utrudniały korzystanie z tego obszaru przez zwierzęta. Następnie powód opisał przebieg zdarzenia wskazując, iż nie przypuszczał, że podjęte działania mogą stworzyć niebezpieczeństwo dla jego zdrowia. Powód zaprzeczył, aby jego obuwie było mokre, w żaden tez inny sposób nie przyczynił się do wypadku.

W odpowiedzi organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania. W uzasadnieniu przytoczono postawę prawną decyzji, a to art. 10 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 20.12.1990r. o ubezpieczeniu społecznym rolników i wskazano, że zdarzenie, jakiemu uległ powód nie zostało uznane za wypadek przy pracy rolniczej wobec ustalenia, ze pozyskane drewno posłużyło do palenia w piecu kaflowym z podkową w celu przygotowania posiłków i na potrzeby ciepłej wody.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Powód prowadzi gospodarstwo rolne i z tego tytułu podlega ubezpieczeniu społecznemu.

W dniu 14 sierpnia powód usuwał samosiejki drzew, które zajęły część terenu pastwiska utrudniając wypasanie koni. K. należą do sąsiada- ich wypas sprawia, ze powód nie musi kosić tego terenu. Chaszcze zasłaniały również sąsiadom widok na drogę. Większość drzewek powód usunął z ziemi. Do jednego potrzebował drabiny, aby założyć pas, za pomocą którego zamierzał powalić drzewo na ziemię w kontrolowaną stronę, aby nie uszkodzić ogrodzenia. Powód wszedł na ¾ szczebel drabiny, około 80-90 cm nad ziemię. W pewnym momencie stracił równowagę, spadł na ziemię, ale nie wywrócił się, utrzymał pozycję stojącą poczuł ból w okolicy prawego kolana, które spuchło.

W dniu zdarzenia było gorąco, sucho, powód miał na nogach buty sportowe, sznurowane do kostki. Buty były suche, drabina bardzo dobrze podparta. Powód nie mógł przewidzieć utraty równowagi, nie przypuszczał, iż przy dokonywanych czynnościach istnieje zagrożenie jego zdrowia.

Uzyskane z uprzątnięcia pastwiska drewno na pytanie inspektora KRUS powód wskazał, iż spali je jako opał, ostatecznie spalił je zimą na otwartym terenie.

Dowód: zeznania powoda k. 15 , e-protokół k. 16

akta KRUS w załączeniu

Na skutek zdarzenia powód doznał złamania nasady bliższej piszczeli prawej, doznając 8% uszczerbku na zdrowiu.

Dowód: opinia biegłego sądowego k. 20,21

Przy tak ustalonym stanie faktycznym sąd zważył:

Odwołanie podlegało uwzględnieniu.

Zgodnie z art.10 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników jednorazowe odszkodowanie przysługuje ubezpieczonemu, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej. Zgodnie zaś z art. 11 ust.1 pkt 3 powołanej ustawy za wypadek przy pracy rolniczej uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło podczas wykonywania czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających w związku z wykonywaniem tych czynności podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego, o którym mowa w pkt 1, zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej albo w związku z wykonywaniem tych czynności.

Przeprowadzone postępowanie dowodowe wykazało, iż powód uległa wypadkowi przy pracy rolniczej- czynnościach zmierzających do oczyszczenia pastwiska. Celem tych czynności nie było uzyskanie opału do prowadzenia gospodarstwa domowego, a właśnie uporządkowanie zarośniętego terenu. Ostatecznie też uzyskane drewno spalone zostało na otwartej przestrzeni. W związku z tym, zdaniem sądu należało zatem przyjąć, że powód wykonywał w chwili wypadku prace rolnicze, a zatem przysługuje mu jednorazowe odszkodowanie z tytułu doznanego wówczas uszczerbku na zdrowiu (8%).

Kwota odszkodowania została ustalona w myśl art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1990 roku o ubezpieczeniu społecznym rolników, zgodnie z którym jednorazowe odszkodowanie się w wysokości proporcjonalnej do określonego procentowo stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu. Wysokość odszkodowania za 1% uszczerbku w kwocie 1033 zł została przyjęta zgodnie z § 1 rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 20 grudnia 2021 r. roku w sprawie określenia wysokości jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego obowiązującego w dacie orzekania.

Mając na uwadze powyższe Sąd na podstawie przepisu art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję i orzekł jak w wyroku.