Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 1239/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 maja 2022 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Piotr Rajczakowski

po rozpoznaniu w dniu 10 maja 2022 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. B.

przeciwko W. J.

o ustalenie wygaśnięcia służebności

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego w Wałbrzychu

z dnia 7 października 2021r., sygn. akt (...)

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od powoda na rzecz pozwanej kwotę 1800 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt II Ca 1239/21 Ś., dnia 10 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)