Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 423/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 marca 2022 roku

Sąd Rejonowy w Giżycku w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący – sędzia Bogdan Wałachowski

Protokolant – sekr. Justyna Byller

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej w G.- -----------

po rozpoznaniu w dniach 22 listopada 2021 roku i 21 grudnia 2021 roku, 15 marca 2022 roku, 24 marca 2022 roku sprawy

P. Z.

ur. (...) w G.

syna Z. i H. zd. R.

oskarżonego o to, że:

w dniu 14 czerwca 2021 roku w G. na ul. (...), droga krajowa (...) nieumyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 3 ust. 1 i art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. nr 98, poz. 602) w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) jadąc w kierunku msc. G. nie zachował bezpiecznej odległości od poprzedzającego go pojazdu marki V. (...) o nr rej. (...), kierowanego przez A. K., w wyniku czego w celu uniknięcia najechania na jego tył zjechał na prawe pobocze uderzając w stojącego tam pieszego P. D., w następstwie czego wymieniony pieszy doznał obrażeń ciała w postaci złamania kłykcia bocznego kości piszczelowej prawej, złamania trzonu kości strzałkowej prawej, powodujących naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej dni siedmiu,

tj. o czyn z art. 177§1 kk

1.  Na podstawie art. 66§1 i 2kk, art. 67§1 i 3kk postępowanie karne wobec P. Z. warunkowo umarza tytułem próby na okres 1 (jeden) roku oraz orzeka wobec niego świadczenie pieniężne na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w kwocie 1000 zł oraz nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego P. D. w kwocie 2000 zł.

2.  Zasądza od P. Z. na rzecz P. D. 840 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

3.  Zasądza na rzecz Skarbu Państwa od P. Z. 100 zł tytułem opłaty i obciąża go pozostałymi kosztami sądowymi w kwocie 210 zł.