Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 475/21 Zambrów, 24 maja 2022 roku

1.1. W Y R O K Ł Ą C Z N Y

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

1.1.1.Sąd Rejonowy w Zambrowie w II Wydziale Karnym w składzie:

1.1.1.1Przewodniczący Sędzia Anna Iwanowska

Protokolant Renata Konert

przy udziale Prokuratora Przemysława Tyla

po rozpoznaniu na rozprawie dnia 26 kwietnia 2022r., 24 maja 2022r.

sprawy E. S. (1), urodz. (...) w O., syna J. i A., z d. U.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

1.  Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowiecka dnia 22 lutego 2016r. w sprawie II K 427/15 za przestępstwo z art. 158 § 1 kk popełnione w dniu 06 czerwca 2015r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby, oddano pod dozór kuratora, zasądzono zadośćuczynienie, zasądzono koszty i opłaty, postanowieniem Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 05 lutego 2018r. zarządzono wykonanie warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, objęty wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 21 maja 2018r. w sprawie II K 109/18;

2.  Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 lutego 2017r. w sprawie II K 30/17 za przestępstwo z art. 178a § 1 kk popełnione w dniu 03 maja 2016r. na karę grzywny w wysokości 150 stawek dziennych po 10 złotych każda, orzeczono świadczenie pieniężne, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 3 lat, zasądzono koszty i opłaty;

3.  Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie II K 482/17 za przestępstwa z art. 178a § 4 kk popełnione w dniu 25 lipca 2017r. oraz w dniu 05 sierpnia 2017r. na podstawie art. 91 § 1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, za przestępstwo z art. 288 § 1 kk popełnione w dniu 25 lipca 2017r. na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności, wymierzono karę łączną 1 roku pozbawienia wolności, orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, orzeczono świadczenie pieniężne, zwolniono od ponoszenia kosztów i opłat sądowych, objęty wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 21 maja 2018r. w sprawie II K 109/18;

4.  Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 08 lutego 2018r. w sprawie II K 598/17 za czyn z art. 190 § 1 kk popełniony w dniu 24 września 2017r. na karę 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, orzeczono środek karny w postaci zakazu kontaktowania się z pokrzywdzonymi przez okres 2 lat, zasądzono koszty i opłaty;

5.  Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie II K 138/17 za czyn z art. 198 kk popełniony w nocy z 16/17 stycznia 2015r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 3 lat tytułem próby, oddano go pod dozór kuratora, orzeczono karę grzywny w wymiarze 50 stawek dziennych po 10 złotych każda, zasądzono zadośćuczynienie, zasądzono koszty i opłaty skarbowe;

6.  Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 03 lipca 2020r. w sprawie II K 322/20 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zb. z art. 276 kk popełnione w dniu 14 marca 2020r. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej,, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym, orzeczono świadczenie pieniężne, zasądzono koszty i opłaty, objęty wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 01 lipca 2021r. w sprawie II K 80/21;

7.  Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 13 października 2020. w sprawie II K 344/20 za przestępstwo z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, popełnione w dniu 03 maja 2020r. na karę 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, orzeczono świadczenie pieniężne, zasądzono koszty i opłaty, objęty wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 01 lipca 2021r. w sprawie II K 80/21;

8.  Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej z dnia 22 lipca 2020r. w sprawie II K 389/19 za przestępstwo z art. 280 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk na karę 2 lat pozbawienia wolności, zasądzono koszty i opłaty, objęty wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w Ostrołęce z dnia 01 lipca 2021r. w sprawie II K 80/21;

9.  Sądu Rejonowego w Zambrowie z dnia 07 października 2021r. w sprawie II K 169/21 za przestępstwo z art. 177 § 1 kk w zw. z art. 178 kk popełnione w dniu 12 lipca 2020r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 10 lat, za przestępstwo z art. 178a § 4 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w dniu 12 lipca 2020r. na karę 1 roku pozbawienia wolności, orzeczono zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, orzeczono świadczenie pieniężne, zasądzono nawiązkę, wymierzono karę łączną 2 lat pozbawienia wolności, orzeczono łączny zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych dożywotnio, zasądzono koszty i opłaty;

I.  Na mocy 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 § 1 kk, art. 85 a kk i art. 86 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami: Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiem w sprawie II K 427/15 II K 138/17 i wymierza skazanemu E. S. (1) karę łączną 1 (jeden) roku pozbawienia wolności i uznaje ją za wykonaną w całości.

II.  Na mocy 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 § 1 kk, art. 85 a kk i art. 86 § 1 kk, art. 87 § 1 kk łączy karę pozbawienia wolności wymierzoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie II K 482/17 i karę ograniczenia wolności orzeczoną wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie II K 598/17 i wymierza skazanemu E. S. (1) karę łączną 1 (jeden) roku i 2 (dwa) miesięcy pozbawienia wolności i uznaje ją za wykonaną w całości.

III.  Na mocy 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 § 1 kk, art. 85 a kk i art. 86 § 1 kk łączy kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami: Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie II K 344/20 i II K 389/19 oraz Sądu Rejonowego w Zambrowie w sprawie II K 169/21 i wymierza skazanemu E. S. (1) karę łączną 5 (pięć) lat pozbawienia wolności.

IV.  W pozostałym zakresie wyroki wskazane w punkcie I-III (jeden-trzy) pozostawia do odrębnego wykonania.

I.  Na mocy art. 572 kpk umarza postępowanie w przedmiocie wyroku Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie II K 322/20.

V.  Zasądza od Skarbu Państwa na rzecz r. pr. M. K. kwotę 206,64 (dwieście sześć i 64/100) złotych w tym kwotę 38,64 (trzydzieści osiem i 64/100) złotych tytułem 23 % podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu.

VI.  Zwalnia skazanego E. S. (1) od ponoszenia kosztów sądowych związanych z wydaniem wyroku łącznego.

UZASADNIENIE

Formularz UWŁ

Sygnatura akt

II K 475/21

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

22 lutego 2016r.

II K 427/15

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

27 lutego 2017r.

II K 30/17

1.1.3.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

27 listopada 2017r.

II K 482/17

1.1.4.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

08 lutego 2018r.

II K 598/17

1.1.5.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

28 listopada 2018r.

II K 138/17

1.1.6.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

03 lipca 2020r.

II K 322/20

1.1.7.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

13 października 2020r.

II K 344/20

1.1.8.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej

22 lipca 2020r.

II K 389/19

1.1.9.

Sąd Rejonowy w Zambrowie

07 października 2021r.

II K 169/21

0.1.Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

Wydanie wobec skazanego wyroków

Odpisy wyroków

9-10, 18-19. 21-23, 26, 28, 30, 33, 36, 4-043, 53, 57-58

Karta karna

k. 6-7, 68-69

1.2.1.2.

Wykonywanie przez skazanego wymierzonych kar

Odpisy wyroków

9-10, 18-19. 21-23, 26, 28, 30, 33, 36, 4-043, 53, 57-58

Karta Karna

k. 6-7, 68-69

Pisma z Zakładu Karnego z obliczeniem kary

k. 11, 24, 31, 34, 37-38

1.2.1.3.

Zachowanie skazanego w czasie odbywania kary

Opinia o skazanym

k. 75-78

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

1.Ocena Dowodów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.2.1.1

Odpisy wyroków

Dowód wiarygodny, dowód obiektywny.

Karta karna

Dowód wiarygodny, dowód obiektywny.

1.2.1.2

Odpisy wyroków

Dowód wiarygodny, dowód obiektywny.

Karta Karna

Dowód wiarygodny, dowód obiektywny.

Pisma z Zakładu Karnego z obliczeniem kary

Dowód wiarygodny, nie kwestionowany przez skazanego

1.2.1.3

Opinia o skazanym

Dowód wiarygodny, nie kwestionowany przez skazanego, wskazujący na sposób zachowania skazanego w czasie odbywania kary pozbawienia wolności.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, 22 lutego 2016r., II K 427/15 - punkt I

Kara 6 miesięcy pozbawienia wolności

3.1.2.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, 28 listopada 2018r. II K 138/17 - punkt I

Kara 1 roku pozbawienia wolności

3.1.3.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, 27 listopada 2017r., II K 482/17 - punkt II

Kara łączna 1 roku pozbawienia wolności

3.1.4.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, 08 lutego 2018r., II K 598/17 - punkt II

Kara 1 roku ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym

3.1.5.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, 13 października 2020r. II K 344/20 - punkt III

Kara 1 roku i 2 miesięcy pozbawienia wolności

3.1.6.

Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, 22 lipca 2020r., II K 389/19 - punkt III

Kara 2 lat pozbawienia wolności

3.1.7.

Sąd Rejonowy w Zambrowie, 07 października 2021r., II K 169/21 - punkt III

Kara łączna 2 lat pozbawienia wolności

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Wobec skazanego zachodzą przesłanki przewidziane w treści art. 85 kk do wydania wyroku łącznego i orzeczenia wobec skazanego trzech kar łącznych pozbawienia wolności. W skład pierwszej kary łącznej wchodzą kary jednostkowe pozbawienia wolności orzeczone wyrokami Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiem w sprawie II K 427/15 II K 138/17. W skład drugiej kary łącznej kara pozbawienia wolności wymierzona wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie II K 482/17 i kara ograniczenia wolności orzeczona wyrokiem Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie II K 598/17, w skład trzeciej kary łącznej kary pozbawienia wolności wymierzone wyrokami: Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej w sprawie II K 344/20 i II K 389/19 oraz Sądu Rejonowego w Zambrowie w sprawie II K 169/21. W stosunku do ww wyroków zachodzą przesłanki do wydania wyroku łącznego określone w art. 85 § 1 kk.

Pozostałe wydane wobec skazanego wyroki tj. II K 30/17 Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej i II K 322/20 Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej nie podlegają łączeniu na tej podstawie.

1.WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Wymierzając karę łączną Sąd miał na uwadze przesłanki wynikające z art. 86 § 1 kk. pozwalające orzec karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy. Zgodnie z art. 85 a orzekając karę łączną sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Zdaniem Sądu w przedmiotowej sprawie zachodzą przesłanki do orzeczenia wobec skazanego wymierzonych mu w punktach I-III kar pozbawienia wolności. Sąd Apelacyjny w wyroku z dnia 18 listopada 2008 roku (sygn. akt II Aka 178/08, KZS 2009/6/78), wskazał, iż instytucja kary łącznej nie jest i nie może być formą automatycznego łagodzenia odpowiedzialności karnej, albowiem trudno przyjąć, aby zasadnym było premiowanie skazanego ulgą za to, że dopuścił się szeregu przestępstw - na przestrzeni lat. Tym samym zastosowanie wobec orzeczonych kar pełnej absorbcji, nie dałoby pewności, iż wymierzone skazanemu kary wpłyną w sposób znaczący na zmianę dotychczasowego trybu życia. W ocenie Sądu odbycie przez niego kary w wymierzonym w wyroku łącznym zakresie będzie miało pozytywny wpływ na jego zachowanie w przyszłości. Wskazać należy, iż z uwagi na nowe brzmienie przepisów o karze łącznej, sąd miał obowiązek dokonać połączenia również kar wykonanych wcześniej przez skazanego. Dlatego zarówno w punkcie I jak i II wskazano, że wymierzona kara łączna została już wykonana. Wymierzone kary są sprawiedliwe i spełniają zadania zarówno prewencji indywidualnej jak i generalnej. Wymierzenie kary w mniejszym zakresie nie stanowiłoby wystarczającej dolegliwości dla skazanego. Z opinii przesłanej przez Zakład Karny w C. wynika, że skazany odbywa karę w systemie programowego oddziaływania wykonywanie przez niego zadań zostało ocenione umiarkowanie. Skazany wyraził zgodę na udział w terapii dla osób uzależnionych od alkoholu - terapię rozpocznie w dniu 08 września 2022 roku w Zakładzie Karnym w B.. Skazany nie deklaruje przynależności do podkultury przestępczej, skazany nie był uczestnikiem sytuacji nadzwyczajnych, nie zanotowano przejawów agresji. Nie korzystał z widzeń ani przepustek. Nie przyznaje się do wszystkich przestępstw za które odbywa karę pozbawienia wolności.

1.Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

IV.

W pozostałym zakresie wyroki wskazane w punkcie I - III wyroku pozostawia się do odrębnego wykonania.

V.

Na mocy art. 752 kpk umorzono postępowanie w przedmiocie wydania wyroku łącznego w pozostałych sprawach. Omyłkowo w punkcie tym pominięto wyrok w sprawie II K 30/17 Sądu Rejonowego w Ostrowi Mazowieckiej. Wyrokiem tym wymierzono skazanemu karę grzywny a więc nie podlega on łączeniu z pozostałymi karami.

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI.

Zasądzono od Skarbu Państwa na rzecz radcy prawnego M. K. działającego z urzędu kwotę 120 złotych podwyższoną o 20% za każdy kolejny termin rozprawy oraz kwotę 38,64 złotych tytułem 23 % podatku VAT tytułem nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu ustaloną w oparciu § 17 ust. 5 oraz § 20 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu z dnia 3 października 2016 r.

VII.

Z uwagi na to, że skazany odbywa wieloletnią karę pozbawienia wolności Sąd zwolnił go w całości od kosztów postępowania w przedmiocie wydania wyroku łącznego na mocy art. 624 § 1 kpk.

1.PODPIS