Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 1285/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Aneta Świtalska - Forenc

Protokolant: sekr. sąd. K. Kaczmarek

przy udziale Prokuratora: ----------------------

po rozpoznaniu na rozprawie w dniach: 08.02.2021 r., 07.04.2021 r., 31.05.2021 r., 21.07.2021 r., 20.09.2021 r., 03.11.2021 r., 27.04.2022 r.

sprawy A. W. (1) z d. G. urodzonej (...) w B. córki B. i B. z d. S.,

oskarżonej o to, że:

I.  w dniu 27 grudnia 2018 roku w T. woj (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem P. K., w ten sposób, że dokonała zaboru, w celu przywłaszczenia, dowodu osobistego pokrzywdzonej seria: (...) wydany przez (...) Z., a następnie posługując się nim zawarła umowę w (...) Banku SA z siedzibą w W., na kredyt gotówkowy o nr (...), w wyniku czego spowodowała straty w łącznej wysokości 114 659,00 złotych, na szkodę P. K. oraz (...) Banku SA z siedzibą w W.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk zw. z art. 11 § 2 kk

II.  w dniu 29 października 2018 roku w Z. woj (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem swojego męża M. W. (1), w ten sposób, że posłużyła się jego dowodem osobistym o nr (...) zawarła umowę o kredyt gotówkowy o nr (...) w (...) Banku SA z siedzibą w W., w wyniku czego spowodowała straty w łącznej wysokości 173 247,16 złotych, na szkodę (...) Banku SA z siedzibą w W.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

III.  w dniu 06 listopada 2018 roku w Z. woj (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem swojego męża M. W. (1), w ten sposób, że posłużyła się jego dowodem osobistym o nr (...) i zawarła umowę o kartę kredytową z (...) Bankiem SA z siedzibą w W. o nr (...) (...) , w wyniku czego spowodowała straty w łącznej wysokości 112 000,00 złotych, na szkodę (...) Bankiem S.A z siedzibą w W.

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

1.  oskarżoną A. W. (2) w miejsce zarzucanych jej czynów opisanych w punktach I i II uznaje za winną tego, że:

I.  w dniu 27 grudnia 2018 roku w Z., woj. (...) oraz w T., woj (...), działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą (osobami), doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank SA w W. w ten sposób, że po uprzednim dokonaniu zaboru w celu przywłaszczenia dowodu osobistego P. K. o numerze (...) wydanego przez (...) Z., przekazała jego kserokopię innej osobie, która wykorzystując zawarte w nim dane osobowe, doprowadziła do zawarcia na dane wyżej wymienionej w dniu 27 grudnia 2018 r. umowy o pożyczkę gotówkową o nr (...), wprowadzając pożyczkodawcę w błąd odnośnie osoby pożyczkobiorcy oraz innych okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki i doprowadzając w ten sposób ww. Bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie (...) (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt sześć) złotych, tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk,

II.  w dniu 29 października 2018 r. w Z., woj. (...) oraz w K., woj (...), działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą (osobami), doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. w W. w ten sposób, że po uprzednim dokonaniu zaboru, w celu przywłaszczenia, dowodu osobistego M. W. (2) o numerze (...) wydanego przez (...) Z., przekazała jego kserokopię nieustalonej osobie, która wykorzystując zawarte w nim dane osobowe doprowadziła do zawarcia na dane wyżej wymienionego w dniu 29 października 2018 r. umowy o kredyt konsolidacyjny nr (...), wprowadzając kredytodawcę w błąd odnośnie osoby kredytobiorcy oraz innych okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu i doprowadzając w ten sposób ww. Bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 173.247,16 (sto siedemdziesiąt trzy tysiące dwieście czterdzieści siedem złotych szesnaście groszy), tj. czynu wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk,

i przyjmując, że czyny te stanowią ciąg przestępstw, na podstawie art. 286 § 1 kk w zw. z art. 11 § 3 kk, art. 91 § 1 kk, art. 37a kk, art. 4§1 kk, art. 34 § 1, § 1a pkt 1 i §2 kk i art. 35 § 1 kk wymierza oskarżonej karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającej na obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

2.  oskarżoną A. W. (2) uniewinnia od popełnienia zarzucanego jej czynu opisanego w punkcie III;

3.  na podstawie art. 46 § 1 kk zasądza od oskarżonej A. W. (2) na rzecz (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 215.721,29 (dwieście piętnaście tysięcy siedemset dwadzieścia jeden złotych dwadzieścia dziewięć groszy) tytułem naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem;

4.  podstawie art. 63 § 1 kk na poczet orzeczonej kary ograniczenia wolności zalicza oskarżonej okres zatrzymania od dnia 8 marca 2019 r. godz. 16.40 do dnia 9 marca 2019 r. godz. 19.15;

5.  zasądza od oskarżonej A. W. (2) na rzecz oskarżyciela posiłkowego M. W. (2) kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu poniesionych przez niego wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika;

6.  zasądza od oskarżonej A. W. (2) na rzecz oskarżyciela posiłkowego (...) Bank S.A. z siedzibą w W. kwotę 1200 (jeden tysiąc dwieście) złotych tytułem zwrotu poniesionych przez niego wydatków związanych z ustanowieniem pełnomocnika;

7.  pobiera od oskarżonej 300 (trzysta) złotych opłaty i zasądza od oskarżonej na rzecz Skarbu Państwa kwotę 2756,76 zł (dwa tysiące siedemset pięćdziesiąt sześć złotych i siedemdziesiąt sześć groszy) tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków.