Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 1285/19

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

A. W.

w dniu 27 grudnia 2018 roku w Z., woj. (...) oraz w T., woj. (...), działając wspólnie i w porozumieniu z inną nieustaloną osobą (osobami), doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. w W. w ten sposób, że po uprzednim dokonaniu zaboru w celu przywłaszczenia dowodu osobistego P. K. (1) o numerze (...) wydanego przez (...) Z., przekazała jego kserokopię innej osobie, która wykorzystując zawarte w nim dane osobowe, doprowadziła do zawarcia na dane wyżej wymienionej umowy o pożyczkę gotówkową o nr (...), wprowadzając pożyczkodawcę w błąd odnośnie osoby pożyczkobiorcy oraz innych okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania pożyczki i doprowadzając w ten sposób ww. Bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 72.576 złotych, tj. czyn wyczerpujący dyspozycję art. 286 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

A. W. pozostawała w związku małżeńskim z M. W. (1). Finansami rodziny zajmowała się wyłącznie oskarżona. Jej mąż pracował prowadząc własną działalność gospodarczą. W związku z utrzymaniem rodziny i budową domu mieli problemy finansowe. Zaczęły się one w maju 2017 r. Wpadła w spiralę kredytową.

wyjaśnienia oskarżonej

67-67v.

W celu uzyskania kolejnej pożyczki, podczas odwiedzin, zabrała z portfela dowód osobisty swojej koleżanki P. K. (2) o numerze (...) wydany przez (...) Z.. Zrobiła jego zdjęcia i przesłała je na maila (...) Osoba, z którą już wcześniej nawiązała kontakt zaciągając kredyt opisany w punkcie II na dane swojego męża M. W. (1), przedstawiająca się jako E. M. (1) odpisała, że sprawdziła wszystko i potrzebny będzie jej jeszcze dowód męża tamtej kobiety. Oskarżona poprosiła K. K. (1) o jego dowód. Jako powód wskazała, że jest jej potrzebny do sporządzenia umowy sprzedaży samochodu, który on już wcześniej kupił od jej teścia.

Zdjęcie tego dowodu również wysłała osobie podającej się za E. M. (1). Oprócz zdjęć dowodów osobistych małżonków K. nie składała żadnych innych dokumentów ani oświadczeń.

W dniu 28 grudnia ta osoba zadzwoniła do oskarżonej informując ją, że dzisiaj wyjdzie przelew na kwotę 40 tysięcy złotych. Powiedziała jej również, że kwotę 15 tysięcy złotych ma przelać na jej konto o numerze (...) jako wynagrodzenie za pomoc w uzyskaniu kredytu.

Faktycznie w dniu 28.12.2018 r. na rachunek M. W. (1) w (...) Banku (...) z (...) Bank S.A. wpłynęła kwota 40.000 złotych. W tym samym dniu skarżona przelała E. M. (1) na wskazane konto kwotę 15.200 złotych. Na swoje konto w (...) wykonała dwa przelewy jeden na kwotę 5.000 złotych, drugi na 10.000 złotych.

Dostała również sms z numerem rachunku na który miała spłacać raty w kwocie 900 złotych miesięcznie.

wyjaśnienia oskarżonej

67v.-68

historia rachunku bankowego

215

potwierdzenie transakcji

399, 431,480-483

Na nazwisko P. K. (2) została w dniu 27 grudnia 2018 r. w T. zawarta umowa o pożyczkę gotówkową nr (...) w (...) Bank S.A. Opiewała ona na kwotę 72595,28 złotych, na którą składała się kwota 40.000 złotych pożyczki, 21.705,99 złotych prowizji oraz 10.889,29 opłaty pobieranej przez pośrednika kredytowego (w tym przypadki (...) Sp. z o.o)

Jako miejsce zawarcia umowy jest wskazane jest miasto T..

kserokopia umowy

9-16, 173

W umowie wskazany jest nieprawdziwy adres zamieszkania P. K. (2).

Podpis pożyczkobiorcy jest podrobiony. Wykonała go K. K. (3), która za ten czyn została skazana wyrokiem Sądu Rejonowego w Tarnowskich Górach z dnia 19 sierpnia 2021 r. w sprawie II K 671/21

kserokopia umowy

9-16, 173

zeznania P. K.

2-3

kserokopia wyroku

538

Oskarżona nie spłacała rat tego kredytu. Do P. K. (2) w dniu 7 marca 2019 r. przyszła (...) Banku i przedstawiła jej sytuację jej zadłużenia. Pokrzywdzona zaczęła wyjaśniać sprawę i po rozmowie z oskarżoną, ta przyznała jej się do zaciągnięcia kredytu z wykorzystaniem jej danych osobowych.

zeznania P. K.

2-3

zeznania K. K.

36, 427 v.,

Matka oskarżonej B. G. (1) spłaciła w całości ten kredyt.

zeznania B. G.

428, 51-52

kserokopie potwierdzenia transakcji

84-87

E. M. (1) miała na swoje dane zarejestrowaną działalność gospodarczą - działalność prawniczą prowadzoną pod adresem G., ul. (...). Adres poczty elektronicznej wskazała (...)

wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

93

Rachunek bankowy o numerze (...) prowadzony był w banku (...) na nazwisko E. M. (1) posługującej się nr (...) oraz adresem e-mail (...)

informacja

214

Z informacji Komisariatu Policji w G. wynika, że pod adresem G., ul. (...) nie miała nigdy siedziby firma (...). Chciała ona tam wynająć biuro ale do podpisania umowy nie doszło.

informacja policji

217

Przeciwko E. M. (1) toczyło się postępowanie w Prokuraturze Rejonowej w Z. (...) o czyny z art. 286§1 kk popełnione na szkodę innych osób w związku z zawieraniem kredytów. Zostało ono umorzone z powodu niepoczytalności sprawcy.

informacja policji

120-121

E. M. (1) zatrudniała K. K. (3)

zeznania E. M.

464

zeznania K. K.

571v.

E. M. (1) składała zeznania w charakterze świadka w niniejszej sprawie w obecności biegłego psychologa, który dodatkowo po badaniu jej przedstawił opinię sądowo-psychologiczną. We wnioskach końcowych wskazał, że świadek funkcjonuje intelektualnie w granicach szeroko pojętej normy. Zakłócone są natomiast procesy spostrzegania, zapamiętywania oraz odtwarzania spostrzeżeń jak również proces jej komunikowania.

opinia sądowo-psychologiczna

506-517

1.1.2.

A. W.

w dniu 29 października 2018 r. w Z., woj. (...) oraz w K., woj (...), działając wspólnie i w porozumieniu z inną osobą (osobami), doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem (...) Bank S.A. w W. w ten sposób, że po uprzednim dokonaniu zaboru, w celu przywłaszczenia, dowodu osobistego M. W. (1) o numerze (...) wydanego przez (...) Z., przekazała jego kserokopię nieustalonej osobie, która wykorzystując zawarte w nim dane osobowe doprowadziła do zawarcia na dane wyżej wymienionego w dniu 29 października 2018 r. umowy o kredyt konsolidacyjny nr (...), wprowadzając kredytodawcę w błąd odnośnie osoby kredytobiorcy oraz innych okoliczności o istotnym znaczeniu dla uzyskania kredytu i doprowadzając w ten sposób ww. Bank do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 140.000 złotych, tj. czyn wyczerpującego dyspozycję art. 286 § 1 kk i art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

Oskarżona z uwagi na wcześniej zawierane umowy pożyczkowe w instytucjach kredytowych miała problemy ze spłatą rat. Zamieściła ogłoszenie w internecie, że potrzebna jest jej pożyczka. Odezwała się kobieta, pisząc maila, przedstawiła się jako E. M. (1). Po sprawdzeniu sytuacji finansowej oskarżonej poinformowała ją, że na siebie nie dostanie już żadnego kredytu. Oskarżona postanowiła wziąć kredyt na swojego męża M. W. (1). Nic mu nie mówiąc, przesłała jej zdjęcie dowodu osobistego M. W. (1) o numerze (...) wystawionego przez (...) Z.. Potrzebna była jej kwota 30.000 złotych.

zeznania M. W.

104-105

wyjaśnienia oskarżonej

382-383

W dniu 29 października 2018 r. została zawarta umowa o kredyt konsolidacyjny o numerze (...) w (...) Bank S.A. za pośrednictwem (...) na kwotę 173.247,16 złotych, na którą składały się: 140 tysięcy złotych przeznaczone na potrzeby konsumpcyjne kredytobiorcy, 2080 złotych spłaty wcześniejszej umowy kredytu w S. C. Bank oraz 31.167,16 złotych prowizji za udzielenie kredytu. Jako miejsce zawarcia umowy wskazane są K..

kserokopia umowy

108-118

Do umowy kredytowej zostało załączone zaświadczenie z zakładu pracy - (...) Sp. z o.o. w R.. M. W. (1) nigdy tam nie pracował.

zeznania M. W.

104-105

kserokopia zaświadczenia

113

Podpisu na tej umowie nie złożył M. W. (1). Podpis kredytobiorcy nie został również nakreślony przez A. W. i E. M. (1).

opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego

252

W dniu 30 października 2018 r. na rachunek oskarżonej w (...) o numerze (...) wpłynęły pieniądze w kwocie 140 tysięcy złotych z tytułu umowy kredytowej w (...) Bank S.A.

historia rachunku

435

wyjaśnienia oskarżonej

382-383

W dniu 31 października 2018 r. oskarżona dokonała wypłaty gotówkowej z kasy na kwotę 90.000 złotych oraz drugiej takiej wypłaty na kwotę 20.000 złotych. Pieniądze te przekazała osobiście E. M. (1) z którą się spotkała w okolicach Z..

historia rachunku

436 v.

wyjaśnienia oskarżonej

383

Oskarżona przyznała się do dwóch zarzucanych jej czynów w zakresie wyłudzeń kredytów na szkodę A. Bank i złożyła w tym zakresie obszerne wyjaśnienia.

wyjaśnienia oskarżonej

67-68, 176-178, 382-383

A. W. została w toku postępowania przygotowawczego poddana badaniu przez dwóch biegłych lekarzy (...). W wydanej przez siebie opinii stwierdzili oni, że nie (...). Wykazuje inne zakłócenie czynności (...) pod postacią (...). W chwili popełnienia zarzucanych jej czynów miała prawidłowo zachowaną zdolność zrozumienia ich znaczenia i pokierowania swoim postępowaniem. W aktualnym stanie zdrowia psychicznego może brać udział w prowadzonym przeciwko niej postępowaniu karnym i prowadzić rozsądną obronę.

opinia (...)

209-210

Oskarżona nie była dotychczas karana

karta karna

79

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

A. W.

W dniu 06 listopada 2018 roku w Z. woj. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadziła do niekorzystnego rozporządzenia mieniem swojego męża M. W. (3), w ten sposób, że posłużyła się jego dowodem osobistym o nr (...) i zawarła umowę o kartę kredytową z (...) Bankiem SA z siedzibą w W. o nr (...) (...) , w wyniku czego spowodowała straty w łącznej wysokości 112 000,00 złotych, na szkodę (...) Bankiem S.A z siedzibą w W. tj. czyn z art. 286 § 1 kk w zb. z art. 275 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 6 listopada 2018 r. została zawarta przez pośrednika kredytowego (...) Sp. z o.o. w W. umowa między (...) Bankiem S.A. a M. W. (4) o kartę kredytową w kwocie limitu 112.200 złotych. 103.507,90 złotych zostało udostępnione posiadaczowi a kwota (...),10 została przekazana pośrednikowi kredytowemu.

kserokopia umowy

161-169

Podpis na tej umowie nie został złożony przez M. W. (1).

Podpisu tego nie wykonała również A. W. i E. M. (1)

opinia biegłego z zakresu badania pisma ręcznego

252

W dniu 8 listopada 2018 r. na rachunek oskarżonej wpłynęły pieniądze w kwocie 84.841 złotych .

wyciąg z rachunku

398

E. M. (1) zadzwoniła od oskarżonej informując ją, że omyłkowo przelała na jej konto pieniądze. Poprosiła o ich szybki zwrot. Powiedziała oskarżonej, że za fatygę może sobie zostawić 200 złotych.

wyjaśnienia oskarżonej

383

W tym samym dniu oskarżona przekazała na rachunek o nr (...) kwotę 84.641 złotych. Jako odbiorca w tytule przelewu figuruje K. K. (3).

wyciąg z rachunku

398

Oskarżona konsekwentnie w toku całego postępowania nie przyznała się do popełnienia tego czynu. Wyjaśniła, że nic nie wiedziała o jego zawarciu.

wyjaśnienia oskarżonej

382

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

wyjaśnienia oskarżonej

Sąd dał w całości wiarę wyjaśnieniom oskarżonej. Szczegółowo opisała cały proceder zawierania umór kredytowych. Wskazała na swój i nim udział, nie umniejszała przy tym swojej roli. Wskazane przez nią fakty znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym. Za jej wiarygodnością przemawia analiza wyciągów bankowych. Wszystkie kwoty pieniędzy, do przywłaszczenia których się przyznała znajdują potwierdzenie w tych dokumentach.

zeznania P. K.

wiarygodne w całości jako zgodne z wyjaśnieniami oskarżone. j

Fakt, że nie złożyła podpisu na umowie kredytowej znajduje potwierdzenie w opinii grafologicznej.

kserokopia umowy

niekwestionowana przez strony

historia rachunku

niekwestionowana przez strony

zeznania B. G.

spójne z wyjaśnieniami oskarżonej

opinia sądowo - psychiatryczna

niekwestionowana przez strony

opinia sądowo-psychologiczna

niekwestionowana przez strony

1.1.2

wyjaśnienia oskarżonej

Sąd dał w całości wiarę wyjaśnieniom oskarżonej. Szczegółowo opisała cały proceder zawierania umór kredytowych. Wskazała na swój i nim udział, nie umniejszała przy tym swojej roli. Wskazane przez nią fakty znajdują potwierdzenie w pozostałym materiale dowodowym. Za jej wiarygodnością przemawia analiza wyciągów bankowych. Wszystkie kwoty pieniędzy, do przywłaszczenia których się przyznał znajdują potwierdzenie w tych dokumentach.

zeznania M. W.

Wiarygodne jako zgodne z całością pozostałego materiału dowodowego.

kserokopia umowy

niekwestionowana przez strony

historia rachunku

niekwestionowana przez strony

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

zeznania E. M.

Świadek w oczywisty sposób była zaangażowana u udzielanie kredytów dla oskarżonej. Świadczą o tym przelewy dokonywane na jej rachunek bankowy i korespondencja mailowa z oskarżoną. Fakt, że nie potwierdza tych okoliczności jest obroną przed ewentualną odpowiedzialnością za te przestępstwa. Ponadto jest ona niewiarygodna z psychologicznego punktu widzenia.

zeznania K. K.

Jej zeznania, w których twierdzi, że nie wiedziała nic o kredytach zaciąganych przez oskarżoną, stoją w sprzeczności z opinią grafologiczną, która potwierdza dokonania przez nią sfałszowania podpisu na umowie kredytowej. Została ponadto za ten czyn skazana. Analiza jej zeznań pozwala na postawienie tezy, że mataczy w sprawie próbując zdjąć z siebie podejrzenie o współdziałanie w zaciąganiu kredytów poprzez wprowadzenie w błąd banków je udzielających.

Tak dokonana ocena zeznań E. M. (1) i K. K. (3) czyni wiarygodnymi wyjaśnienia oskarżonej, w których nie przyznała się do czynu opisanego w punkcie III. Sposób działania tych kobiet przy zawieraniu pozostałych dwóch umów (fałszowanie podpisów, osiąganie wysokich korzyści finansowych z ich przyznania) pozwala na przyjęcie stanowiska, że faktycznie A. W. nie wiedziała nic o tym kredycie. Tym bardziej, że całą kwotę z niego pochodzącą przelała na konto jednej z nich (po potrąceniu sobie 200 złotych za wyraźnym przyzwoleniem E. M.)

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

1.

A. W.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

A. W. działając w warunkach ciągu przestępstw określonego w art. 91§1 kk, bowiem w krótkich odstępach czasu (w dniu 29.10.2018 r. i 27.12.2018 r.), wykorzystując tę samą sposobność (internetowe pośrednictwo osoby podającej się za E. M. (1), posługiwanie się dowodami osobistymi osób, które na to nie wyraziły zgody) oraz w celu osiągnięcia korzyści majątkowej dla siebie, popełniła dwa przestępstwa oszustwa polegające na wprowadzeniu banku (...) S.A. w błąd co do tożsamości osób zawierających te umowy i niekorzystnym rozporządzeniu przez pokrzywdzonego mieniem. Każdy z czynów przypisanych oskarżonej wyczerpuje dyspozycję art. 286§1 kk i art. 275§1 kk w zw. z art. 11§2 kk.

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

2.

A. W.

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

Sąd nie doszukał się żadnych dowodów przemawiających za popełnieniem przez oskarżoną tego czynu. Sama oskarżona konsekwentnie w toku całego postępowania nie przyznawała się do jego popełnienia, podczas gdy, co do pozostałych dwóch zarzutów, w całości się przyznała i złożyła szczegółowe wyjaśnienia, nie umniejszając swojej roli w żaden sposób. Analiza historii rachunku bankowego w całości potwierdza jej linię obrony w zakresie wpływu pieniędzy na jej konto pochodzących z tego kredytu.

W szczególności oskarżona wyjaśniła, że kontaktowała się z nią osoba podająca się za E. M. (1) i powiedział jej, że omyłkowo przelała na jej konto pieniądze, które miały trafić do innej osoby. Poprosiła o ich natychmiastowy zwrot i potrącenie sobie 200 złotych za fatygę. Te wszystkie operacje finansowe znajdują pełne odzwierciedlenie na rachunku oskarżonej i jej męża. Biorąc pod uwagę, że ta umowa jest zawarta kilka dni po zawarciu umowy w A. Bank, do której osoby pośredniczące dysponowały zdjęciem dowodu osobistego M. W. logicznym wydaje się, ze mogły to bez wiedzy oskarżonej wykorzystać do drugiej z umów. I osiągnąć z tego tytułu niebagatelną korzyść majątkową.

Przesłuchany w charakterze świadka w postępowaniu przygotowawczym M. W. początkowo wskazał, że oskarżona potwierdziła zawarcie umowy na jego nazwisko w (...) Jednakże na rozprawie w przekonujący sposób zeznał, że ona tylko potwierdziła, że taki kredyt został zawarty, ale nie przyznała, że to była jej inicjatywa i że pieniądze trafiły do niej. Jego zeznania w tym zakresie należy uznać za wiarygodne w całości, bowiem nie ma podstaw do twierdzenia, że w jakikolwiek sposób próbuje bronić żonę. Wręcz przeciwnie w toku całego postępowania potwierdzał swoją pozycję osoby pokrzywdzonej zachowaniem oskarżonej.

Również prokurator nie wykazał w żaden sposób swojej inicjatywy dowodowej w zakresie wykazania współsprawstwa oskarżonej. Nie sposób doszukać się w materiale dowodowym zgromadzonym w dochodzeniu jakichkolwiek podstaw oskarżenia A. W. o czy popełniony w związku z wyłudzeniem kredytu w N. (...) (oprócz tego, że umowa ta została zawarta na nazwisko jej męża w taki sam sposób jak umowa w A. (...)). Zauważyć należy, że poza zażaleniem postanowienia o zwrocie sprawy do postępowania przygotowawczego, prokurator nie podjął na rozprawie żadnych kroków dowodowych.

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. W.

1.

1

Na podstawie art. 286§1 kk w zw. z art. 11§3 kk, art. 91§1 kk, art. 37a kk Sąd orzekł karę 1 roku i 6 miesięcy ograniczenia wolności. Wskazać w tym miejscu należy, że Sąd zastosował art. 37a kk w brzmieniu obowiązującym w dacie popełnionych czynów jako względniejszym dla oskarżonej.

Sąd uznał, że orzeczenie na podstawie art. 34 i 35 kk kary ograniczenia wolności spełni w zupełności stawiane przed tą karą cele. Przede wszystkim zauważyć należy, że oskarżona nie była dotychczas karana, przestępstw dopuściła się w celu zapewnienia stabilizacji finansowej swojej rodzinie i do tego została zmanipulowana przez inne osoby. To one wskazały jej sposób działania (posłużenie się danymi innych osób i przedstawienie ich dowodów osobistych), zorganizowały i sfabrykowały inne dokumenty potrzebne do zawarcia umów kredytowych i osiągnęły z tego znaczące dochody. To tylko wina oskarżyciela, że nie wykazał w należyty sposób przestępczej roli domniemanych współsprawców t.j. E. M. (1) i K. K. (3).

Ponadto kara ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne będzie karą efektywnie wykonaną przez oskarżoną. Niezastosowanie art. 37a kk wiązałoby się z orzeczeniem kary pozbawienie wolności. A biorąc pod uwagę wskazane wyżej okoliczności Sąd z pewnością orzekłby ją z warunkowym zawieszeniem wykonania. Przy tym nie orzekłby grzywny, bowiem sytuacja finansowa oskarżonej, przede wszystkim wysokość ciążących na niej zobowiązań z tytułu kredytu, nie przemawiałaby za celowością jej orzeczenia.

A. W.

3.

Na podstawie art. 46§1 kk Sąd zasądził, na wniosek pokrzywdzonego, kwotę 215.721,29 złotych tytułem naprawienia w całości szkody wyrządzonej przestępstwem opisanym w punkcie I. na rzecz (...) Bank S.A.

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

A. W.

4.

Na poczet orzeczonej kary Sąd na podstawie art. 63§1 kk zaliczył oskarżonej jej okres zatrzymania

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd nie znalazł podstaw do zasądzenia od oskarżonej na rzecz jej męża, zgodnie z wnioskiem jego pełnomocnika, kwoty 50 tysięcy złotych jako zadośćuczynienia. Charakter przestępstw przypisanych oskarżonej, wymierzonych w dobra majątkowe, nie uzasadnia jej odpowiedzialności za ewentualne szkody moralne pokrzywdzonego M. W. (1).

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

5-6.

Sąd, zgodnie z wnioskami pełnomocników oskarżycieli posiłkowych, zasądził na ich rzecz koszty zastępstwa adwokackiego.

7.

Sąd w całości obciążył oskarżoną poniesionymi w sprawie kosztami.

7.  Podpis