Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt III RC 131/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 30 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy w Toruniu III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie:

Przewodniczący sędzia Lidia Lenartowicz

Protokolant sekr.sądowy Marta Zwierzyńska

Po rozpoznaniu w dniu 16 listopada 2021 r. w Toruniu.

sprawy z powództwa: J. K. (1)

przeciwko: K. K. (1)

o: alimenty

I.  oddala powództwo,

II.  znosi między stronami koszty procesu.

Sygn. akt III RC 131/20

UZASADNIENIE

W dniu 26.02.2020r. J. K. (1) wniósł do tutejszego sądu pozew o zasądzenie alimentów przeciwko K. K. (1). Domagał się zasądzenia od pozwanego alimentów w kwocie po 4000 zł miesięcznie poczynając od stycznia 2021r. W punkcie 2 pozwu J. K. wnosił o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kosztów postępowania według norm przepisanych. W punkcie 3 pozwu wnosił o nadanie wyrokowi zaświadczenia europejskiego tytułu egzekucyjnego.

W uzasadnieniu pozwu J. K. wyjaśnił, iż jest ojcem pozwanego K. K. (1). Do sierpnia 2015r. powód utrzymywał się z zasiłków otrzymywanych z (...) w L.. Od października 2019r. jedyny dochód powoda stanowi renta z ZUS w wysokości (...) zł. Od października 2011r. J. K. leczy się z powodu (...) i (...). W przeszłości miał (...) i wielokrotnie przebywał na leczeniu w (...). Powód pozostaje pod stałą opieką lekarza (...) i zażywa zapisane przez niego leki. Od dłuższego czasu J. K. znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Jest osobą samotną i sam musi ponosić wydatki związane z utrzymaniem mieszkania. Otrzymywana z ZUS renta i przyznany mu dodatek mieszkaniowy z trudem wystarczają na pokrycie bieżących wydatków powoda. W ocenie J. K. to z powodu syna K. znajduje się on obecnie w trudniej sytuacji materialnej.

W sierpniu 2006 r. powód sprowadził syna do (...), gdyż przestał on realizować obowiązek szkolny i groziło mu umieszczenie w specjalnym ośrodku.

W latach 2006-2009r. powód był zmuszony samodzielnie łożyć na utrzymywanie i kształcenie syna. W wyniku ciężkiej pracy fizycznej powód doznał poważnego uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym. W latach 2010-2012 powód nadal pomagał finansowo pozwanemu. W październiku 2012r. w wyniku stosowanej przez pozwanego względem powoda (...) (...) J. K. miał (...). W grudniu 2012r. został dotkliwie pobity i okradziony przez pozwanego. W 2013r. powód powrócił do (...), a pozwany do dnia dzisiejszego znęca się nad nim (...). J. K. pozostaje pod opieką lekarza (...) – ma usuniętą (...) i ma problemy z przyjmowaniem twardego pożywienia oraz problemy natury (...). Pozwany nie interesuje się stanem zdrowia ojca i nie wspiera go materialnie. W sprawie o sygn. (...)wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 03.04.2019r. oddalono powództwo

J. K. o alimenty przeciwko K. K.. W ocenie powoda od momentu wydania przez sąd powyższego wyroku w jego życiu zaszły duże zmiany.

W sprawie o sygn. (...) podstawę wyroku sądu stanowiła decyzja Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności, która dopuszczała podjęcia przez powoda pracy w warunkach chronionych. W orzeczeniu z dnia 22.01.2020r. Wojewódzki Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności stwierdził, iż powód jest niezdolny do pracy i wymaga uczestnictwa w (...) (...).

Od 14.01.2020r. powód leczy się w Centrum (...) na Oddziale (...)

Ze względu na powyższe J. K. podtrzymał w całości złożony pozew domagając się zasądzenia od pozwanego na jego rzecz alimentów w kwocie po

4000 zł miesięcznie.

W odpowiedzi na pozew z dnia 19.08.2020r. pełnomocnik pozwanego K. K. (1) wniósł o oddalenie powództwa w całości.

W uzasadnieniu swojego stanowiska zwrócił uwagę na fakt, iż powód

J. K. trzykrotnie wytaczał powództwo o alimenty przeciwko swojemu synowi K. K. (1) ( lata 2015, 2016, 2018). Wyrokiem Sądu Rejonowego (...) w (...)w sprawie o sygn. (...) umorzono postępowanie z uwagi na cofnięcie przez powoda pozwu. Wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) w sprawie o sygn. (...) oddalono powództwo jako bezzasadne.

Ostatnim wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) w sprawie o sygn. (...) ponownie oddalono powództwo J. K. przeciwko K. K. jako bezzasadne. W ocenie pełnomocnika pozwanego powództwo wniesione przez powoda po raz czwarty przeciwko synowi K. K. oparte jest na tych samych przesłankach faktycznych – całkowicie nieprawdziwych i bezzasadnych.

Podstawą zainicjowania przedmiotowego postępowania według powoda jest uzyskana przez niego decyzja Wojewódzkiego Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w B. stwierdzająca niezdolność do pracy powoda i konieczność uczestniczenia przez niego w (...)

Według powoda orzeczenie to potwierdza ustalenia ZUS zawarte w decyzji z dnia 21.06.2018r., iż jest on niezdolny do pracy.

Natomiast w sprawie o sygn. (...) Sąd Rejonowy w (...) ustalił, że decyzją ZUS z dnia 21.06.2018r. odmówiono J. K. prawa do renty albowiem lekarz orzecznik ZUS orzekł, że (...), a nie (...) niezdolność do pracy powoda nie powstała w trakcie trwania okresu ubezpieczenia bądź w ciągu18 miesięcy od ustania tych okresów.

W ocenie pełnomocnika pozwanego – powód J. K. (1) inicjuje kolejne postępowania sądowe, aby uprzykrzyć życie synowi K. i byłej żonie B. (...).

Czwarte powództwo o alimenty wytoczone przeciwko K. K. (1) jest wynikiem bezmyślnej złości powoda wywołanej prowadzeniem przez pozwanego i jego matkę uczciwego i normalnego życia.

Od wielu lat pozwany mieszka i pracuje na terenie (...). Natomiast powód domaga się po raz czwarty zasądzenia alimentów na swoja rzecz od syna K.. W złożonym pozwie nie wskazał, że sam jako ojciec pozwanego zalega z zapłatą na rzecz syna alimentów – w sprawie tej prowadzone jest postępowanie komornicze. Pozwany K. K. pochodzi ze związku małżeńskiego B. (...) i J. K. (1) zawartego (...)przed Kierownikiem

USC w L.. W trakcie trwania małżeństwa rodziców pozwanego obowiązywał ustrój majątkowej wspólności ustawowej. Wyrokiem Sądu Okręgowego w (...) z dnia 29.07.2005r. w sprawie o sygn. (...)orzeczono rozwód między małżonkami B. K. (1) i J. K. (1) – z wyłącznej winy J. K. (1).

W trakcie trwania związku małżeńskiego powód poprzez swoje nietrafione inwestycje zaciągał kolejne zobowiązania. Były one spłacane przez B. K. z majątku wspólnego jak i jej majątku osobistego. W wyniku trwonienia majątku przez powoda doprowadził on do zadłużenia lokalu położonego w L. przy ulicy (...) – w którym zamieszkiwał z żona i synem.

W 1992r. B. K. wymeldowała powoda z tego lokalu, aby ograniczyć możliwość zaspokojenia wierzycieli J. K. z ówczesnego majątku małżonków. Wszystkie wydatki związane z życiem i bieżącymi potrzebami

3 – osobowej rodziny ponosiła B. K.. Powód w tym czasie nie uzyskiwał żadnych dochodów. W 2003r. po opuszczeniu przez J. K. lokalu położonego w L. przy ul. (...) oraz orzeczeniu rozwodu w 2005r. - B. K. z własnych środków spłaciła zadłużenie obciążające powyższy lokal. Po kilku latach z majątku osobistego i zewnętrznych środków B. K. wykupiła na własność zajmowane dotychczas mieszkanie. W tym czasie przeciwko powodowi zapadły prawomocne wyroki sądowe o pobicie i znęcanie się nad rodziną, zniesławienie B. K. (1) i przywłaszczenie alimentów przeznaczonych dla K. K.. Pozwany na stałe przebywa na terenie (...), ale nie chciał ujawniać swojego adresu z obawy, że powód może stawić się w jego miejscu zamieszkania i go szantażować co czynił wielokrotnie w przeszłości.

Gdy pozwany mieszkał z ojcem na terenie (...) to powód znęcał się nad nim. Nie chciał, aby syn ukończył edukację tylko żeby go utrzymywał. J. K. używał siły fizycznej przeciwko synowi, wyrzucał go z domu i żądał pieniędzy zarobionych przez pozwanego. W 2012r. J. K. przebywał w szpitali w związku z podejrzeniem przedawkowania leków. Poinformował on syna, że chciał w ten sposób przedłużyć zwolnienie lekarskie i obciążyć pracodawcę sprawcę rzekomego mobbingu. W trakcie pobytu w (...) powód przez długi okres przebywał na zwolnienia lekarskich, a w okresach pozostałych pozostawał bez pracy na utrzymaniu syna K..

Peł. pozwanego zakwestionował, aby powód znajdował się w trudnej sytuacji materialnej. Pozwany za środki pochodzące ze sprzedaży mieszkania swoich rodziców w L. zakupił mieszkanie w T. przy ul. (...) – którego jest wyłącznym właścicielem. Może sprzedać to mieszkanie lub zamienić na mniejsze i tańsze w utrzymaniu. W ramach prowadzonego postępowania dowodowego sąd powinien ustalić, czy ZUS przyznał powodowi rentę z tytułu częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy – kiedy i w jakiej wysokości ją utrzymuje. W ocenie peł. pozwanego J. K. nie znajduje się w niedostatku.

Nie podejmuje on starań aby podjąć pracę i ma majątek – mieszkanie własnościowe pozwalające mu na zaspokojenie bieżących potrzeb.

Z uwagi na zasady współżycia społecznego pozew J. K. o alimenty przeciwko K. K. powinien być oddalony.

Na rozprawie w dniu 06.10.2021r. powód J. K. podtrzymał w całości złożony pozew tj. wnosił o zasądzenie pod pozwanego K. K. alimentów w kwocie po 4000 zł miesięcznie poczynając od dnia 01.01.2020r.

Pełnomocnik pozwanego wniósł o oddalenie powództwa w całości.

Pismem procesowym z dnia 11.05.2021r. powód zmienił żądanie pozwu i domagał się zasądzenia od pozwanego alimentów w kwocie po 2500 zł miesięcznie poczynając od dnia złożenia pozwu

Na kolejnych rozprawach w dniach : 07.09.2021r. i 16.11.2021r. powód J. K. podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie tj. wnosił o zasądzenie od pozwanego K. K. alimentów na jego rzecz w kwocie po 2500 zł miesięcznie, poczynając od dnia wniesienia pozwu.

Pełnomocnik pozwanego wnosił o oddalenie powództwa w całości.

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

Powód J. K. (1) ma (...) lat i z wykształcenia jest (...).

Pozwany K. K. (1) jest jego synem ze związku małżeńskiego z B. (...). Powód po raz czwarty złożył w pozew o alimenty przeciwko K. K. (1).

Po raz ostatni wyrokiem Sądu Rejonowego w (...) z dnia 03.04.201r. w sprawie o sygn. (...) oddalono powództwo J. K. przeciwko

K. K. o alimenty. Wyrokiem Sądu Okręgowego w (...)z dnia 11.10.2019r. w sprawie o sygn. (...) oddalono apelację powoda od powyższego wyroku.

W 2019r. powód miał (...) lat. Decyzją Miejskiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w B. z dnia 21.01.2018r. J. K. został uznany za osobę niepełnosprawną w stopniu (...), ze wskazaniem, że może on podjąć pracę w warunkach chronionych. Orzeczenie zostało wydane na okres od dnia 30.11.2019r.

Decyzją ZUS z dnia 21.06.2018r, odmówiono J. K. przyznania prawa do renty, gdyż według lekarza orzecznika (...) do pracy powstała 21.07.2017r. tj. nie powstała w okresie trwania okresu ubezpieczenia bądź w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów. W 2019r. J. K. był zarejestrowany jako bezrobotny w PUP w T., bez prawa do zasiłku. Był właścicielem1- pokojowego mieszkania o powierzchni (...) m, którego miesięczny koszt utrzymania wynosił 240 zł - powód miał przyznany dodatek mieszkaniowy w wysokości 170 zł miesięcznie.

Od 01.03. (...). miał przyznany zasiłek stały w kwocie (...) zł miesięcznie oraz korzystał z zasiłków celowych na zakup żywności, leków i energii elektrycznej.

Od 2012r. powód zaczął leczyć się (...), kilkukrotnie przebywał na oddziale (...). Posiadał liczne długi.

W 2019r. J. K. oceniał swój miesięczny koszt utrzymania na kwotę 500 zł.

W 2019r. pozwany K. K. (1) pracował w (...) jako pracownik fizyczny, z wynagrodzeniem (...) (...) miesięcznie. Jego miesięczne wydatki wynosiły 1330 (...) miesięcznie i na powyższą kwotę składały się następujące kwoty : czynsz 395 (...), telefon 31,98 (...), woda 20 (...), pra i gaz 22.50 (...), internet 15 (...), telefon 31,98 (...), telewizja 15,98 (...), ubezpieczenie mieszkania 6,50 (...), opłata za konto bankowe 9 (...), koszty utrzymania samochodu 360 (...), spłata pożyczek 240 (...), wyżywienie 150 (...). K. K. (1) mieszkał razem z partnerką i wspólnie prowadzili gospodarstwo domowe.

W postępowaniu sądowym prowadzonym w przedmiotowej sprawie powód J. K. (1) powoływał się decyzję Wojewódzkiego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w B. z dnia 22,01.2020r. , zgodnie z którą stwierdzono, że J. K. jest osobą niezdolną do pracy i wymaga udziału w (...). Orzeczenie zostało wydane do dnia 31.12.2021r. Powód nadal pozostaje pod opieką lekarza (...) z uwagi na (...) i (...). Powód był dwukrotnie na leczeniu w (...)w Polsce na oddziale (...) i dwukrotnie w (...) w (...). Pozostaje pod stałą opieką lekarza (...) i na leki wydaje 100 zł miesięcznie. W trakcie pobytu na oddziale (...) szpitala (...) ma (...) i dzięki temu nie ma (...).

W 2020r. powód przebywał przez 8 miesięcy na oddziale zamkniętym i wtedy stan jego zdrowia się poprawił. W 2021r. powód ponownie uzyskał od lekarza (...) skierowanie na(...)

Powód ma zwyrodnienie (...) w odcinku (...) i bierze leki (...). Ponadto jest (...) i (...).

J. K. pracował zawodowo do 2015r. Był dziennikarzem w gazecie (...) (...)”. W 2019r. przyznano mu rentę z tytułu (...)niezdolności do pracy na okres do 2023r. Powód otrzymuje rentę w wysokości

(...) zł miesięcznie. Otrzymuje jednak to świadczenie w wysokości (...) zł miesięcznie, z uwagi na potrącane raty za zaciągnięty kredyt bankowy.

J. K. wziął kredyt na życie w banku w L. w wysokości 3000 zł i nie spłacił tego kredytu. Teraz komornik egzekwuje ten kredyt z renty powoda.

Renta jest jedynym źródłem dochodu powoda.

Od momentu przyznania mu prawa do renty powód nie otrzymuje zasiłków z (...) w T.. Jest on właścicielem mieszkania własnościowego położonego w T. przy ulicy (...).

Świadczenia za to mieszkanie wynoszą miesięcznie : 200 zł czynsz i 70 zł fundusz remontowy, energia elektryczna 130 zł co dwa miesiące, gaz 30 zł miesięcznie, opłaty w banku 30 zł za posiadanie konta, abonament TV 60 zł i telefon 30 zł miesięcznie. Łącznie świadczenia za mieszkanie powoda wynoszą 560 zł miesięcznie. Powoda wspiera materialnie siostra z A.. Przesyła mu

500 - 600 zł miesięcznie. J. K. na leki wydaje 100 zł miesięcznie.

W 2021r. ocenił on swój miesięczny koszt utrzymania na kwotę 1500 - 2000 zł. Powód oprócz mieszkania nie ma żadnego majątku.

Oprócz kredytu bankowego J. K. jest zadłużony względem spółdzielni mieszkaniowej na kwotę 2000 zł, gdyż nie płacił funduszu remontowego.

W maju 2021r. powód w ramach umowy o dzieło za (...) otrzymał

(...) zł. W styczniu 2022r. powód po raz kolejny będzie stawał na komisji odnośnie ustalenia jego niezdolności do pracy.

Pozwany K. K. (1) ma (...) lat. Od 2006r. przebywa w (...), a od 2007r. podjął pracę. W Polsce ukończył gimnazjum.

Od 2019r. pozwany pracuję w firmie prywatnej zajmującej się rekrutacją – jest zatrudniony na stanowisku pomocy asystenta. Ma umowę o pracę na czas nieokreślony - pracuje 40 godzin tygodniowo. Pozwany otrzymuje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości (...) (...) miesięcznie. W grudniu 2018r. zawarł związek małżeński z P. K. (1). Z tego związku mają syna A. K., który ma (...) miesięcy. Żona pozwanego była zatrudniona w administracji - obecnie opiekuje się dzieckiem. Otrzymujemy świadczenie na syna w wysokości (...) (...) miesięcznie. Za rok żona pozwanego zamierza wrócić do pracy. W (...) jest darmowa opieka dzieckiem od 3 roku życia dziecka. Gdyby obecnie P. K. wróciła do pracy to za opiekunkę albo przedszkole musiałaby z mężem płacić (...) (...) dziennie. Pozwany nie ma (...) żadnej rodziny, która mogła pomóc jemu i żonie w opiece nad dzieckiem.

Pozwany wspólnie z rodziną wynajmuje mieszkanie. Świadczenia za to mieszkanie wynoszą miesięcznie : czynsz 725 (...), podatek za mieszkanie 147 (...),

media i Internet 35 (...), podatek TV 12 (...), prąd i gaz 61 (...), woda

34 (...). Pozwanego i jego rodzinę wspiera materialnie jego matka – B. K. (3). Matka przelewa pozwanemu na konto 150-200 (...) miesięcznie.

Ponadto przesyła z Polski rzeczy dla wnuka. Bez wsparcia finansowego matki pozwany i jego rodzina mieliby w (...) bardzo trudną sytuację materialną. K. K. nie ma żadnego majątku ani w Polsce ani w (...). Jest właścicielem samochodu marki B. (...) rocznik (...)Trzy lata temu zaciągnął kredyt na zakup tego samochodu w kwocie 2000 (...) wraz z kosztami naprawy samochodu. Część opłat za samochód jest na karcie kredytowej pozwanego, który spłaca w ratach po 36 (...) miesięcznie – z tytułu oprocentowania, czasem spłaca więcej.

Pozwany nie przewiduje z rodziną powrotu do Polski, chcieliby nadal mieszkać w (...). Ojciec po raz czwarty wniósł przeciwko niemu pozew o alimenty – dąży do zniszczenia syna i jego rodziny. W ocenie pozwanego – J. K. mógłby pracować zawodowo, ale nie podejmuje żadnych starań aby podjąć jakąkolwiek pracę. Gdy pozwany przebywał pod opieką ojca w (...) – to po ukończeniu 18 lat powód nakazał synowi opuszczenie domu w ciągu 5 dni.

K. K. musiał porzucić naukę w szkole i podjąć pracę, aby mieć środki finansowe na swoje utrzymanie.

Pozwany ma obowiązek utrzymywania żony i syna. Natomiast nie widział podstaw ku temu, aby utrzymywać (...) nie pracującego ojca.

Od 2012r. nie utrzymuje żadnego kontaktu z powodem.

K. K. poza kartą kredytową mam dwa kredyty w (...) – jeden w wysokości 41.000 (...), a drugi w wysokości 10.000 (...). Spłaca z tego tytułu raty w wysokości 275 (...) miesięcznie. Pierwszy kredyt był konsolidacyjnym, a drugi kredyt był zaciągnięty na pokrycie kosztów ślubu pozwanego.

Dowód : - zeznania powoda J. K. k. 189-190,223

- zeznania pozwanego K. K. k.190-191

- zeznania świadka B. K. płyta CD k.127

- zeznania świadka M. G. płyta CD k.127

- orzeczenie o stopniu niepełnosprawności powoda k.6,79

- zaświadczenie lekarskie k.8,222

- rejestracja narodzin mał. A. K. k. 42-43

- zaświadczenie o wynagrodzeniu pozwanego k.44-52,193-201

- potwierdzenie spłaty pozyczki w (...) BANK k. 53-54

- potwierdzenie spłaty pożyczki w S. Bank k.55-56

- umowy najmu lokalu przez pozwanego k. 67-59

- zaświadczenie o zawarciu związku małżeńskiego przez powoda k.60-61

- karty informacyjne leczenia szpitalnego powoda k.81-83

- skierowania do szpitala (...) powoda k.84-86,173-174

- wyniki badania (...) powoda k.87-88

- zaświadczenie o dochodach powoda k.137

- wezwanie do zapłaty k.138-139

- zaświadczenie ze Wspólnoty Mieszkaniowej G. (...)

w T. k.140

- umowa sprzedaży rzeczy przez powoda k. 141

- potwierdzenie zaciągnięcia przez pozwanego kredytu na zakup

samochodu k.218-221,228-229,231-234

- sygn. akt (...)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o zeznania powoda J. K. (1), pozwanego K. K. (1), zeznania świadków : B. (...) i M. G. (2) oraz dowody z dokumentów znajdujących się w

aktach przedmiotowej sprawy oraz w aktach sprawy o sygn. (...) Sądu

Rejonowego w T..

Sąd przyjął za wiarygodne dowody w postaci dokumentów złożonych przez strony do akt sprawy, albowiem nie było podstaw do ich podważenia. Żadna ze stron nie kwestionowała ich autentyczności.

Zgodnie z art. 230 kpc uznano za bezsporne okoliczności faktyczne zawarte w pozwie, pismach procesowych złożonych w sprawie, którym strona przeciwna nie zaprzeczyła, gdyż nie budziły wątpliwości co do zgodności z prawdziwym stanem rzeczy i znalazły, w odpowiednim zakresie, potwierdzenie w pozostałym materialne procesowym.

Sąd za wiarygodne uznał zeznania świadków B. (...) i M. G. (2) albowiem były one logiczne, rzeczowe i spójne. Pozostawały również w zgodzie z pozostałym materiałem dowodowym.

W ocenie Sądu zeznania złożone przez powoda oraz pozwanego należało co do zasady uznać za wiarygodne. Przedstawiane przez strony fakty wynikały jednak z subiektywnej oceny poszczególnych okoliczności.

Strony starały się bowiem w sposób jak najbardziej korzystny dla siebie przedstawić okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy, tzn. swoje możliwości zarobkowe i majątkowe oraz koszty utrzymania.

Zgodnie z treścią art. 128 kro obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Za wyjątkiem świadczeń alimentacyjnych rodziców na rzecz dzieci, które nie są jeszcze w stanie samodzielnie się utrzymać, uprawniony do świadczeń alimentacyjnych jest tylko ten, kto znajduje się w niedostatku (art. 133 § 2 kro).

Ustawa nie definiuje pojęcia niedostatku. W związku z tym uczynił to Sąd Najwyższy w uchwale pełnego składu z dnia 16 grudnia 1987 r. (sygn. akt III CZP 91/86). Wskazano w niej, że: „za znajdujące się niedostatku należy uważać osoby, które nie mogą własnymi siłami zaspokoić usprawiedliwionych potrzeb, nie posiadają własnych środków w postaci wynagrodzenia za pracę, emerytury czy renty ani też dochodów z własnego majątku”. W doktrynie wskazuje się ponadto, że stan niedostatku zachodzi wtedy, gdy uprawniony nie ma żadnych albo wystarczających możliwości zarobkowych i majątkowych, a w rezultacie nie ma w ogóle lub nie ma dostatecznych środków do życia. W wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 13 stycznia 2012 r. (sygn. akt VI Aca 807/11) wskazano, że nie znajduje się w niedostatku ten, kto jest zdolny do pracy, a jednak nie chce pracować.

Przenosząc powyższe na grunt niniejszej sprawy należy wskazać, że z orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, wydanym przez Wojewódzki Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w B. z dnia 22 stycznia 2020 r.

uchylono zaskarżone orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydane przez Miejski Zespół Orzekania o Niepełnosprawności w T. z dnia 05.12.2019r. w ten sposób, że orzeczenie to wydano do 31.12.2021r., stwierdzono w nim, że J. K. jest niezdolny do pracy i wymaga uczestnictwa w (...).

Natomiast decyzją ZUS z 21.06.2018r, odmówiono J. K. prawa do renty albowiem według lekarza orzecznika ZUS (...) a nie (...)do pracy powoda nie powstała w trakcie trwania okresu ubezpieczenia bądź w ciągu 18 miesięcy od ustania tych okresów.

Z ustaleń sądu poczynionych w przedmiotowej sprawie wynika, że w 2019r.

przyznano J. K. rentę z tytułu (...)do pracy na okres do 2023r. Powód przysługuje renta w wysokości (...) zł miesięcznie, ale otrzymuje jednak to świadczenie w wysokości (...) zł miesięcznie, z uwagi na potrącane raty za zaciągnięty przez niego kredyt bankowy.

W ocenie sądu skoro powód został uznany za osobę (...) do pracy to może on podejmować prace związane ze swoim wykształceniem (...)lub jakąkolwiek inna pracę uwzględniającą jego problemy zdrowotne.

Od kilku lat powód nie czyni żadnych starań w celu znalezienia odpowiedniego dla niego zatrudnienia twierdząc, że stan zdrowia nie pozwala mu na podjęcie pracy.

W przedmiotowej sprawie jak i w poprzedniej o sygn. (...) J. K.

powoływał się na decyzję ZUS odmawiającej przyznania mu prawa do renty jako osobie niezdolnej do pracy. Natomiast z uzasadnienia decyzji Lekarza Orzecznika ZUS z dnia 29.05.2018 r., wynika że stwierdzono u powoda (...) do pracy powstała z dniem 21.07.2017 r.

W ocenie Sądu wskazane powyżej okoliczności przemawiają za twierdzeniem, że powód uchyla się od podjęcia pracy. Mając (...) lat, posiadając wykształcenie średnie, doświadczenie w zawodzie (...)powód miał i nadal ma możliwość podjęcia zatrudnienia. Z własnej woli nie czyni jednak tego.

W przedmiotowej sprawie sąd zanalizował też sytuację materialną i rodzinną pozwanego K. K. (1). Od 2006r. przebywa on (...), a od 2007r, pracuje zawodowo. Pozwany ma wykształcenie średnie i jest zatrudniony na stanowisku pomocy asystenta w firmie zajmującej się rekrutacją pracowników.

Umowę o pracę na zawartą na czas nieokreślony i otrzymuje wynagrodzenie w wysokości (...) (...) miesięcznie. W grudniu 2018r. K. K. zawarł związek małżeński z P. K. (1) i z tego związku mają syna, który ma obecnie

(...) miesięcy. Żona pozwanego nie pracuje i opiekuje się dzieckiem, z tego tytułu otrzymuje zasiłek w wysokości (...) Funty miesięcznie. Pozwany z rodziną wynajmują mieszkanie – czynsz wynosi 725 (...) miesięcznie. Pozostałe świadczenia za wynajmowane mieszkanie z podatkiem wynoszą łącznie 289 (...) miesięcznie. Pozwany z żona i synkiem żyją bardzo oszczędnie, ale nie byliby w stanie utrzymać się w (...) gdyby nie pomoc finansowa matki pozwanego B. K., która co miesiąc przelewa na konto syna od 150 do 200 (...) miesięcznie.

W tej sytuacji w ocenie sądu nie ma podstaw, aby obciążać pozwanego obowiązkiem alimentacyjnym względem ojca J. K. (1) – gdyż ma on rentę z tytułu częściowej niezdolności do pracy i może podejmować prace dostosowane do jego stanu zdrowia. Powód nie jest zatem osobą, która znajduje się w niedostatku zgodnie z art. 133 paragraf 2 kro.

Mając powyższe okoliczności na względzie w pkt. 1 wyroku oddalono

powództwo J. K. o alimenty przeciwko pozwanemu K.

(...) jako niezasadne.

W punkcie 2 wyroku na mocy art. 100 kpc Sąd zniósł wzajemnie między stronami koszty procesu.