Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V P 204/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 listopada 2021 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Ewa Krekora

Protokolant: Anna Sikorska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 listopada 2021r. w S.

sprawy z powództwa A. K.

przeciwko Skarbowi Państwa – Aresztowi Śledczemu w S.

o ekwiwalent za urlop wypoczynkowy

1.  zasądza od pozwanego Skarbu Państwa – Aresztu Śledczego w S. na rzecz powoda A. K. kwotę 1.259,60 zł ( jeden tysiąc dwieście pięćdziesiąt dziewięć złotych i 60/100) wraz z odsetkami ustawowymi od dnia 31 maja 2018 r. do dnia zapłaty;

2.  oddala powództwo w pozostałej części;

3.  nie obciąża powoda kosztami procesu.