Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V P 92/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28 października 2021r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Marzena Hop

Protokolant: Anna Lewicka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2021r. w S.

sprawy z powództwa (...) Spółki Akcyjnej w W.

przeciwko: M. F.

o odszkodowanie

1.  zasądza od pozwanego M. F. na rzecz (...) Spółki Akcyjnej w W. kwotę 3.874,44 zł (trzy tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote i 44/100) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 19 maja 2020r. dnia do dnia zapłaty,

2.  nie obciąża pozwanego kosztami procesu.