Pełny tekst orzeczenia

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2022 r.

Sygn. akt VI Ka 209/21

1

2WYROK

2.1W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

3Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie VI Wydział Karny Odwoławczy w składzie:

4 Przewodniczący: SSO Ludmiła Tułaczko

6protokolant: protokolant sadowy Marta Herc, p. o. protokolanta sądowego Weronika Zych

7przy udziale prokuratora Marka Traczyka

8po rozpoznaniu dnia 20 kwietnia 2022 r.

9sprawy A. K. córki M. i J., ur. (...) w W.

10oskarżonej o przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. w zw. z 64 § 1 k.k., art. 278 § 1 k.k. w zw. z 64 § 1 k.k.

11na skutek apelacji wniesionych przez obrońcę i oskarżoną

12od wyroku Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi-Południe w Warszawie

13z dnia 12 listopada 2020 r. sygn. akt IV K 988/18

zaskarżony wyrok zmienia w ten sposób, że:

1.rozwiązuje karę łączną pozbawienia wolności orzeczoną w punkcie 2;

2.w ramach I czynu ustala, że oskarżona A. K. w dniu 03/01/2016r . w W. przy ul. (...) na terenie perfumerii (...) dokonała zaboru w celu przywłaszczenia nie mniej niż 10 produktów marki A. w postaci szamponów, odżywek i masek do włosów za kwotę nie mniejszą 930 zł, czym spowodowała straty o łącznej wartości nie mniejszej niż 930 zł na szkodę Perfumerii (...) z siedzibą w W., przy czym czynu tego dopuściła się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 26.02.2013r. do 24.12.2013r. kary 10 miesięcy kary pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne z art. 278 § 1 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w Warszawie z dnia 30 maja 2011r. sygn. akt XIV K 272 /11 i zarządzonej do wykonania na podstawie postanowienia tego sądu sygn. XII Ko 584/12 tj. o czynu z art. 278 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. zaś wymierzoną jej karę na podstawie art. 278 § 1 k.k. łagodzi do 8 ( ośmiu ) miesięcy pozbawienia wolności;

3.w ramach czynu II ustala , że oskarżona A. K. w dniu 30/01/2016r. w W. przy ul. (...) na terenie perfumerii (...) dokonała zaboru w celu przywłaszczenia nie mniej niż 6 produktów marki A. w postaci szamponów, odżywek i masek do włosów o wartości nie mniejszej niż 558 zł na szkodę Perfumerii (...) z siedzibą w W., przy czym czynu tego dopuściła się w ciągu 5 lat po odbyciu w okresie od 26.02.2013r. do 24.12.2013r. kary 10 miesięcy pozbawienia wolności orzeczonej za umyślne przestępstwo podobne z art. 278 § 1 k.k. wyrokiem Sądu Rejonowego dla Warszawy- Mokotowa w W. z dnia 30 maja 2011r. sygn. akt XIV K 272 /11 i zarządzonej do wykonania na podstawie postanowienia tego sądu sygn. XII Ko 584/12 tj. o czynu z art. 278 §1 k.k. w zw. z art. 64 §1 k.k. zaś wymierzoną jej karę na podstawie art. 278 § 1 k.k. łagodzi do 6 ( sześciu ) miesięcy pozbawienia wolności;

4.na podstawie art. 85 k.k. i art. 86 §1 k.k. w zw. z art. 4 §1 k.k. łączy kary jednostkowe pozbawienia wolności i wymierza w ich miejsce oskarżonej A. K. karę łączną 1 (jednego) roku pozbawienia wolności;

5.zmienia rozstrzygnięcie z punku 3 w ten sposób, że na podstawie art. 46 §1 k.k. zobowiązuje oskarżoną A. K. do naprawienia wyrządzonej szkody w części poprzez zapłatę przez nią na rzecz (...) Sp. z o.o. w W. kwoty 1000 (jeden tysiąc ) zł;

6.w pozostałej części zaskarżony wyrok utrzymuje w mocy;

7.zwalnia oskarżoną od uiszczenia kosztów sądowych w sprawie przejmując wydatki na rachunek Skarbu Państwa;

8. zasądza od Skarbu Państwa- Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi- Południe w Warszawie na rzecz adw. S. U. kwotę 516,60 zł obejmującą wynagrodzenie za obronę z urzędu oskarżonej w drugiej instancji oraz podatek od towarów i usług.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 209/21

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

2

1.  CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

Wyrok Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie z dnia 12 listopada 2020r. sygn. IVK 988/18

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☐ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☒ obrońca

☒ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

2.  Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

2

A. K.

Oskarżona w dniach 3.01.2016r. i 30.01.2016r. dokonała kradzieży towarów ze sklepu (...) przy ul. (...) w W.

Czyny I i II z art. 278 § 1 k.k.

Nagrania monitoringu

20

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

A. K.

Wartość szkody wyrządzonej czynem I z dnia 3.01.2016r. w wysokości 2954 zł

Wartość szkody wyrządzonej czynem II z dnia 30.01.2016r. w wysokości 3513 zł

Zeznania świadka J. T.

315-315v

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.1

Zapisy monitoringu

Dowód o charakterze obiektywnym przedstawiający moment kradzieży .

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

2.1.2.1.

Zeznania świadka J. T.

W zakresie, w jakim świadek określiła wartość skradzionych produktów jej zeznania nie mogą zostać uznane za wiarygodne gdyż nie można ich zweryfikować w oparciu o dowody obiektywne. Nie został dołączony do akt sprawy dokument inwentaryzacji ani wewnętrzny dokument określający wartość szkody wyrządzonej przez oskarżoną. Świadek po zapoznaniu się z nagraniem monitoringu nie była w stanie określić, jakie konkretnie produkty firmy (...) oskarżona zabrała ze sklepu nie płacąc za towar. Określiła ogólnie, iż oskarżona zabrała szampony, odżywki, maski i ampułki firmy (...), kierując się miejscem rozmieszczenia tych produktów. Określiła, iż wartość pojedynczego produktu wystawionego na regale, z którego oskarżona zabierała produkty chowając je do torby, wynosiła co najmniej 150 zł – takie były najtańsze produkty. Jednak ze specyfikacji produktów firmy (...) przeznaczonych do sprzedaży w tym sklepie wynika, że oferowano w tym czasie szampony i odzywki tańsze po 93 zł.( k- 328- 335)

STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

Apelacja obrońcy i apelacja oskarżonej zawierają te same zarzuty.

obraza przepisów postępowania:

1.  art. 7 k.p.k. polegająca na wybiórczej ocenie materiału dowodowego, a także przekroczeniu granic swobodnej oceny dowodów, które wskazywały na brak możliwości zidentyfikowania produktów zabranych przez oskarżona a także określenia ich ceny, ponieważ jak sam świadek J. T. wskazała po nagraniu nie jestem w stanie zidentyfikować, jakie to były kosmetyki ani o jakiej wartości k- 315 , co w konsekwencji doprowadziło do błędnego uznania, że suma wartości zabranych produktów kwalifikuje czyny A. K. jako przestępstwa z art. 278 § 1 k.k.

2.  art. 7 k.p.k. polegające na wybiórczej ocenie materiału dowodowego, a także przekroczeniu granic swobodnej oceny dowodów, polegające na uznaniu, że zeznania świadka J. T. za wiarygodne, w których wskazuje, że nie pamiętam czy na tym regale były rzeczy tańsze niż 150 zł, bo A. nie miała tańszych produktów ( k- 315), podczas gdy w załącznikach do pisma z dnia 9 września 2020r. od spółki (...) Sp. z o.o. ( k- 327-335) wynika, że istniały tańsze niż 150 zł produkty firmy (...), co w konsekwencji doprowadziło do błędnego uznania , że suma wartości zabranych produktów kwalifikuje czyny A. K. jako przestępstwo z art. 278 § 1 k.k.

☐ zasadny

☒ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzuty są częściowo zasadne.

Nie została sporządzona inwentaryzacja po kradzieżach w sklepie (...) położonym w W. przy ul. (...). Nie została dołączona do akt dokumentacja sporządzona na potrzeby wewnętrzne sklepu bezpośrednio po kradzieżach, o której zeznawała świadek J. T.. Brak tej dokumentacji sprawia, że zachodzą wątpliwości dotyczące ustalenia wysokości powstałej szkody. W tej sytuacji należy oprzeć ustalenia na dowodach obiektywnych w postaci nagrania monitoringu z dni, kiedy oskarżona dokonała kradzieży oraz specyfikacji produktów dołączonej do akt sprawy zaś na zeznaniach świadka J. T. w takim zakresie, w jakim te zeznania znajdują potwierdzenie w dowodach obiektywnych.

Zapis monitoringu z dnia 3.01.2016r. i 30.01.2016r. pokazuje jedynie oskarżoną dokonującą kradzieży produktów ze sklepu (...). Na podstawie zapisu monitoringu można w przybliżeniu określić ile produktów oskarżona zabrała z półki a następnie po odklejeniu stickerów schowała do swojej torby i nie płacąc za towar wyszła ze sklepu. Jak wynika z nagrania monitoringu w dniu 3.01.2016r. było to nie mniej niż 10 produktów. Jak wynika z zapisu monitoringu w dniu 30.01.2016r. było to nie mniej niż 6 produktów. Powyższe ustalenie w znacznej części porywa się z zeznaniami świadka J. T. ( k- 315-315v ) Na monitoringu nie widać, jaki to był konkretnie towar. Świadek J. T., po zapoznaniu się z zapisem monitoringu, zeznała że na półkach, z których oskarżona zabierała towary znajdowały się produkty firmy (...): szampony, odżywki, ampułki i maski do włosów. Zeznania świadka w tym zakresie należy uznać za wiarygodne bowiem ma wiedzę o rozłożeniu towarów w sklepie, w którym pracowała i którego była kierownikiem. Natomiast zeznania świadka J. T., budzą wątpliwości w zakresie w jakim twierdziła, że firma (...) nie miała w tym czasie produktów, takich jak szampony i odżywki tańszych niż 150 zł, co nie znajduje potwierdzenia w dokumentacji specyfikacji towarów na dzień 3.01.2016r. i 30.01.2016r. ( k- 328- 335) W tej sytuacji należy przyjąć, iż oskarżona zabierała najtańsze produkty tej firmy spośród oznaczonych, co do rodzaju przez świadka J. T.. Najtańsze szampony i odżywki firmy (...), jak wynika ze specyfikacji były po 93 zł. Najtańsze maski po 133 zł zaś ampułki nie są wprost wymienione w specyfikacji. Tak więc, skoro z zapisu monitoringu, który jest dowodem obiektywnym wynika, że oskarżona w dniu 3.01.2016r. zabrała, co najmniej 10 produktów, zaś świadek J. T. zeznała, że były to produkty firmy (...) w postaci szamponów, odżywek, ampułek i masek do włosów, to na korzyść oskarżonej zgodnie z art. 5 § 2 k.k. przy ustalaniu wysokości szkody należy przyjąć 93 zł jako najtańszy produkt z tej grupy. Niebudząca wątpliwości wartość szkody wyrządzonej pokrzywdzonej spółce na skutek kradzieży dokonanej przez oskarżoną w dniu 3.01.2016r. wynosi 10 x 93= 930 zł. Jak wynika z zapisu monitoringu w dniu 30.01.2016r. oskarżona zabrała co najmniej 6 produktów oznaczonych, co do rodzaju przez świadka J. T.. Nie budząca wątpliwości szkoda spowodowana tą kradzieżą wynosi 6x 93 zł= 558 zł.

W obu wypadkach ustalona na tej podstawie wysokość szkody przekracza wartość graniczną wykroczenia z art. 119 § 1 k.w. gdyż są to kwoty przekraczające 500 zł. Ustalenie mniejszej szkody miało wpływ na wymierzone oskarżonej kary jednostkowe oraz karę łączną.

Wniosek

1.o uchylenie zaskarżonego wyroku w całości i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania;

2. oskarżona w swojej apelacji wniosła o zmianę kwalifikacji prawnej czynów na wykroczenia z art. 119 § 1 k.k. z uwagi na brak możliwości ustalenia wartości szkody.

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☒ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wnioski o uchylenie zaskarżonego wyroku i uznanie czynów za wykroczenia nie są zasadne. Materiał dowodowy zebrany w sprawie i oceniony zgodnie z art. 7 k.p.k. wskazuje, że oskarżona w dniach 3.01.2016r. i 30.01.2016r. popełniła przestępstwa kradzieży z art. 278 § 1 k.k. gdyż wartość wyrządzonej szkody w obu wypadkach przekroczyła 500 zł. Przestępstwa z art. 278 § 1 k.k. nie uległy przedawnieniu.

4.  OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

1.

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

5.  ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.11.

Przedmiot utrzymania w mocy

0.1Wina

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

Nagrania monitoringu, jako dowód o charakterze obiektywnym wskazują na winę oskarżonej. Nagrania przedstawiają moment kradzieży przez oskarżoną towarów w sklepie (...) przy ul. (...) w W.. Wartość zabranych towarów została ustalona w oparciu o nagrania, dane ze specyfikacji towarów (k- 328- 335) oraz w oparciu o zeznania świadka J. T..

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.11.

Przedmiot i zakres zmiany

0.0.1wartość szkody, wymiar kary, obowiązek naprawienia szkody

Zwięźle o powodach zmiany

Powodem zmiany zaskarżonego wyroku były wątpliwości, co do wysokości powstałej szkody na skutek dokonania kradzieży przez oskarżoną gdyż nie została sporządzona inwentaryzacja po kradzieżach w sklepie (...) położonym w W. przy ul. (...). Nie została dołączona do akt dokumentacja szkody sporządzona na potrzeby wewnętrzne sklepu bezpośrednio po kradzieżach, o której zeznawała świadek J. T.. Na skutek upływu czasu tych dokumentów nie można już uzyskać. Zeznania świadka J. T. budziły wątpliwości w zakresie, w jakim twierdziła, że firma (...) nie miała w tym czasie produktów, takich jak szampony i odżywki tańszych niż 150 zł, co nie znajduje potwierdzenia w dokumentacji specyfikacji towarów na dzień 3.01.2016r. i 30.01.2016r. ( k- 328- 335). W tej sytuacji sąd odwoławczy przyjął, iż oskarżona zabierała najtańsze produkty tej firmy spośród oznaczonych, co do rodzaju przez świadka J. T.. Najtańsze szampony i odżywki firmy (...), jak wynika ze specyfikacji były po 93 zł. Najtańsze maski po 133 zł zaś ampułki nie są wprost wymienione w tej specyfikacji. Tak więc, skoro z zapisu monitoringu, który jest dowodem obiektywnym wynika, że oskarżona w dniu 3.01.2016r. zabrała, co najmniej 10 produktów, zaś świadek J. T. zeznała, że były to produkty firmy (...) w postaci szamponów, odżywek, ampułek i masek do włosów, to na korzyść oskarżonej zgodnie z art. 5 § 2 k.k. przy ustalaniu wysokości szkody należy przyjąć 93 zł jako najtańszy produkt z tej grupy. Niebudząca wątpliwości wartość szkody wyrządzonej pokrzywdzonej spółce na skutek kradzieży dokonanej przez oskarżoną w dniu 3.01.2016r. wynosi 10 x 93= 930 zł. Jak wynika z zapisu monitoringu w dniu 30.01.2016r. oskarżona zabrała co najmniej 6 produktów oznaczonych, co do rodzaju przez świadka J. T.. Nie budząca wątpliwości szkoda spowodowana tą kradzieżą wynosi 6x 93 zł= 558 zł.

W obu wypadkach ustalona na tej podstawie wysokość szkody przekracza wartość graniczną wykroczenia z art. 119 § 1 k.w. gdyż są to kwoty powyżej 500 zł. Ustalenie mniejszej wartości szkody miało wpływ łagodzący na wymierzone oskarżonej kary jednostkowe oraz karę łączną. Kary nieznacznie zostały złagodzone. Na wymiar kar przede wszystkim miała wpływ uprzednia karalności oskarżonej, działanie w ramach powrotu do przestępstwa i z niskich pobudek bowiem uzyskane w wyniku kradzieży towary sprzedawała zaś pieniądze wykorzystywała na zakup narkotyków. Obowiązek naprawienia szkody został dostosowany do ustaleń w zakresie wartości wyrządzonej szkody.

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

1.1.

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

6.  Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

7.

8.

Na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. sąd odwoławczy zwolnił oskarżoną w całości od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych. W uznaniu sądu odwoławczego uiszczenie należnych kosztów sądowych byłoby dla oskarżonej zbyt uciążliwe ze względu na jej sytuację majątkową.

W toku postępowania odwoławczego oskarżona była reprezentowana przez obrońcę z urzędu. Obrońca oskarżonej na rozprawie odwoławczej wniosła o zasądzenie na jej rzecz kosztów udzielonej pomocy prawnej wskazując, że nie zostały one pokryte w całości ani w części. Wobec brzmienia § 17 ust. 2 pkt 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 r. w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu, sąd ustalił należne obrońcy wynagrodzenie za obronę przed sądem okręgowym jako drugą instancją w wysokości 420 zł. Z uwagi na treść § 4 ust. 3 ww. rozporządzenia, kwotę tę podwyższył o kwotę podatku od towarów i usług przy przyjęciu stawki podatkowej w wysokości 23%.

7.  PODPIS

Załącznik Nr 1

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

obrońca

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wina

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

Uchylenie

Zmiana

Załącznik Nr 2

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

2

Podmiot wnoszący apelację

Oskarżona

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

Wina

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☒ na korzyść

☐ na niekorzyść

☒ w całości

☐ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

Uchylenie

Zmiana