Pełny tekst orzeczenia

WZÓR FORMULARZA UZASADNIENIA WYROKU SĄDU PIERWSZEJ INSTANCJI,

TYM WYROKU NAKAZOWEGO (UK 1)

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK 365/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1. USTALENIE FAKTÓW

1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.

K. S.

I. W dniu 13 kwietnia 2021 roku w msc. P., gmina G. umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 3 ust. 1 i art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602) w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o stężeniu 3,45 promila, 3,05 promila i 2,87 promila alkoholu etylowego we krwi oraz pod wpływem substancji psychotropowej znajdującej się w grupie II-P stanowiącej załącznik NR 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 roku w postaci amfetaminy w stężeniu 84,8 ng/l, jadąc w kierunku msc. P. nie dostosował prędkości jazdy do istniejących warunków drogowych w wyniku czego na prostym odcinku drogi stracił panowanie na prowadzonym pojazdem, a następnie zjechał na pobocze uderzając w betonowy słupek, w następstwie czego pasażerka pojazdu M. P. doznała obrażeń ciała w postaci złamania obojczyka prawego, powodujących naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej dni siedmiu, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne

tj. czyn z art. 177§1 kk w zw. z art. 178§1 kk w zw. z art. 64§1 kk

II. W dniu 13 kwietnia 2021 roku w msc. P., gmina G. kierował po drodze publicznej w ruchu lądowym samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o stężeniu 3,45 promila, 3,05 promila i 2,87 promila alkoholu etylowego we krwi oraz pod wpływem substancji psychotropowej znajdującej się w grupie II-P stanowiącej załącznik NR 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 roku w postaci amfetaminy w stężeniu 84,8 ng/l, będąc uprzednio prawomocnie skazanym za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości, przy czym zarzucanego mu czynu dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne

tj. czyn z art. 178a§4 kk w zw. z art. 64§1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

I.

1. W dniu 13 kwietnia 2021 roku w msc. P., gmina G. umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym określone w art. 3 ust. 1 i art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20.06.1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. Nr 98 poz. 602) w ten sposób, że kierując samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o stężeniu 3,45 promila, 3,05 promila i 2,87 promila alkoholu etylowego we krwi oraz pod wpływem substancji psychotropowej znajdującej się w grupie II-P stanowiącej załącznik NR 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 roku w postaci amfetaminy w stężeniu 84,8 ng/l, jadąc w kierunku msc. P. nie dostosował prędkości jazdy do istniejących warunków drogowych w wyniku czego na prostym odcinku drogi stracił panowanie na prowadzonym pojazdem, a następnie zjechał na pobocze uderzając w betonowy słupek.

2. W następstwie w/w zachowania oskarżonego pasażer pojazdu M. P. doznała obrażeń ciała w postaci złamania obojczyka prawego, powodujących naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej dni siedmiu.

3. W/w czynu oskarżony dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

II.

1. W dniu 13 kwietnia 2021 roku w msc. P., gmina G. kierował po drodze publicznej w ruchu lądowym samochodem osobowym marki V. (...) o nr rej. (...) znajdując się w stanie nietrzeźwości o stężeniu 3,45 promila, 3,05 promila i 2,87 promila alkoholu etylowego we krwi oraz pod wpływem substancji psychotropowej znajdującej się w grupie II-P stanowiącej załącznik NR 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 roku w postaci amfetaminy w stężeniu 84,8 ng/l, będąc uprzednio prawomocnie skazanym za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości.

2. W/w czynu oskarżony dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania M. P.

- zeznania Ł. O.

- zeznania Ł. C.

- protokół

- protokół miejsca wypadku

- protokół oględzin pojazdu

- dokumentacja fotograficzna

- szkic miejsca

- opinia

- protokoły pobrania krwi wraz z wynikami

- zeznania M. P.

- zeznania Ł. C.

- dokumentacja medyczna

- opinia

-odpisy wyroków

- karta karna

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania M. P.

- zeznania Ł. O.

- zeznania Ł. C.

-protokół

- opinia

- protokoły pobrania krwi wraz z wynikami

- odpisy wyroków

- karta karna

- odpisy wyroków

- karta karna

k. 137v: 108-109

k. 137v-138, 7-10, 77-88

k. 188- 188v, 24-26

k. 188v: 21-23

k. 2

k. 3-4

k. 18-19

k. 27-28

k. 36

k. 45-46

k. 58, 60, 61,65, 66, 70

k. 137v-138, 7-10, 77-88

k. 188v: 21-23

k. 38

k. 41-42

k. 95, 96

k. 148-149

k. 137v: 108-109

k. 137v-138, 7-10, 77-88

k. 188- 188v, 24-26

k. 188v: 21-23

k.2

k. 45-46

k. 58, 60, 61,65, 66, 70

k. 95,96

k. 148-149

k. 95, 96

k. 148-149

1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

     

     

--------------

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

----------------------

     

     

2. OCENA DOWODÓW

2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

I. 1

II.1

I.1,2

II.1

I.1

II.1

I.1,2

II.1

I.1

II.1

I.1

I.1

II.2

I.2

I.3

II.1, 2

- wyjaśnienia oskarżonego

- zeznania M. P.

- zeznania Ł. O.

- zeznania Ł. C.

- protokół

- protokół miejsca wypadku, protokół oględzin pojazdu, dokumentacja fotograficzna, szkic miejsca

- opinia

- protokoły pobrania krwi wraz z wynikami

- dokumentacja medyczna

- opinia

-odpisy wyroków

- karta karna

- wprawdzie wyjaśnienia oskarżonego ograniczyły się do stwierdzenia, że przyznaje się on do winy, to jednak zauważyć należy, że nie miał powodów składać przedmiotowego oświadczenia, które go obciąża, gdyby rzeczywiście nie był sprawcą obu zarzuconych mu przestępstw

- zeznania świadków oraz pozostałe dowody, jakim Sąd nadał walor wiarygodności nie pozostawiają wątpliwości, że to oskarżony był kierowcą pojazdu w chwili zdarzenia, znajdował się wówczas pod wpływem alkoholu i amfetaminy, nie dostosował prędkości jazdy do istniejących warunków drogowych w wyniku czego na prostym odcinku drogi stracił panowanie na prowadzonym pojazdem, a następnie zjechał na pobocze uderzając w betonowy słupek, w następstwie czego pasażerka pojazdu M. P. doznała obrażeń ciała

- spójne, zbieżnie, logiczne

- korespondują z pozostałymi zebranymi w sprawie dowodami zarówno co do okoliczności zdarzenia, jak i odniesionych w jego wyniku obrażeń

- uzupełniają pozostały zebrany materiał dowodowy, korespondując z nim

- osoba trzecia dla stron- nie miał powodów, by zeznawać na temat okoliczności, które w rzeczywistości nia miały miejsca, niesłusznie tym samym obciążając oskarżonego

- uzupełniają pozostały zebrany materiał dowodowy, korespondując z nim

- funkcjonariusz policji- nie miał powodów, by zeznawać na temat okoliczności, które w rzeczywistości nia miały miejsca, niesłusznie tym samym obciążając oskarżonego

- potwierdzają, iż pokrzywdzona skarżyła się na doznane w wyniku wypadku urazy

- potwierdza stan nietrzeźowści oskarżonego

- niekwestionowany przez strony

-koresponduje z wynikami badań krwi oskarżonego

- korespondują z pozostałym zebranym materiałem dowodowym , uzupełnianjąc go

- dowody obiektywne, niekwestionowane przez strony

- sporządzona przez uprawniony podmiot

- jasna, pełna

- niekwestionowana przez strony

- uzupełnia pozostały zebrany materiał dowodowy

- dowody niekwestionowane przez strony

- potwierdzają stan nietrzeźwości oskarżonego w czasie kierowania pojazdem

- niekwestionowana przez strony

- potwierdza obrażenia doznane przez pokrzywdzoną na skutek wypadku, korespodnuje z jej zeznaniami

- sporządzona przez uprawniony podmiot

- pełna, jasna

- uwzględnia wszystkie okoliczności sprawy

- koresponduje z zeznanimi pokrzywdzonej oraz jej dokumentacją medyczną

- brak podstaw, by kwestionować jej rzetelność i wiarygodnosć

- treść niekwestionowana przez strony

- koresponduje z danymi zawartymi w karcie karnej oskarżonego

- sporządzona przez uprawniony organ

- brak powodów, by podważać wiarygodność zawartych tam danych

2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów

(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia

dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt

1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

     

     

------------------

3. PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia

z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

zgodna z zarzutem

1, 5

K. S.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Punkt 1 roztrzygniecia z wyroku - oskarżony kierując pojazdem mechanicznym po drodze publicznej i będąc w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem substancji psychotropowej - amfetaminy- naruszył umyślnie zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, nie dostosował prędkości jazdy do istniejących warunków drogowych w wyniku czego na prostym odcinku drogi stracił panowanie na prowadzonym pojazdem, a następnie zjechał na pobocze uderzając w betonowy słupek, w następstwie czego pasażerka pojazdu doznała obrażeń ciała powodujących naruszenie czynności narządu ciała na okres powyżej dni siedmiu - art. 177§1 kk w zw. z art. 178§1 kk.

Punkt 5 rozstrzygnięcia z wyroku - oskarżony kierował po drodze publiczne pojazdem mechanicznym i był wówczas w stanie nietrzeźwości oraz pod wpływem substancji psychotropowej- amfetaminy będąc uprzednio prawomocnie skazanym za kierowanie pojazdem mechanicznym w stanie nietrzeźwości - art. 178a§4 kk

Art. 64§1 kk - wyrokiem SR w Giżycku z dnia 27.10.2015 r. w sprawie IIK 230/15, oskarżony był skazany z m.in. za czyn z art. 178a§1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, oraz za czyn z art. 177§1 kk w zw. z art. 178§1 kk na karę 1 roku pozbawienia wolności, orzeczono karę łaczną- 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności, z warunkowym zawieszeniem wykonania kary na okres próby 4 lat. Wyrok ten został objęty wyrokiem łącznym SR w Giżycku z dnia 10.12.2018 r. w sprawie IIK 491/18 i orzeczono wówczas karę łaczną 2 lat pozbawienia wolności, którą oskarżony odbywał w okresie od 06.07.2016 r. do 11.09.2017 r. oraz od 20.07.2018 r. do 12.05.2019 r.

Przestępstwa z art. 178a §4 kk i z art. 178a§1 kk oraz z art. 177§1 kk w zw. z art. 178§1 kk- przestępstwa podobne- umyślne, przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji.

Czynu z art. 178a§4 kk dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu co najmniej 6 miesięcy kary pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.

3.2. Podstawa prawna

skazania albo warunkowego

umorzenia postępowania

niezgodna z zarzutem

     

---------------------

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

---------------

3.3. Warunkowe umorzenie
postępowania

     

     

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

-----------------

3.4. Umorzenie postępowania

     

-------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

-----------------

3.5. Uniewinnienie

     

-----------------------

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

------------------------------

4. KARY, ŚRODKI KARNE, PRZEPADEK, ŚRODKI KOMPENSACYJNE
I ŚRODKI ZWIĄZANE Z PODDANIEM SPRAWCY PRÓBIE

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

K. S.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

I.

II.

- bardzo wysoki stopień społecznej szkodliwości czynu i winy sprawcy,

- poważne zagrożenie jakie oskarżony stworzył dla bezpieczeństwa innych uczestników ruchu drogowego,

- poważne skutki dla zdrowia pokrzywdzonej wynikające z przestępstwa popełnionego przez oskarżonego,

- umyślne naruszenie przez oskarżonego podstawowych, ementarnych zasad obowiązujących w ruchu drogowym

- wysoki stopień nietrzeźowści oskarżonego i jednoczesne pozostawanie pod wpływem substancji psychotropowej

- uprzednia karalność także za przestęsptwa przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji

- umyślne naruszenia zasad w ruchu lądowym

- stopień nietrzeźwości oskarżonego oraz pozostawanie pod wpływem substancji psychotropowej

- uwzględniając wniosek pokrzywdzonej, Sąd zasądził tytułem odszkodowania na jej rzecz kwotę 3500 zł albowiem na skutek przestępczego zachowania oskrżonego doszło do zniszczenia samochodu pokrzywdzonej, którego wartość oszacowała na kwotę 4000 zł, przy czym za złomowanie auta uzyskała 500 zł

- mając na uwadze wniosek pokrzywdzonej w części dotyczącej żądania zadośćuczynienia, przy zasądzeniu jego wysokości Sąd miał na uwadze rodzaj obrażeń doznanych przez pokrzywdzoną

- poważne skutki dla zdrowia pokrzywdzonej wynikające z przestępstwa popełnionego przez oskarżonego,

- ból i cierpienie pokrzywdzonej będące wynikiem przestępczego działania oskarżonego

- trudności w normalnym funkcjonownaiu przez pokrzywdzoną na skutek doznanych obrażeń

- dyskomfort psychiczny i fizyczny pokrzywdzonej na skutek doznanych obrażen

- naruszenie podstawowych zasad obowiązujących w ruchu drogowym

- zagrożenie stworzone dla bezpieczenstwa innych uczestnikow ruchu dorgowego

- wysoki stopień zawartości alkoholu w organizmie sprawcy oraz fakt pozostawania pod wpłwem substacji psychotropowej

- działanie w warunkach art. 64§1 kk

- brak jakicholwiek okoliczności, które można uznać za szczególne, a przedmiotowe zdarzenie za wyjątkowy wypadek uzasadniający orzecznie tego środka na inny okres

-cel wychowawczy i poprawczy środka

- możliwości finansowe oskarżnego

-zbieżność czasowa popełnionych czynów,

- ilość popełnionych przestępstw

- tożsamość rodzajowa popełnionych czynów

- przyznanie się do winy

- zasadność i konieczność orzecznie środka dożywotnio w przypadku łączenia środków jednostkowych orzeczonych okresowo i dożywotnio

5. INNE ROZSTRZYGNIĘCIA ZAWARTE W WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku
odnoszący się
do przypisanego
czynu

Przytoczyć okoliczności

     

     

     

----------------

6. INNE ZAGADNIENIA

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia, a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

Sąd omyłkowo powielił błędną kwalifikację prawną występku zarzuconego oskarżonemu w pkt. I. Czyn z art. 177§1 kk jest przestępstwem nieumyślnym wobec czego nie można było przypisać oskarżonemu w tym zakresie działania w warunkach art. 64§1 kk.

7. KOSZTY PROCESU

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Przytoczyć okoliczności

10.

Zastosowano postanowienia art. 627 kpk, nie znajdując podstaw do zwolnienia oskarżonego od ponoszenia kosztów postępowania- pracuje zarobkowo za granicą.

8. PODPIS