Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 113/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodnicząca: sędzia Ewa Krekora

Protokolant: sekr. sąd. Anna Sikorska

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2022 r. w Słupsku

na rozprawie

sprawy z odwołania P. N. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 3 marca 2021 r. nr sprawy (...)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy z ubezpieczenia wypadkowego

zmienia w całości zaskarżoną decyzję i przyznaje ubezpieczonemu P. N. prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres od dnia 26 stycznia 2021 r. do dnia 2 marca 2021 r.