Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 113/21

UZASADNIENIE

Ubezpieczony P. N. wniósł odwołanie od decyzji organu rentowego z dnia 03.03.2021r. odmawiającej mu prawa do zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy za okres od dnia 26.01.2021r. do 02.03.2021r. w wysokości 100% podstawy jego wymiaru.

Argumentując powyższe podał, iż w dniu zdarzenia obsługiwał portal internetowy (a to główne zajęcie jego pracy) oraz odpisywał klientom na maile. Zaznaczył, że kopie maili wraz ze wskazaniem daty i godziny ich sporządzania w czasie pracy, zostały złożone w ZUS. Nadto wskazał, że w związku z obowiązkami służbowymi i charakterem działalności, był zmuszony w dniu 22.01.2021r. wyjechać do S. po toner do drukarki, przy czym jedynym sklepem w S. czynnym w czasie pandemii był wówczas sklep (...) przy ul. (...). Zaznaczył, że do sklepu nie dojechał z uwagi na zdarzenie drogowe, którego nie był sprawcą (co potwierdzili funkcjonariusze Policji).

Organ rentowy Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. , w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie.

W uzasadnieniu wskazał, iż P. N. nie przedłożył żadnych dokumentów świadczących o tym, że w dniu zdarzenia wykonywał czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Nadto, w ocenie organu rentowego, P. N. nie udokumentował w sposób nie budzący wątpliwości, że w chwili zdarzenia jechał do sklepu dokonać zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

P. N. ma 41 lat. Od dnia 03.10.2016r. prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w U. przy ul. (...) lok. 5 w godz. 10-18. Zajmuje się pośrednictwem w handlu. Jest to działalność jednoosobowa. Na dzień 22.01.2021r. P. N. nie zatrudniał pracowników.

bezsporne, a nadto dowód: akta organu rentowego - wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP – k. 10-12; zeznania ubezpieczonego P. N. – 00:02:02 – 00:08:40, 00:24:02 – 00:30:18 elektronicznego protokołu rozprawy z dnia 23 marca 2022 r. - k. 32v – 33v akt sprawy .

W dniu 22.01.2021 r. P. N. był zgłoszony do ubezpieczenia wypadkowego i rentowego z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

bezsporne, a nadto dowód: akta organu rentowego – poświadczenie ubezpieczenia - k. 15.

W dniu 22.01.2021r. P. N. rozpoczął pracę ok. godz. 10. W godzinach pomiędzy 10 a 12 prowadził korespondencję mailową z klientami (w zakresie transakcji, w których pośredniczył). Był to czas ogłoszonego stanu pandemii oraz wprowadzonego tzw. lock downu.

P. N. wraz z N. K. (pracującą w sąsiednim punkcie) tego dnia wybrał się własnym samochodem osobowym do S., celem zakupu towaru w postaci brakującego tuszu do drukarki (który był niezbędny dla potrzeb wydruku wystawionych faktur i dostarczenia ich księgowej). Z uwagi na wydłużony czas realizacji wysyłki ze względów pandemicznych, P. N. nie zamówił tonera poprzez sieć internet, kierując się faktem, iż faktury musi wydrukować szybko dla potrzeb terminowego rozliczenia miesięcznego. Zamierzał zakupu dokonać w wolnostojącym sklepie (...) w S., ponieważ był czynny. Pozostałe sklepy tego profilu ( (...)) mieszczące się w S., funkcjonują w galeriach handlowych i były zamknięte z uwagi na wprowadzone w kraju ograniczenia epidemiczne. P. N. postanowił pojechać po toner aż do S., albowiem w U. w jedynym sklepie komputerowym, niezbędny mu rodzaj tonera nie był dostępny.

Ok. godz. 12:10, w trakcie drogi, kiedy P. N. dojechał do ul. (...) w U. doszło do zdarzenia drogowego z jego udziałem. Sprawcą kolizji drogowej był kierujący innym pojazdem, co stwierdzili na miejscu zdarzenia funkcjonariusze Policji. Pojazd P. N. został uszkodzony. Po zdarzeniu udał się on do Ambulatoryjnej (...) w U., gdzie skierowano go do specjalisty. W Poradni Urazowo-Ortopedycznej w S. stwierdzono u niego uraz kręgosłupa szyjnego.

Na czas wyjazdu do S., P. N. zamknął swój punkt obsługi klientów.

dowód: akta organu rentowego – notatka urzędowa z dnia 22.01.2021r. sporządzona przez funkcjonariuszy KP U. – k. 27-28v.; karta wypadku nr (...) – k. 38-38v.; zeznania ubezpieczonego P. N. – 00:02:02 – 00:08:40, 00:24:02 – 00:30:18 elektronicznego protokołu rozprawy z dnia 23 marca 2022 r. - k. 32v – 33v akt sprawy , zeznania świadka N. K. – 00:13:23 – 00:23:53 elektronicznego protokołu rozprawy z dnia 23 marca 2022 r. - k. 33 akt sprawy

W dniu 22.01.2021r. - przed wyjazdem po toner, P. N. wykonywał zwykłe czynności związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, w tym sporządzał korespondencję mailową do klientów, których dotyczyły transakcje przez niego pośredniczone (pośrednik sprzedaży).

dowód: akta organu rentowego - wydruk wiadomości mailowych z dnia 22.01.2021 r.
k. 32-33, wydruk wiadomości mailowych z dnia 22.01.2021 r. k. 27-30 akt sprawy

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. stwierdził, że ww. zdarzenie z dnia 22.01.2021r. nie jest wypadkiem przy pracy w związku z prowadzoną działalnością pozarolniczą, gdyż uznał, iż P. N. nie przedłożył żadnych dokumentów świadczących o tym, że w dniu zdarzenia wykonywał czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. ZUS stwierdził nadto, że P. N. nie udokumentował w sposób nie budzący wątpliwości, że w chwili zdarzenia jechał do sklepu w S. dokonać zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności (że do zdarzenia doszło w związku z czynnościami związanymi z prowadzoną działalnością).

dowód : akta organu rentowego – karta wypadku (...) – k. 38-38v, opinia w sprawie prawnej kwalifikacji wypadku – k. 35-35v.

Decyzją z dnia 03.03.2021r. (...) Oddział w S. odmówił P. N. wypłaty zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy za okres od dnia 26.01.2021r. do 02.03.2021r. w wysokości 100% podstawy jego wymiaru. Uzasadniając powyższe organ rentowy wskazał, że na podstawie zgromadzonej dokumentacji dotyczącej urazu doznanego w dniu 22.01.2021r. ZUS sporządził kartę wypadku, zdarzenia nie uznając za wypadek przy pracy,

dowód: akta organu rentowego – decyzja (...) Oddziału w S. z dnia 03.03.2021r.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie P. N. od decyzji organu rentowego jest zasadne, a tym samym zasługiwało na uwzględnienie.

Zaznaczyć należy, iż zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (t.j. Dz.U. z 2019r., poz. 1205) – zwaną dalej „ustawą wypadkową” – z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje zasiłek chorobowy dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Zgodnie zaś z art. 9 ust. 1 powyżej cytowanej ustawy, zasiłek chorobowy i świadczenie rehabilitacyjne z ubezpieczenia wypadkowego przysługują w wysokości 100% podstawy wymiaru.

Zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 8 ustawy wypadkowej – za wypadek przy pracy uważa się również nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z danego tytułu podczas wykonywania zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Decyzją z dnia 03.03.2021r. (...) Oddział w S. odmówił ubezpieczonemu wypłaty zasiłku chorobowego z tytułu wypadku przy pracy za okres od dnia 26.01.2021r. do 02.03.2021r. w wysokości 100% podstawy jego wymiaru, powołując się na to, że zdarzenie z dnia 22.01.2021 r. nie zostało uznane za wypadek przy pracy, ponieważ P. N. nie przedłożył żadnych dokumentów świadczących o tym, że doszło do niego w czasie wykonywania przez niego czynności związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą. Wskazać przy tym naley, że podczas rozprawy w dniu 23.03.2022r., pełnomocnik organu rentowego oświadczył, iż same okoliczności faktyczne wypadku, jak również fakt niezdolności ubezpieczonego do pracy, nie są przez organ rentowy kwestionowane ( vide: k. 32v. akt sprawy).

W przedmiotowej sprawie sporną pozostawała zatem okoliczność, czy ubezpieczonemu przysługuje prawo do zasiłku chorobowego za okres od dnia 26.01.2021r. do 02.03.2021r. z ubezpieczenia wypadkowego, tj. z tytułu wypadku, któremu uległ w dniu 22.01.2021r., przy czym istota sporu sprowadzała się właściwe do ustalenia czy do ww. zdarzenia doszło podczas wykonywania przez ubezpieczonego zwykłych czynności związanych z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą w postaci pośrednictwa sprzedaży. Fakt powstania urazu na skutek przedmiotowego zdarzenia, jego nagłość i wywołanie przyczyną zewnętrzną pozostawały bowiem okolicznościami bezspornymi.

W pierwszej kolejności należało rozprawić się z twierdzeniem organu rentowego, w którym wskazywał on, że P. N. nie udokumentował w sposób nie budzący wątpliwości, że w chwili zdarzenia (wypadku) ubezpieczony jechał do sklepu dokonać zakupów niezbędnych do prowadzenia działalności.

Przeprowadzone w niniejszej sprawie postępowanie dowodowe wykazało, że w dniu 22.01.2021r. (tj. w czasie ogłoszonego w kraju stanu pandemii oraz wprowadzonego tzw. lock downu) ubezpieczony P. N. wraz z N. K. (pracującą w sąsiednim punkcie) wybrał się własnym samochodem osobowym do S., celem zakupu towaru biurowego w postaci tuszu do drukarki (który był niezbędny dla potrzeb wydruku wystawionych faktur i dostarczenia ich księgowej). W świetle powyższych ustaleń niewątpliwie był to towar niezbędny do wykonywania czynności w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Z treści zeznań ubezpieczonego oraz przesłuchiwanego w sprawie świadka w osobie N. K. wynika, że z uwagi na wydłużony czas realizacji wysyłki ze względów pandemicznych nie zamówił on tonera poprzez sieć internet, kierując się faktem, iż faktury musi wydrukować szybko dla potrzeb terminowego rozliczenia miesięcznego (dokonywanego przez księgową). Z treści zeznań ubezpieczonego wynika również, że ubezpieczony zamierzał zakupu dokonać w wolnostojącym sklepie (...) w S., ponieważ tylko ten punkt handlowy (jako niezlokalizowany w galerii handlowej) był czynny. Pozostałe sklepy tego profilu ( (...)), w których uprzednio dokonywał takiego zakupu funkcjonują w galeriach handlowych, toteż były zamknięte z uwagi na wprowadzone w kraju ograniczenia epidemiczne. Zeznając ubezpieczony podkreślał, że postanowił pojechać po toner aż do S., albowiem w U. w jedynym sklepie komputerowym, ten konkretny rodzaj tonera nie był dostępny.

Materiał dowodowy pozwolił nadto na ustalenie, że tego dnia, ok. godz. 12:10, w trakcie drogi, kiedy P. N. dojechał do ul. (...) w U., stanowiącej drogę wyjazdową z U. w kierunku S., doszło do zdarzenia drogowego z jego udziałem, gdzie sprawcą kolizji drogowej był kierujący innym pojazdem, co stwierdzili na miejscu zdarzenia funkcjonariusze Policji. Z dokumentów załączonych do akt organu rentowego wynika również, że pojazd P. N. został uszkodzony. Z treści zeznań ubezpieczonego wynika również, że na czas wyjazdu do S., P. N. zamknął swój punkt obsługi klientów. Powyższe okoliczności odnajdują swe potwierdzenie w szczególności w aktach organu rentowego – notatce urzędowej z dnia 22.01.2021r. sporządzonej przez funkcjonariuszy KP U. – k. 27-28v.; ale również w treści zeznań P. N. – k. 32v., k. 33v., treści zeznań świadka N. K. – k. 33.

Co więcej, materiał dowodowy wykazał, że ubezpieczony prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą pod firmą (...) z siedzibą w U. przy ul. (...) lok. 5, i prowadzony punkt obsługi jest czynny w godz. 10-18. Postępowanie dowodowe wykazało, że ubezpieczony zajmuje się pośrednictwem w handlu i jest to działalność jednoosobowa. Na dzień 22.01.2021r. ubezpieczony nie zatrudniał pracowników.

Podkreślić potrzeba nadto, że ubezpieczony złożył do akt sprawy wydruki wiadomości mailowych z dnia zdarzenia, tj. 22.01.2021r., z godz. 11.03, 11:05 i 11:10, z których jednoznacznie wynika, że tego dnia (przed zdarzeniem, a w godzinach jego pracy) P. N. wykonywał zwykłe czynności związane z prowadzoną przez siebie działalnością gospodarczą, w tym sporządzał korespondencję mailową do klientów, w których transakcjach pośredniczył (zajmował się pośrednictwem sprzedaży) – vide: k. 32-33 akt sprawy.

Z powyżej wskazanych okoliczności wynika zatem wprost, że tego dnia ubezpieczony wykonywał czynności związane z prowadzoną działalnością gospodarczą. Ze szczególną atencją Sąd dokonał analizy dokumentów zgromadzonych w aktach organu rentowego, ustalając jednocześnie, że ZUS dysponował jednym z wydruków wiadomości mailowych, które ubezpieczony złożył do akt sprawy. W tej mierze zatem nie może ostać się argumentacja ZUS wskazana w uzasadnieniu spornej decyzji, bowiem nie wytrzymuje ona konfrontacji ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym.

Przeprowadzone w niniejszej sprawie wnikliwe postępowanie dowodowe wykazało nadto, że – wbrew twierdzeniom organu rentowego – ubezpieczony P. N. w chwili zdarzenia był w drodze do S., celem zakupu tuszu do drukarki. W ocenie Sądu zakup materiałów biurowych, a zatem rzeczy niezbędnych do prowadzenia prawie każdego rodzaju działalności gospodarczej, niewątpliwie należy uznać za zwykłą czynność związaną z prowadzeniem działalności gospodarczej. Jednocześnie ubezpieczony wyczerpująco i logicznie wyjaśnił dlaczego po zakup ten udał się do S., do sklepu (...). Okoliczności przedstawione w tym zakresie przez ubezpieczonego potwierdziła również w swoich zeznaniach świadek N. K..

W ocenie Sądu, zarówno zeznania świadka, jak też samego ubezpieczonego były jasne, konkretne, szczere oraz logiczne, a przy tym wzajemnie ze sobą korespondowały, co spowodowało, że Sąd uznał, iż zasługują w pełni na walor wiarygodności.

Nadto, ustaleń faktycznych Sąd dokonał również w oparciu o dowody z dokumentów załączonych do akt sprawy oraz akt organu rentowego. Dokumenty te nie budziły wątpliwości co do ich wiarygodności, jak również nie były kwestionowane przez żadną ze stron.

Reasumując, stwierdzić należało, że do przedmiotowego zdarzenia (a w konsekwencji również do urazu) doszło podczas wykonywania przez P. N. zwykłych czynności związanych z prowadzeniem przez ubezpieczonego działalności pozarolniczej w rozumieniu przepisów o systemie ubezpieczeń społecznych.

Mając powyższe na uwadze, Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił w całości zaskarżoną decyzję przyznając ubezpieczonemu P. N. prawo do zasiłku chorobowego z ubezpieczenia wypadkowego w wysokości 100% podstawy wymiaru za okres od dnia 26.01.2021r. do 02.03.2021r.