Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 303/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 lutego 2022 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia Joanna Kołodziej Michałowicz

Protokolant: Anna Sikorska

po rozpoznaniu w dniu 24 lutego 2022 r. w Słupsku

na rozprawie

sprawy z odwołania P. P. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 12 grudnia 2017 r., nr sprawy (...), (...)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy

1.  zmienia w całości zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje P. P. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 26 października 2017 roku do 20 grudnia 2017 roku,

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. na rzecz ubezpieczonego P. P. kwotę 690 (sześćset dziewięćdziesiąt) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 660 (sześćset sześćdziesiąt) złotych tytułem kosztów zastępstwa prawnego.