Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: V U 48/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2022r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Agnieszka Grzempa

Protokolant: stażysta Dorota Wiśniewska

po rozpoznaniu w dniu 26 kwietnia 2022r. w Słupsku

sprawy z odwołaniaKamili M. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 20.12.2021r., znak sprawy: (...) - (...)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy

zmienia zaskarżoną decyzję i przyznaje ubezpieczonej K. M. prawo do zasiłku chorobowego za okres od 01 grudnia 2021r. do 09 grudnia 2021r.