Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt: V U 48/22

UZASADNIENIE

Ubezpieczona K. M. odwołała się decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. z dnia 20.12.2021 r. odmawiającej jej prawa do zasiłku chorobowego za okres od dnia 01.12.2021 r. do dnia 09.12.2021 r.

W odwołaniu ubezpieczona K. M. wniosła o zmianę decyzji i przyznanie zasiłku za wyżej wskazany okres. Ubezpieczona wskazała, że po ustaniu zatrudnienia nie wykonywała żadnych czynności w ramach umowy zlecenia, nie otrzymała też żadnego wynagrodzenia.

Organ rentowy – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S. w odpowiedzi wniósł o oddalenie odwołania. W uzasadnieniu ZUS wskazał, że z posiadanej dokumentacji wynika, że tytuł ubezpieczenia chorobowego z tytułu zatrudnienia w (...) w S. ustał w dniu 30.11.2021 r., a po ustaniu tytułu ubezpieczenia K. M. kontynuuje działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Ubezpieczona kontynuuje działalność zarobkową w ramach umowy zlecenia z (...) S.A.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

K. M. była zatrudniona w (...) w S. na podstawie umowy o pracę do dnia 30.11.2021 r.

bezsporne

W 24.08.2017 r. zawarła umowę zlecenia z (...) S.A. w W.. Z tego tytułu nie była zgłoszona do ubezpieczenia chorobowego. W ramach tej umowy K. M. wykonywała pracę w biurze w S. po godzinach pracy, godzinę lub dwie. Zajmowała się zawieraniem umów o pożyczkę.

Od 3 września 2021 r. do 20 grudnia (...). K. M. była niezdolna do pracy z powodu choroby, leczyła się psychiatrycznie z uwagi na sytuację rodzinną.

Od września, tj. od rozpoczęcia długotrwałego zwolnienia K. M. przestała przychodzić do biura, w którym wcześniej wykonywała umowę zlecenia. Na jej miejsce przyszła inna osoba, która przejęła bazę klientów. Nastąpiło to po uzgodnieniu z menadżerem, który znał sytuację rodzinną K. M..

W okresie od września 2021 r. do 19 stycznia 2022 r. K. M. nie spisała wniosku, nie podpisała pożyczki, nie otrzymała wynagrodzenia, które było uzależnione od ilości podpisanych umów. 19 stycznia 2022 r. K. M. wypowiedziała umowę zlecenia.

dowód: informacje z (...) S.A. w W. (k. 6, 21), przesłuchanie stron (k. 15, 22-23), zaświadczenie płatnika składek (w aktach ZUS)

Sąd zważył, co następuje.

Odwołanie ubezpieczonej podlegało uwzględnieniu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25.06.1999 r o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. 2014.159 j.t.) zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.

W ocenie Sądu, zasiłek chorobowy po ustaniu pracowniczego tytułu obowiązkowego ubezpieczenia chorobowego, jak w niniejszej sprawie, nie przysługuje w razie podjęcia lub kontynuowania tylko takiej działalności zarobkowej stanowiącej tytuł do objęcia kolejnym lub nowym ubezpieczeniem chorobowym, która zapewnia „źródło utrzymania” (tak wyrok SN z dnia 04.10.2018 r., III UZP 5/18). Z tego względu ubezpieczona nie powinna być pozbawiona prawa do zasiłku chorobowego za okres kiedy faktycznie żadnej pracy nie wykonywała, nie otrzymywała też żadnego, nawet symbolicznego wynagrodzenia.

Powyższe wynikało z przesłuchania stron – K. M., której zeznaniom Sąd w pełni dał wiarę, jako logicznym, szczerym, potwierdzonym przez informacje pisemne przekazane przez zleceniodawcę (...) S.A. w W..

W orzecznictwie Sądu Najwyższego podkreśla się, że obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym wynika z ustawy, a nie z czynności prawnej. Oznacza to, że wniosek zainteresowanego o objęcie ubezpieczeniem rodzi stosunek prawny dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego tylko wtedy, gdy zainteresowany spełnia ustawowe warunki podlegania ubezpieczeniom społecznym, a więc gdy taka działalność jest przez niego faktycznie prowadzona (por. wyrok z dnia 13.09.2016 r., I UK 455/15, LEX nr 2122404)

Z uwagi na powyższe Sąd na podstawie art. 477 14 § 2 kpc zmienił zaskarżoną decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.