Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: XI GC 278/21

UZASADNIENIE

Pozwem złożonym w dniu 4 czerwca 2020 roku M. D. wniósł do Sądu Rejonowego Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przeciwko D. O. o zapłatę kwoty 26 080,48 zł wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 5 maja 2020 roku do dnia zapłaty oraz o zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwu powód wskazał, że w dniu 19 lutego 2020 r. zawarł z pozwaną umowę o roboty budowlane, której przedmiotem było wykonanie prac dociepleniowych w budynku przy ul. (...) w S. na działce (...). Powód podniósł, że mimo prawidłowego wykonania robót, pozwana nie uiściła części wynagrodzenia w wysokości dochodzonej pozwem.

Sąd Rejonowy Szczecin- Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie przekazał sprawę do rozpoznania do Sądu Rejonowego Szczecin Centrum w S. XI Wydziału Gospodarczego, który na nakazem zapłaty z dnia 12 listopada 2020 roku uwzględnił żądanie pozwu.

W sprzeciwie od nakazu zapłaty pozwana zaskarżyła nakaz zapłaty w całości, wniosła o oddalenie powództwa oraz zasądzenie kosztów procesu według norm przepisanych. W sprzeciwie pozwana potwierdziła zawarcie umowy z powodem w 2020 r. oraz poinformowała, że zawarła z nim także umowę w 2017 r. Podała, że powód otrzymał od niej łączną kwotę 81.056 zł, która obejmuje kwoty zapłacone w 2017 roku, jak i wpłaty dokonane w 2020 r. Podała, że podczas ostatniego etapu prac powód dokonał zawyżonych pomiarów budynku i na tej podstawie domagał się dodatkowego rozliczenia prac oraz kilkukrotnie przedstawiał różne i sprzeczne wyliczenia metrażu budynku, a na początku 2020 r. powód opuścił budowę i pozostawił pięć nieotynkowanych ścian elewacji budynku.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Powód jest przedsiębiorcą i w ramach swojej działalności wykonuje prace budowlane, głównie dociepleniowe. Powód wykonywał prace budowlane na rzecz pozwanej w 2017 r.

Dowód:

- wydruk z (...) powoda k.8,

- potwierdzenia przelewu k.30, 30v, 71, 72,

- mail pozwanej z dnia 16.04.2018 r. k.73,

- zeznania świadka E. M. k.185-185v,

- zeznania świadka A. P. k.224v,

Powód w dniu 19 lutego 2020 r. zawarł z pozwaną umowę o wykonanie prac dociepleniowych. Prace miały być wykonane na budowie przy ul. (...) w S. na działce (...). Wynagrodzenie powoda zostało ustalone stawkami za m 2 ocieplenia wraz z położeniem tynku - 220 zł, położenie styropianu i siatki z klejem - 185 zł, położenie, parapetów zewnętrznych blaszanych - 150 zł/mb, montaż i demontaż rynien - 255 zł/mb oraz montaż i demontaż rur spustowych - 150 zł/mb. Od ogólnej powierzchni budynku miały być odliczane otwory okienne mierzone po rozłożeniu ościeży, jeśli przekraczają 3,5 m 2. Przewidywany termin prac został wskazany na 26 lutego 2020 roku do 27 marca 2020 roku

Prace elektryczne na budowie przy ul. (...) w S. na działce (...) wykonywał na rzecz pozwanej J. H.. Na budowie prace ciesielskie wykonywał A. P..

Umowa wykonywana była osobiście przez powoda i jego pracowników N. W. i K. K.. Na budowie obecny był na ogół P. M. (1) - kierował on pracami w imieniu pozwanej.

W dniu 12 lutego 2020 r. zmarł brat pozwanej.

Dowód:

- umowa o wykonanie prac dociepleniowych k.9, 74,

- porozumienie k.192-193,

- akt zgonu k.75,

- umowa z kierownikiem budowy k.100-101,

- zeznania świadka N. W. k.186-187,

- zeznania świadka K. K.

- zeznania świadka P. M. (2) k. 185v-186

- zeznania świadka A. K. k.184-184v

- zeznania świadka E. M. k.185-185v,

- zeznania świadka K. K. k.224v-225v,

- zeznania świadka A. P. k.224v,

Powód dokonał podsumowania wykonanych prac:

- ocieplenie budynku – 312,78 m kw x 220 zł = 68 811 netto minus dwie ściany, których nie otynkował na życzenie zamawiającego (97,74 x 35 zł = 3420 zł netto), co daje 65 391 zł netto plus 8 % = 70622 zł brutto,

- demontaż/montaż rur spustowych – 34 mb x 150 zł =5100 plus 8 % = (...) brutto,

- montaż rynny i pasa nadrynnowego – 9 mb x 255 zł = 2295 zł netto plus 8% = 2478 zł brutto

- dodatkowy styropian na szczytach – 0,30 m x 12 m = 3,6 m x 75 zł – 270 netto plus 8% = 291 zł brutto

- parapety 3000 zł netto plus 8 % = 3240 zł brutto.

W dniu 27 kwietnia 2020 roku powód wystawił na pozwaną fakturę vat nr (...) na kwotę 17 280 zł z terminem płatności 30 kwietnia 2020 r. z tytułu docieplenia budynku przy ul. (...) w S..

W dniu 28 kwietnia 2020 r. został sporządzony protokół odbioru prac przy obiekcie przy ul. (...) w S., w którym potwierdzono, że roboty zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym oraz odnotowano, że nie otynkowano dwóch ścian (ustalenia w inwestorem). Protokół został podpisany przez powoda i E. M. – kierownika budowy zatrudnionego przez pozwaną.

Pozwana zrealizowała na rzecz powoda następujące płatności – w dniu 5 kwietnia przelewem zapłaciła 20.000 zł, w dniu 8 kwietnia 2020 r. gotówką (za pośrednictwem P. M. (1)) zapłaciła 20.000 zł, w dniu 14 kwietnia 2020 r. przelewem zapłaciła 20.000 zł oraz 28 kwietnia 2020 r. przelewem zapłaciła 16.056 zł.

W dniu 29 kwietnia 2020 r. powód wystawił na pozwaną fakturę Vat końcową nr 09/04/2020 na kwotę 64860,48 zł, w której wyliczył, że po uwzględnieniu dwóch zaliczek po 20.000 zł (dokonanych w dniach 6 i 15 kwietnia) do zapłaty z faktury (...) pozostaje kwota 24 860,48 zł, a z faktury (...) kwota 1224 zł.

Dowód:

- e-mail powoda z dnia 30.04.2020 r. zawierający wyliczenie k.21-22v,

- faktura Vat k.13,

- potwierdzenia wykonania przelewów z 5.04, 14.04 i 28.04.2020 r. k.10, 10v i 11, 28,29,29v, 76, 78,79

- zaświadczenie k.12, 28v, 77,

- odręczne zapiski powoda dot. obmiaru prac k.80,

- faktura (...) k.23,106,

- wydruk dot danych telefonicznych powoda k.81,

- korespondencja sms k.82-83,

- zeznania świadka E. M. k.185-185v,

- zeznania świadka K. K. k.224v-225v,

- zeznania świadka A. P. k.224v,

- zeznania świadka N. W. k.186-187,

W okresie od 22 kwietnia 2020 roku do 12 maja 2020 roku powód kontaktował się z pozwaną za pomocą wiadomości sms oraz mailowo i wzywał pozwaną do zapłaty kwoty 26 080,48 zł tytułem pozostałej części wynagrodzenia za wykonane prace. W dniu 8 maja 2020 r. miała też miejsce wizja lokalna z udziałem stron celem ustalenia zakresu wykonanych prac, podczas której kierownik budowy sporządził dokumentację zdjęciową.

Pozwana w odpowiedzi przesłanej mailowo odmówiła zapłaty, zarzucała powodowi, że nie dokończył części prac, a część jest wykonana niezgodnie z umową oraz wadliwie oraz że powód zawyżył metraż wykonanych prac. Pozwana stała na stanowisku, że na dzień 30 kwietnia 2020 r. zapłaciła powodowi kwotę 81 056 zł, a brakującą kwotę 1 084,48 zł zapłaci powodowi po zakończeniu przez niego niedokończonych prac i usunięciu wad.

Pismem z dnia 12 maja 2020 r. pozwana wezwała powoda do wykonania prac objętych umową z 2020 roku oraz z 2017 roku.

W odpowiedzi na to wezwanie powód wskazał, że umowa z 2017 roku została rozliczona i zaproponował, aby w dniu 22 maja 2020 r. o godz. 7.00 odbyło się spotkanie na budowie celem wskazania, które prace nie zostały wykonane a które nieprawidłowo. Pozwana poinformowała mailem kierownika budowy E. M. o konieczności wyjaśnienia, dlaczego prace wykonane przez powoda zostały odebrane, choć są nieskończone w części wadliwe. E. M. w odpowiedzi podał, że prace zostały wykonane bez istotnych wad, więc protokół został podpisany. Pozwana poinformowała kierownika budowy, że powód chce się w dniu 22 maja 2020 r. spotkać na budowie.

Kierownik budowy w mailu z dnia 5 lipca 2020 r. przesłał do pozwanej protokół odbioru prac.

Dowód:

- zdjęcia sms-ów k.15-18, 34,37-39v,

- e-mail pozwanej z dnia 30.04.2020 r. k.21,

- e-mail pełnomocnika powoda z dnia 30.04.2020 r. k.24,25,

- e-mail pozwanej z dnia 7.05.2020 r. k.27-27v,

- pismo pozwanej z dnia 12 maja 2020 r. k.31 wraz kserokopią koperty k.31v i śledzeniem przesyłek k.32-32v, 85,

- e-mail pełnomocnika powoda z dnia 20.05.2020 r. k.33,

- mail pełnomocnika powoda z dnia 20.05.2020 r. k.33,

- mail z dnia 30.04.2020 r. pozwanej do kierownika budowy k.84,

- mail pozwanej do E. M. z dnia 21.05.2020 r. k.86

- mail E. M. do pozwanej z dnia 05.07.2020 r. k.87,

- e-mail pełnomocnika powoda z dnia 22.05.2020 r. k.40,

- zdjęcia szt. 12 k.88-99,

- zdjęcie k.36,

- zeznania świadka E. M. k.185-185v,

Pozwana zatrudniła wykonawcę zastępczego - firmę (...) Sp. z o.o., która wykonała na rzecz pozwanej prace na kwotę8.437,12 zł.

Dowód:

- rozliczenie finansowe z dnia 21.07.2020 r. k.102,

- faktura VAT (...) z dnia 21.07.2020 r. k.103,

- potwierdzenie zapłaty kwoty 8.437,12 zł z dnia 21.07.2020 r. k.104,

- wpis z dziennika budowy z dnia 17.07.2020 r. k.105,

Wezwaniem do zapłaty z dnia 3 czerwca 2020 r. pełnomocnik J. H. wezwał pozwaną do zapłaty kwoty 27093,33 zł za wykonane na rzecz pozwanej prace elektryczne.

Dowód:

- wezwanie do zapłaty k.41,

W dniu 23 lipca 2020 r. pozwana stwierdziła odpady tynku na elewacji frontowej. Pozwana poinformowała o tym fakcie firmę (...). Przedstawiciel (rzeczoznawca) tej firmy i stwierdził, że przyczyną takiego stanu rzeczy jest błąd w sztuce wykonawcy.

Dowód:

- zdjęcia k.107-112,

- pismo K. k.113,

J. H. w dnia 9 grudnia 2020 r. złożył pisemne oświadczenie, że pozwana po wykonaniu przez niego zawartej umowy rozliczyła się z nim terminowo i nie istnieją żadne między nimi niedokończone rozliczenia.

Dowód:

- oświadczenie z dnia 09.12.2020 r. k.114,

- porozumienie k.192-193,

- potwierdzenia przelewu k.194-197,

W związku z rozpowszechnianiem przez powoda informacji o pozwanej naruszających jej zdaniem jej dobra osobiste pozwana skierowała do powoda wezwanie do zaprzestania takich praktyk, a także złożyła zawiadomienie o możliwości popełnienia przez niego przestępstwa.

Dowód:

- mail z dnia 04.05.2020 r. k.115,

- zawiadomienie do prokuratury z dnia 12.05.2020 r. k.116-117 v,

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo okazało się zasadne w części (23 %).

W rozpoznawanej sprawie powód dochodził od pozwanej zapłaty wynagrodzenia z tytułu realizacji umowy o roboty budowlane. Podstawę prawną żądania pozwu stanowi zatem przepis art. 647 k.c., w myśl którego przez umowę o roboty budowlane wykonawca zobowiązuje się do oddania przewidzianego w umowie obiektu, wykonanego zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, a inwestor zobowiązuje się do dokonania wymaganych przez właściwe przepisy czynności związanych z przygotowaniem robót, w szczególności do przekazania terenu budowy i dostarczenia projektu, oraz do odebrania obiektu i zapłaty umówionego wynagrodzenia. Przedmiot umowy, przy której powód występował jako wykonawca, a pozwana jako zamawiający, obejmował wykonanie prac dociepleniowych w budynku przy ul. (...) w S. na działce (...).

Przedmiotowym powództwem powód domagał się od pozwanej łącznie kwoty 26 080,48 zł, na którą składały się należności z nieopłaconych w części faktur Vat: nr (...) – co do kwoty 1224 zł oraz nr (...) – co do kwoty 24 860,48 zł wystawionych z tytułu wynagrodzenia za wykonanie prac objętych umową z dnia 19 lutego 2020 roku.

W pierwszej kolejności należy zauważyć, że okoliczności faktyczne sprawy dotyczące zawarcia umowy o roboty budowlane w lutym 2020 roku nie były kwestionowane. Pozwana co prawda twierdziła, że prace ociepleniowe wykonywane w 2020 r. przez powoda były kontynuacją prac objętych umową z 2017 roku, jednak nie znalazło to potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym.

Żadna ze stron nie przedłożyła umowy z 2017 roku, a strony zawarły nową umowę w dniu 19 lutego 2020 r., gdzie nie ma żadnego odnośnika co do prac z 2017 roku W tych okolicznościach Sąd uznał że prace z 2017 roku były w ramach umowy z 2017 roku wykonane i jak zeznał powód rozliczone ryczałtowo kwotą 5000 zł. Zauważalne jest, że tamte prace dotyczyły określonych miejsc w budynku, gdzie po zamatowaniu konstrukcji dachowej i dachu byłby utrudniony dostęp. Takie prace o niewielkim zakresie mogły być rozliczone ryczałtowo, tak jak zeznał to powód. Mało wiarygodne jest że prace w 2020 roku miałby być kontynuacja prac z 2017 roku, tez z powodu oczywistej zmiany cen za robociznę. Pomimo niewielkiej inflacji w tym okresie, stawki za roboty znaczne wówczas wzrosły, co jest sądowi wiadome z urzędu. Kwota 5000 zł z 2017 roku ma za prace budowlane inną wartość w 2020 r., co jest dodatkowym argumentem przeciwko jej zaliczeniu na prace z 2020 roku. Pozwana wskazywała ma na tą okoliczność jakiś jeszcze dokument (k. 236v) ale jego nie złożyła, a to ją obciążał ciężar dowodu w tym zakresie (art. 6 k.c.). Nadto kwota 5000 zł za roboty z 2017 roku nie współgra z rozliczeniem z 2020 roku. Pozowana przedstawiła dowody wpłat na 76056 zł czyli na dokładnie kwotę netto za prace z 2020 r., na co wskazuje notatka powoda na k. 80. Pozwana twierdzi, że z powodem jest rozliczona, ale do kwoty brutto brakuje 6084,48 zł a nie 5000 zł. Pozwana tej różnicy w żaden sposób nie wyjaśnia. Zatem całokształt tych okoliczności pozwala na stwierdzenie, że roboty z 2017 roku były rozliczone i zapłacona tam kwota 5000 zł nie odnosi się w żaden sposób do prac z 2020 roku.

Kwestionując żądanie pozwu pozwana podnosiła, że powód oraz kierownik budowy nie byli uprawnieni do odbioru końcowego prac oraz sporządzenia protokołu, na podstawie którego następnie powód wystawił faktury VAT i wskazywała, że powierzone powodowi prace wykonane zostały częściowo, a część z nich wadliwie oraz podnosiła, że całość wynagrodzenia należnego powodowi z tytułu umowy została wypłacona.

Zgodnie z podstawową regułą dowodową wyrażoną w art. 6 k.c. ciężar udowodnienia faktu spoczywa na osobie, która z faktu tego wywodzi skutki prawne. Jak wskazuje się w orzecznictwie ciężar dowodu w rozumieniu art. 6 k.c. polega z jednej strony na obarczeniu strony procesu obowiązkiem przekonania sądu dowodami o słuszności swoich twierdzeń, a z drugiej konsekwencjami zaniechania realizacji tego obowiązku, lub jego nieskuteczności. (por. wyrok SN z dnia 7 listopada 2007r., II CSK 293/07). W świetle powyższego Sąd powinien przyjąć za prawdziwe fakty udowodnione przez stronę obciążoną dowodem i pominąć te, których nie wykazała w sposób przekonujący. W świetle reguły procesowej zawartej w art. 232 k.p.c. strony są obowiązane wskazywać dowody dla stwierdzenia faktów, z których wywodzą skutki prawne. Sąd może dopuścić dowód nie wskazany przez stronę. Wyłącznie od strony uzależnione jest zatem jakie środki dowodowe i na jakie okoliczności zostaną przez nią przywołane celem przekonania Sądu do zajmowanego przez siebie stanowiska.

Na gruncie przedmiotowego sporu na powodzie spoczywał ciężar udowodnienia okoliczności przemawiających za istnieniem oraz wysokością zgłoszonego roszczenia. Powód powinien udowodnić za pomocą dostępnych środków dowodowych, iż miały miejsce okoliczności przemawiające za istnieniem oraz wysokością zgłoszonego roszczenia, w tym iż doszło do oddania przewidzianych w umowie robót wykonanych zgodnie z projektem i z zasadami wiedzy technicznej, co rodziło wzajemny obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego. Pozwana natomiast winna była wykazać, że dochodzone wynagrodzenie nie jest powodowi należne, a zatem - w realiach sprawy - że powód otrzymał już należną zapłatę albo, że wobec stwierdzenia wad przeprowadzonych prac wynagrodzenie powodowi nie przysługuje (lub przysługuje w mniejszym zakresie).

Powód, na potwierdzenie twierdzeń pozwu powołał dowody z dokumentów w postaci umowy, faktur, a także zeznania świadków – pracowników wykonujących z powodem prace dociepleniowe, a także innych pracowników zatrudnionych na budowie budynku przy ul. (...) w S. na działce (...) przez pozwaną.

Pozwana natomiast powołała dowód z zeznań swojego męża P. M. (1) oraz kierownika budowy E. M., a także z oświadczenia J. H., który wykonywał na budowie prace elektryczne i który złożył oświadczenie, że pozwana uregulowała wobec niego wszystkie płatności za wykonane przez niego prace.

W ocenie Sądu zgromadzony materiał dowodowy potwierdza, że roboty budowlane ujęte w fakturach VAT nr (...) oraz w rozliczeniu na k.80 zostały wykonane. Okoliczność tę potwierdzili świadkowie N. W. i K. K., a także A. P., wykonujący na budowie prace ciesielskie na zlecenie pozwanej. Również świadek E. M. – kierownik budowy potwierdził ustnie, w załączonej korespondencji e-mali z pozwaną oraz w protokole odbioru, że prace zostały wykonane przez powoda bez wad. Nadto rozliczenie prac sporządzone przez powoda (k.21v-22) jest zgodne z notatką złożoną przez pozwaną (k.80) – prace opiewają na kwotę 76056 zł netto (82140,48 zł brutto). Zgadza się także wskazana przez powoda ilość niewykonanych prac – nieocieplone dwie ściany, które zlecający zamierzał wyłożyć deskami T. i koszt tych prac – 3420 zł netto. Przedstawione ustalenia dają podstawy do wniosku, że wynagrodzenie objęte wskazanymi fakturami były powodowi należne.

Konstatacji tej w żaden sposób nie podważają zarzuty pozwanej, zwłaszcza że mimo wskazywania na wady (z resztą nieistotny odprysk, co do którego pozwana nie wykazał że realizowała procedurę reklamacyjną, a powód odmówił uwzględnienia reklamacji - art. 656 k.c. w zw. z art. 638 § 1 k.c. w zw. z art. 561 § 1 i 2 k.c.), wskazywała że z powodem jest rozliczona.

Sąd uznał, że pozwana wykazała, że wpłaciła na rzecz powoda: w dniu 5 kwietnia przelewem kwotę 20.000 zł, w dniu 8 kwietnia 2020 r. gotówką (za pośrednictwem P. M. (1)) kwotę 20.000 zł, w dniu 14 kwietnia 2020 r. przelewem zapłaciła 20.000 zł oraz 28 kwietnia 2020 r. przelewem zapłaciła 16.056 zł. Powód twierdził, że zaświadczenie z dnia 8 kwietnia 2020 r. potwierdza jedynie dokonanie w dniu 5 kwietnia 2020 przelewu na tę kwotę przez pozwaną, jednak na skutek twierdzeń pozwanej, że powód otrzymał wtedy zaliczkę w gotówce i braku dowodu, że nie mogło tak być (zeznania świadków nie przekreślały możliwości przekazania w gotówce) Sąd uznał, że łącznie pozwana zapłaciła powodowi kwotę 76056 zł, czyli kwotę odpowiadającą wyliczeniom netto prac za 2020 r.. Treść oświadczenia z 08.04.2020 r. z 08.04.2020 r. „niniejszym kwituję…” wskazuje na czynność z 08.04.2020 r., zaś przelew miał miejsce 3 dni wcześniej. W tym układzie powód powinien wykazać że to oświadczenie dotyczy przelewu z 05.04.2020 r., jednak przy tak sprzecznym osobowym materiale źródłowym sąd oparł się na dowodzie z dokumentu. Pozwana zeznała, że dysponowała taką gotówką i ja przekazała P. M. (1), aby ten zapłacił powodowi. To tez P. M. (1) potwierdził. Powód zeznawał odmiennie lecz jest to w sprzeczności z zeznaniami P. M. (1). Zawnioskowani przez powoda świadkowi nie przekreślają możliwości przekazania tej kwoty. E. M. i A. K. nic na ten temat nie wiedzą. N. W. nie był bezpośrednio przy rozmowach powoda z P. M. (1) i odnotował, że ten ostatni nie chciał rozmawiać o sprawach finansowych bezpośrednio przy pracownikach. Wskazał w formie przypuszczania że „zauważyłbym gotówkę”. To był materiał niewystarczający do uwzględniania stanowiska powoda.

Po drugie, zgromadzony materiał dowodowy nie ujawnił przesłanek, które pozwalałyby przyjąć, że prace zrealizowane przez powoda były wykonane wadliwie. Pozwana nie odstąpiła od umowy ani nie złożyła powodowi oświadczenia o obniżeniu wynagrodzenia czy o podjęciu wykonania zastępczego. Nie sposób zatem twierdzić, że okoliczności te usprawiedliwiają stanowisko pozwanej odnośnie odmowy zapłaty za wykonane prace.

Po trzecie strony dokonały formalnej procedury odbioru robót, powód przedłożył fakturę obejmującą wcześniej wykonane prace i fakturę końcową, w której ujął wpłaty pozwanej.

Reasumując, zgłoszone przez pozwaną zarzuty nie podważyły zasadności przedstawionego przez powoda roszczenia co do kwoty 6084,48 zł, a co do kwoty 20000 zł dały podstawę do oddalenia powództwa.

Odsetki ustawowe za opóźnienie liczone od należności głównej przyznano na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. Zaznaczyć przy tym należy, iż powód wniósł o zasądzenie odsetek od dnia upływu terminu płatności określonego w fakturze VAT (...) (co miało miejsce w dniu 4 maja 2020 r.), którą pozwana zaakceptowała, w związku z czym Sąd orzekł zgodnie z żądaniem pozwu.

Dokonując ustaleń stanu faktycznego w sprawie Sąd oparł się na treści przedłożonych do akt dowodów z dokumentów, w szczególności umowie z dnia 19 lutego 2020 r. fakturach VAT, które w ocenie Sądu nie budziły żadnych wątpliwości. Sąd uznał także za wiarygodne zeznania ww. świadków które były spójne i logiczne, a przede wszystkim korespondowały z dokumentacją złożoną do akt sprawy.

Rozstrzygnięcie o kosztach procesu znajduje podstawę prawną w art. 100 k.p.c. ponieważ powód wygrał sprawę w 23 % a przegrał w 77 %, o czym orzeczono w pkt III wyroku. Na koszty poniesione przez powoda składają się opłata od pozwu 1305 złotych, opłata od pełnomocnictwa 17 złotych, wynagrodzenie pełnomocnika 3600 złotych – łącznie 4922 złotych z czego 23 % daje kwotę 1132,06 złotych.

Pozwana poniosła koszt opłaty od pełnomocnictwa – 17 zł i koszt wynagrodzenia pełnomocnika – 3600 zł – łącznie (...) z czego 77 % daje kwotę 2785,09 zł, zaś 2785,06 zł – (...),06, daje kwotę 1653,03 zł, którą to Sąd zasądził od powoda na rzecz pozwanej w pkt. III wyroku.

SSR Jakub Idziorek

ZARZĄDZENIE

1.  (...)

2.  (...)

3.  (...)

SSR Jakub Idziorek