Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 256/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 marca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: sędzia Ewa Krekora

po rozpoznaniu w dniu 23 marca 2022 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołaniaMariana H. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 31 sierpnia 2018 roku, nr sprawy JO/0/037076315

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w S.

o jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej

zmienia w całości zaskarżoną decyzję i przyznaje ubezpieczonemu M. H. prawo do jednorazowego odszkodowania w kwocie 8.540,00 zł ( osiem tysięcy pięćset czterdzieści złotych i 00/100 ) z tytułu choroby zawodowej stwierdzonej decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w B. Nr 15/17 z dnia 09.11.2017 r. – za 10 % stałego uszczerbku na zdrowiu.