Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 471/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 maja 2022 r.

Sąd Rejonowy w Kętrzynie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Małgorzata Olejarczyk

Protokolant: starszy sekr. sądowy Ewelina Kazberuk

Prokurator Prok. Rej. w Kętrzynie: Jarosław Duczmalewski

po rozpoznaniu w dniach: 25.01.2022r., 10.03.2022r. i 26.05.2022r.

sprawy: 1. J. B.

s. D. i J. z d. W.

ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że

w 09 sierpnia 2020 roku, ze skutkiem w R., działając w zamiarze aby S. Z. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem M. B., ułatwił popełnienie czynu zabronionego w ten sposób, że udostępnił swój rachunek bankowy w mBank o nr (...) S. Z., który tworząc fałszywe konto na portalu społecznościowym F. i podszywając się pod osobę T. Z. wprowadził w błąd co do tożsamości M. B., wyłudzając w ten sposób od wymienionego dane dotyczące numeru, konta, hasła i loginu Banku (...), z którego następnie, z konta o numerze (...) przelał pieniądze w kwocie 10.000 złotych działając tym na szkodę M. B.,

tj. o czyn z art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk

2. S. Z. z d. Z.

s. M. i A. z domu Z.

ur. (...) w C.

oskarżonego o to, że:

I. W dniu 09 marca 2020 roku, ze skutkiem w R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził M. B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 10.000 złotych w ten sposób, że tworząc fałszywe konto na portalu społecznościowym F. i podszywając się pod osobę T. Z. wprowadzając w błąd co do tożsamości wymienionego, wyłudził od M. B. dane dotyczące numeru, konta, hasła i loginu Banku (...) z którego następnie z konta o nr (...) przelał pieniądze w kwocie 10.000 złotych na konto nr (...) w mBank,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

II. W dniu 15 marca 2020 roku, ze skutkiem w R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić M. B. do niekorzystnego rozporządzenia jego własnym mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 4000 zł w ten sposób, że podszywając się pod osobę T. Z. na wcześniej utworzonym fałszywym koncie na portalu społecznościowym F. wprowadził M. B. w błąd co do tożsamości lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na reakcję pokrzywdzonego,

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk

I.  oskarżonego J. B. uznaje za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu i za to z mocy art. 18 § 3 kk w zw. z art. 286 § 1 kk skazuje, zaś na podstawie art. 19 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk przy zastosowaniu art. 37a § 1 kk w zw. z art. 34 § 1a pkt 1 kk i art. 35 § 1 kk wymierza mu karę 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze po 30 (trzydzieści) godzin miesięcznie;

II.  na podstawie art. 43b k.k. orzeka podanie wyroku do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie jego treści na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta w C. przez okres 1 (jednego) miesiąca;

III.  oskarżonego S. P. uznaje za winnego popełnienia zarzucanych mu czynów i za to, przy zastosowaniu art. 4 § 1 kk:

-

za czyn z pkt I a/o, z mocy art. 286 § 1 kk skazuje go na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności,

-

za czyn z pkt II a/o, z mocy art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk skazuje, zaś na podstawie art. 14 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk wymierza mu karę
6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności;

IV.  na podstawie art. 85 § 1 kk, art. 86 § 1 kk łączy orzeczone wobec oskarżonego S. P. jednostkowe kary pozbawienia wolności i w ich miejsce orzeka karę łączną 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

V.  na podstawie art. 46 § 1 kk orzeka wobec oskarżonego S. P. obowiązek naprawienia szkody poprzez zapłatę kwoty 10.000 (dziesięć) tysięcy złotych na rzecz pokrzywdzonego M. B.;

VI.  na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze zasądza od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. R. A. kwotę 588 (pięćset osiemdziesiąt osiem) złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego S. P. wykonywaną z urzędu oraz kwotę 135,24 (sto trzydzieści pięć i 24/100) złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia;

VII.  na podstawie art. 624 § 1 kpk zwalnia oskarżonych od zapłaty na rzecz Skarbu Państwa kosztów sądowych w całości.

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 471/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

0.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

S. P.

( z domu Z.)

oskarżonego o to, że:

I. W dniu 09 marca 2020 roku, ze skutkiem w R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził M. B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 10.000 złotych w ten sposób, że tworząc fałszywe konto na portalu społecznościowym F. i podszywając się pod osobę T. Z. wprowadzając w błąd co do tożsamości wymienionego, wyłudził od M. B. dane dotyczące numeru, konta, hasła i loginu Banku (...) z którego następnie z konta o nr (...) przelał pieniądze w kwocie 10.000 złotych na konto nr (...) w mBank,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

II. W dniu 15 marca 2020 roku, ze skutkiem w R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić M. B. do niekorzystnego rozporządzenia jego własnym mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 4000 zł w ten sposób, że podszywając się pod osobę T. Z. na wcześniej utworzonym fałszywym koncie na portalu społecznościowym F. wprowadził M. B. w błąd co do tożsamości lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na reakcję pokrzywdzonego,

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

1.  Utworzenie fałszywego konta na portalu społecznościowym F. przez S. P.

2.  Nawiązanie kontaktu na portalu przez S. P. podszywającego się pod osobę T. Z. z M. B.,

3.  Wyłudzenie przez S. P. od M. B. danych dotyczących numeru, konta, hasła i loginu Banku (...) oraz pieniędzy kwocie 10.000 złotych na szkodę M. B.,

Zeznania świadków :

a)  M. B.

b)  T. Z.

c)  Częściowe wyjaśnienia współoskarżonego J. B.

d)  Wydruki korespondencji prowadzonej przez oskarżonego z M. B.

e)  Informacja z banku Millennium

f)  Informacja z Polkomtel

Wyjaśnienia oskarżonego S. P.

k. 177, 25, 59

k. 217, 101-102

k. 176v-177, 51, 119

k. 2-20

k. 74-77

k. 79-85

k. 216- 217

0.1. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

I. W dniu 09 marca 2020 roku, ze skutkiem w R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadził M. B. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 10.000 złotych w ten sposób, że tworząc fałszywe konto na portalu społecznościowym F. i podszywając się pod osobę T. Z. wprowadzając w błąd co do tożsamości wymienionego, wyłudził od M. B. dane dotyczące numeru, konta, hasła i loginu Banku (...) z którego następnie z konta o nr (...) przelał pieniądze w kwocie 10.000 złotych na konto nr (...) w mBank,

tj. o czyn z art. 286 § 1 kk

II. W dniu 15 marca 2020 roku, ze skutkiem w R., w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, usiłował doprowadzić M. B. do niekorzystnego rozporządzenia jego własnym mieniem w postaci pieniędzy w kwocie 4000 zł w ten sposób, że podszywając się pod osobę T. Z. na wcześniej utworzonym fałszywym koncie na portalu społecznościowym F. wprowadził M. B. w błąd co do tożsamości lecz zamierzonego celu nie osiągnął z uwagi na reakcję pokrzywdzonego,

tj. o czyn z art. 13 § 1 kk w zw. z art. 286 § 1 kk

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

2.  OCena DOWOdów

0.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.  1

1.1.2

1.1.3

Zeznania świadków M. B. i T. Z.

Spójne, logiczne i wzajemnie się uzupełniają. Pokrzywdzony opisał kontakty przez facebooka z oskarżonym, którego uważał za swojego kolegę T. Z.. Przyznał, że dał się łatwo oszukać, albowiem był przekonany, że koresponduje z kolegą.

Świadek T. Z. potwierdził, że jego dane personalne zostały wykorzystane do oszustwa, wyłudzenia pieniędzy od M. B., a także innych osób i w tym przypadku było prowadzone odrębne postępowanie.

Częściowe wyjaśnienia J. B.

Wyjaśnienia S. P.

Oskarżony opisał kontakty z S. P., wskazał, że użyczył mu konta bankowego, jednakże nie podejrzewał, że może dziać się coś nielegalnego. W tym zakresie wyjaśnienia oskarżonego są niewiarygodne. Z wyjaśnień oskarżonego S. P., jak również doświadczenia życiowego, zasad logiki wynika, że oskarżony J. B. wiedział w jakim procederze bierze udział i z pełną świadomością ułatwił S. P. dokonanie oszustwa.

Sąd z ostrożnością podszedł do wyjaśnień zarówno jednego, jak i drugiego z oskarżonych. W wyjaśnieniach przed Sądem wzajemnie się obciążali, a w momencie wykrycia oszustwa obarczali odpowiedzialnością, ilustrują to wiadomości sms jakie do siebie wysyłali ( k. 173-174).

Co prawda S. P. zaprzeczył, by wiadomości takiej treści wysyłał, ale Sąd w tym zakresie nie dał mu wiary. Wiadomość wysłano z telefonu należącego do A. P., tak nazywa się małżonka oskarżonego, po której zresztą przyjął nazwisko.

W zakresie zarzucanych mu czynów S. P. przyznał się do nich w całości.

Wydruki korespondencji prowadzonej przez oskarżonego z M. B.

Informacja z banku Millennium

Informacja z Polkomtel

Dokumenty nie kwestionowane w toku procesu.

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Przestępstwo z art. 286§1 kk ma charakter przestępstwa celowego, jego istota polega na umyślności działania z poprzedzającym jego podjęcie zamiarem bezpośrednim, wymaga nadto działania w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Za oszustwo odpowiada tylko ten, kto działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym mieniem za pomocą wprowadzenia w błąd (oszustwo czynne) albo wyzyskania tej osoby ( oszustwo bierne). Wprowadzenie w błąd oznacza, że sprawca swoimi podstępnymi zabiegami doprowadza inną osobę do mylnego wyobrażenia o rzeczywistym stanie rzeczy, zaś wyzyskanie błędu polega na wykorzystaniu przez sprawcę już istniejących, niezgodnych z rzeczywistością opinii lub wyobrażeń osoby pokrzywdzonej ( vide wyrok SN II KR 134/86 OSNPG 1987/7/80 ).

W ustalonym stanie faktycznym Sąd nie miał żadnych wątpliwości, że oskarżony S. P. działał w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, za pomocą wprowadzenia w błąd pokrzywdzonego M. B., podszywając się po jego kolegę T. Z. i wyłudził od niego kwotę 10.000 zł, zaś w zakresie czynu z pkt II usiłował wyłudzić kwotę 4.000 zł działając w ten sam sposób, jednakże pokrzywdzony wiedział wówczas, że nie koresponduje z T. Z. i nie podjął kontaktu.

3.2.  Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3.  Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4.  Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5.  Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

S. P.

III tiret 1

I

Kara jednostkowa pozbawienia wolności w wymiarze 8 miesięcy

Stopień społecznej szkodliwości czynu jest znaczny. Oskarżony działał z zamiarem bezpośrednim, a jego celem było uzyskanie korzyści majątkowej. W sposób perfidny wykorzystał naiwność i starszy wiek pokrzywdzonego, pozbawił go oszczędności życia.

Okolicznością obciążającą jest uprzednia karalność, do okoliczności łagodzących Sąd zaliczył przyznanie się do winy i wyrażenie skruchy z powodu dokonanych czynów.

III tiret 2

II

Kara jednostkowa 6 miesięcy pozbawienia wolności za usiłowanie dokonania oszustwa.

Okoliczności obciążające i łagodzące jak wyżej.

IV

I i II

Kara łączna 8 miesięcy pozbawienia wolności.

Sąd orzekając karę łączną wziął pod uwagę zmianę przepisów odnośnie kary łącznej i po myśli art. 4§1 kk zastosował ustawę względniejszą dla sprawcy.

W ocenie Sądu kara w orzeczonym wymiarze uzasadniona jest wcześniejszą karalnością oskarżonego. Jest to drugie skazanie za przestępstwo przeciwko mieniu- vide karta karna 201-202. Podnieść należy, że orzeczonej wówczas kary ograniczenia wolności oskarżony nie wykonywał, została zamieniona na karę zastępczą pozbawienia wolności, podobnie kara warunkowo zawieszona została zarządzona.

Wchodzenie w konflikty z prawem oznaczają, że oskarżony jest sprawcą niepoprawnym. Dlatego też Sąd uznał, że nie zasługuje na orzeczenie wobec niego kary wolnościowej, ponadto postawa oskarżonego nie gwarantuje, że karę wykona, tym bardziej że deklaruje podjęcie pracy. Kara w wymiarze 8 miesięcy pozbawienia wolności daje oskarżonemu możliwość na odbywanie jej w systemie dozoru elektronicznego.

V

I

Orzeczono wobec oskarżonego obowiązek naprawienia szkody na rzecz pokrzywdzonego, zgodnie z jego wnioskiem. Obowiązek naprawienia szkody ma nie tylko znaczenie szczególno – prewencyjne, ale również ma na celu przyczynienie się do kształtowania postawy poszanowania dla prawa w społeczeństwie.

5.  1Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.6. inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

VI

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 26.05.1982 roku Prawo o Adwokaturze Sąd zasadził od Skarbu Państwa na rzecz Kancelarii Adwokackiej adw. R. A. kwotę 588 złotych tytułem wynagrodzenia za obronę oskarżonego S. P. wykonywaną z urzędu oraz kwotę 135,24 złotych tytułem podatku VAT od przyznanego wynagrodzenia;

VII

Sąd zwolnił oskarżonego S. P. od ponoszenia kosztów sądowych, ponieważ niedawno opuścił zakład karny i nie posiada stałych dochodów.

6.  1Podpis