Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt.

VI U 2327/19

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia

9 grudnia 2020r.

Sąd Okręgowy w Bydgoszczy VI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

Sędzia Maciej Flinik

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Marta Walińska

po rozpoznaniu w dniu

9 grudnia 2020r.

w B.

odwołania (...) Szpitala Miejskiego im. dr E. W. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w B.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

z dnia 26 lipca 2016 r. Znak (...)/(...)

w sprawie (...) Szpitala Miejskiego im. dr E. W. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w B.

przeciwko: Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B.

o składki

1.  oddala odwołanie;

2.  zasądza od odwołującego się na rzecz organu rentowego kwotę 15.300 (piętnaście tysięcy trzysta) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego.

Sygn. akt VI U 2327/19

UZASADNIENIE

Decyzją z dnia 26 lipca 2016 roku Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w B. stwierdził, że (...) Szpital Miejski im. dr E. W. (2) - SPZOZ w B. jest dłużnikiem ww. Zakładu z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne. Wskazał, że zadłużenie wraz z należnymi odsetkami za zwłokę liczonymi na dzień wydania decyzji wynosi łącznie 139.211,84 złotych, w tym składki na ubezpieczenia społeczne za okres 06/2013 -05/2016 w kwocie 57.532,43 złotych, składki na Fundusz Emerytur Pomostowych za okres 08/2012 - 06/2013 w kwocie 17.145,52 złotych, składki na ubezpieczenie zdrowotne za okres 05/2010 - 12/2012 w kwocie 49.616,13 złotych oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za okres 06/2013 - 05/2015 w kwocie 14.917,76 złotych. W uzasadnieniu decyzji organ rentowy wskazał, że zadłużenie ww. Szpitala powstało na skutek braku dopłaty do Funduszu Ubezpieczenia Zdrowotnego po dokonaniu korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA. Dokumenty korygujące zostały złożone przez płatnika składek oraz sporządzone przez Zakład z urzędu w związku z decyzjami organu rentowego z 2012 roku i prawomocnymi wyrokami Sądu Apelacyjnego w Gdańsku w zakresie włączenia do podstawy wymiaru składek przychodów pracowników (...) uzyskanych z tytułu wykonywania pracy na podstawie umowy zlecenia zawartej z innym podmiotem, lecz na rzecz własnego pracodawcy(...)). Z uwagi na dalsze korygowanie przez płatnika składek dokumentacji rozliczeniowej i związany z tym ruch środków na koncie należności na Fundusz Ubezpieczenia Zdrowotnego za okres 04/2011 - 01/2012, 05/2015 zostały pokryte, natomiast nadal zaległe pozostają składki na Fundusz Ubezpieczeń Społecznych, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Ubezpieczania Zdrowotnego, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych za wybrane miesiące wskazane w decyzji.

Odwołanie od decyzji złożył ww. (...) zaprzeczając, jakoby miał on względem organu rentowego jakiekolwiek zaległości z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne za okresy wskazane w zaskarżonej decyzji oraz aby posiadał inny rodzaj zaległości wyszczególnionych w decyzji. Wskazał, że decyzja organu rentowego jest wadliwa już w samej sentencji, albowiem organ rentowy stwierdza, że ww. Szpital jest dłużnikiem z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 139.211,84 złotych, po czym w dalszej części doprecyzowuje, że zaległość dotyczy także składek na ubezpieczenia społeczne, Fundusz Emerytur Pomostowych, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Podkreślił też, że organ rentowy w sposób nieprawidłowy rozliczył konto odwołującego, zaś przedstawione dokumenty świadczą o uregulowaniu należności z tytułu składek. Dodał też, że szpital nie wypłacał wynagrodzenia zleceniobiorcom świadczącym pracę na podstawie umów zawartych ze spółką (...) Sp. z o.o., dlatego też nie był zobowiązany do odprowadzenia składek na ubezpieczenie zdrowotne z tego tytułu. Spółka odprowadziła na rachunek ZUS składki na ubezpieczenia zdrowotne zleceniobiorców, objęte decyzją, lecz z niewiadomych dla odwołującego przyczyn składki te zostały spółce zwrócone po upływie kilkunastu miesięcy. Wobec powyższego odwołujący wniósł o zmianę zaskarżonej decyzji poprzez stwierdzenie, że ww. Szpital nie jest

dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne oraz o zasądzenie na rzecz odwołującego kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego w sprawie.

W odpowiedzi na odwołanie organ rentowy wniósł o oddalenie odwołania, podtrzymując argumentację zaprezentowaną w treści zaskarżonej decyzji. Ponadto domagał się zasądzenia od odwołującego na rzecz organu rentowego kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Wyrokiem z dnia 23 stycznia 2018 roku Sąd Okręgowy w Bydgoszczy oddalił odwołanie i zasądził od odwołującego się na rzecz organu rentowego kwotę 7200 złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego. Na skutek apelacji (...) Szpitala Miejskiego im. dr E. W. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w B. Sąd Apelacyjny w Gdańsku wyrokiem z dnia 29 listopada 2018 roku uchylił zaskarżony wyrok i przekazuje sprawę Sądowi Okręgowemu w Bydgoszczy VI Wydziałowi Pracy i Ubezpieczeń Społecznych do ponownego rozpoznania pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie o kosztach za instancję odwoławczą.

Sąd Okręgowy ustalił, co następuje:

Za określone w decyzji z dnia 26 lipca 2016 r. miesiące okresu od maja 2010 r. do maja 2016 r. należności z tytułu wszystkich składek opłacanych do ZUS wyniosły łącznie 2.987.970,51 zł, w tym:

-

składek FUS - 2.185.902,63 zł (czerwiec 2013 r. - 435.631,56 zł, sierpień 2013 r. -428.827,79 zł, sierpień 2015 r. - 430.785,38 zł, kwiecień 2016 r. - 467.168,05 zł, maj 2016 r. - 423.489,85 zł),

-

składek FEP - 12.942,52 zł (sierpień 2012 r. - 4.764,31 zł, grudzień 2012 r. -4.424,77 zł, czerwiec 2013 r. - 3.753,44 zł),

-

składek FUZ - 564.592,23 zł (maj 2010 r. - 151.581,52 zł, listopad 2010 r.

-

149.191,18 zł, sierpień 2012 r. - 135.180,70 zł, grudzień 2012 r. - 128.638,83 zł),

-składek FPiFGŚP - 224.533,13 zł (czerwiec 2013 r. - 28.135,80 zł, sierpień -
27.625,60 zł, kwiecień 2014 r. - 36.695,18 zł, styczeń 2015 r. - 29.281,73 zł, luty

2015r. - 24.898,46 zł, marzec 2015 r. - 24.626,71 zł, kwiecień 2015 r. - 27.642,72
zł, maj 2015 r. - 25.626,93 zł).

Dokonane przez płatnika wpłaty zaliczane były na pokrycie należności głównej oraz częściowo odsetek za zwłokę - w sytuacji nieopłacenia należnych składek w terminie lub uiszczonych terminowo jednakże w niepełnej wysokości. W wyniku rozliczenia konta płatnika ustalono, że łączna kwota dokonanych wpłat na poczet składek do ZUS, za poszczególne wybrane miesięczne okresy z lat 2010-2016, za które wykazano zaległości w decyzji administracyjnej, wyniosła 2.901.034,47 zł, w tym:

-składek FUS - 2.129.997,24 zł (czerwiec 2013 r. - 384.936,27 zł, sierpień 2013 r. -
427.227,59 zł, sierpień 2015 r. - 428.457,34 zł, kwiecień 2016 r. - 466.742,41 zł, maj

2016r. - 422.633,63 zł), składek (...) 2.00 zł (sierpień 2012 r. - 2,00 zł, grudzień
2012 r. - 0,00 zł, czerwiec 2013 r.- 0,00 zł),

-

składek FUZ - 557.925,31 zł (maj 2010 r. - 155.423,87 zł, listopad 2010 r. -139.793,46 zł, sierpień 2012 r. - 134.096,55 zł, grudzień 2012 r. - 128.611,43 zł),

-

składek (...) 213.109,92 zł (czerwiec 2013 r. - 16.953,99 zł, sierpień 2013 r. -27.603,75 zł, kwiecień 2014 r. - 36.691,65 zł, styczeń 2015 r. - 29.257,66 zł, luty

2

2015r. -24.820,51 zł, marzec 2015 r. - 24.587,73 zł, kwiecień 2015 r. - 27.608,93 zł,
maj 2015 r. -25.585,70 zł).

Na podstawie ustalonych należności, terminów i wysokości wpłat stwierdzono, że wpłacone i przeksięgowane kwoty wpłat zostały zaksięgowane odpowiednio na:

-

składki FUS: należność główna - 2.122.113,84 zł, odsetki - 7.883,40 zł, składki FEP: wyłącznie należność główna - 2,00 zł,

-

składki FUZ: należność główna - 550.053,01 zł, odsetki - 7.872,30 zł,

-

składki FPiFGŚP: należność główna - 212.728,92 zł, odsetki - 381,00 zł. Wykazano, że za wybrane miesiące okresu od stycznia 1999 r. do czerwca

2016r. należności z tytułu składek opłacanych do ZUS wyniosły łącznie
120.510.851,51 zł, w tym:

-

składek FUS - 91.932.166,69 zł,

-

składek FUZ - 21.743.525,91 zł,

-

składek FPiFGŚP - 6.529.052,63 zł,

-

składek FEP - 306.106,28 zł.

W analizowanym okresie należności z tytułu składek FUZ z lat 1999-2002 zostały pomniejszone o 2.033,02 zł w wyniku ich umorzenia. Jednocześnie umorzone zostały naliczone odsetki od tych składek za ww. termin w łącznej wysokości 3.244,70 zł. Ponadto należności z tytułu wszystkich rodzajów składek zweryfikowano z zaewidencjonowanymi należnościami w raporcie rozliczeń należności płatnika w (...) na dzień wydania decyzji administracyjnej, tj. 26 lipca 2016 r. W wyniku weryfikacji deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA i ich licznych korekt stwierdzono incydentalne przypadki niezgodności pomiędzy należnościami danych składek zaewidencjonowanych przez organ rentowy w raporcie rozliczeń należności płatnika w (...), a należnościami wykazanymi na ostatnich korektach deklaracji rozliczeniowych. Różnice te dotyczyły poszczególnych składek za następujący okres: składek FUS za listopad 2006 r.: w raporcie zaewidencjonowano należność składki w wysokości 528.383,19 zł, a w deklaracji wykazano - 528.651,16 zł. Różnica 267,97 zł, składek FUZ za listopad 2006 r.: w raporcie zaewidencjonowano należność składki w wysokości 116.654,98 zł, a w deklaracji wykazano - 116.704,86 zł. Różnica 49,88 zł, składek FUZ za marzec 2007 r.: w raporcie zaewidencjonowano należność składki w wysokości 135.016,76 zł, a w deklaracji wykazano - 135.108,21 zł. Różnica 91,45 zł, składek FUS za marzec 2007 r.: w raporcie zaewidencjonowano należność składki w wysokości 653.306,53 zł, a w deklaracji wykazano - 653.762,04 zł. Różnica 455,51 zł. Wykazane ww. wartości należności za 03/2007 ujawniono w ostatniej - właściwej korekcie deklaracji rozliczeniowej nr 6/03/2007 z dnia 19 października 2011 r. składek FUS za wrzesień 2010 r.: w raporcie zaewidencjonowano należność składki w wysokości 542.935,75 zł, a w deklaracji wykazano - 542.847,58 zł. Różnica 88,17 zł, składek FUZ za wrzesień 2010 r.: w raporcie zaewidencjonowano należność składki w wysokości 156.461,83 zł, a w deklaracji wykazano - 156.438,56 zł. Różnica 23,27 zł, składek FPiFGŚP za wrzesień 2010 r.: w raporcie zaewidencjonowano należność składki w wysokości 42.719,93 zł, a w deklaracji wykazano - 42.712,59 zł. Różnica 7,34 zł, składek FEP za wrzesień 2010 r.: w raporcie zaewidencjonowano należność składki w wysokości 4.998,07 zł, a w deklaracji brak należności. Różnica 4.998,07 zł. Wykazane ww. wartości należności za 09/2010 ujawniono w ostatniej -właściwej korekcie deklaracji rozliczeniowej nr 8/09/2010 z dnia 19 listopada 2015 r. składek FUS za wrzesień 2014 r.: w raporcie zaewidencjonowano należność składki

w wysokości 432.672,53 zł, a w deklaracji wykazano - 430.641,89 zł. Różnica 2.030,64 zł, składek FUZ za wrzesień 2014 r.: w raporcie zaewidencjonowano należność składki w wysokości 109.725,54 zł, a w deklaracji wykazano - 109.800,32 zł. Różnica 74,78 zł. Wykazane ww. wartości należności za 09/2014 ujawniono w ostatniej - właściwej korekcie deklaracji rozliczeniowej nr 7/09/2014 z dnia 30 czerwca 2016 r. W związku z powyższym wykazane należności z ostatnich właściwych korektach deklaracjach rozliczeniowych były niższe od należności zaewidencjonowanych w systemie (...), łącznie ze wszystkich funduszy o równowartość 6.207,90 zł, w tym:

-

należności z tytułu składek FUS niższe o 1.395,33 zł,

-

należności z tytułu składek FUZ wyższe o 192,84 zł,

-

należności z tytułu składek FPiFGŚP niższe o 7,34 zł.

-należności z tytułu składek FEP niższe o 4.998,07 zł.

Ponadto, wpłata kwoty 35.979,89 zł w dniu 15 marca 2012 r. tytułem zapłaty składki FPiFGŚP za 02/2012 pokryła należność składki za ten okres (wykazana należność na podstawie zaewidencjonowanej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w raporcie rozliczenia zobowiązań płatnika w (...) wygenerowanym dnia 23 lipca 2019 r.) wynoszącej 35.974,06 zł. Natomiast nadpłata w kwocie 5,83 zł pokryła niedopłatę składki FPiFGŚP za marzec 2012 r., wpłata kwoty 144.884,04 zł w dniu 22 grudnia 2011 r. tytułem zapłaty składki FUS za 11/2011 pokryła należność składki za ten okres (wykazana należność na podstawie zaewidencjonowanej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w raporcie rozliczenia zobowiązań płatnika w (...) wygenerowanym z dnia 23 lipca 2019 r.) wynoszącej 67.316,29 zł. Na odsetki za zwłokę za opóźnienie wpłaty należnej składki przeznaczono 181,00 zł (termin płatności składki za listopad 2011 r. wynosił 15 grudnia 2011 r.). Natomiast nadpłata w kwocie 77.386,75 zł pokryła: niedopłatę zaległej składki FUZ za czerwiec 2010 r. w kwocie 16.007,59 zł i odsetki za zwłokę - 2.885,00 zł oraz składki na FEP za luty 2013 r. w kwocie 58.494,16 zł, wpłata kwoty 261.395,29 zł w dniu 27 grudnia 2011 r. tytułem zapłaty składki FUS za 11/2011 pokryła należność składki za ten okres (wykazana należność na podstawie zaewidencjonowanej deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w raporcie rozliczenia zobowiązań płatnika w (...) wygenerowanym dnia 23 lipca 2019 r.) w kwocie 14.335,92 zł. Na odsetki za zwłokę za opóźnienie wpłaty należnej składki przeznaczono 66,00 zł. Natomiast nadpłata w kwocie 246.993,37 zł pokryła niedopłatę zaległych składek FUS, składek FEP i składek FUZ za inne okresy rozliczeniowe. Wykazane ww. wartości należności za 11/2006 ujawniono w korekcie deklaracji rozliczeniowej nr 4/11/2006 z dnia 10 grudnia 2013 r. Kolejna korekta deklaracji nr 5/11/2006 za ten okres sporządzona została już w dniu 4 grudnia 2017 r., tj. po okresie wydania decyzji i w związku z tym nie została uwzględniona. W wyniku rozliczenia konta płatnika ustalono, że łączna kwota dokonanych wpłat na poczet składek do ZUS, za poszczególne, wybrane miesięczne okresy z lat 1999-2016 wyniosła 125.967.745,05 zł. Na podstawie ustalonych należności, terminów i wysokości wpłat płatnika i dokonanych w wyniku postępowania egzekucyjnego, wpływy środków finansowych zostały zaksięgowane odpowiednio na:

-składki FUS: należność główna - 91.877.302,39 zł, odsetki - 1.163.585,15 zł, koszty
upomnień i koszty egzekucyjne - 159.192,30 zł, koszty opłaty dodatkowej - 3.094,17
zł oraz koszty opłaty prolongacyjnej - 182.074,00 zł,

4

-

składki FUZ: należność główna - 21.600.299,85 zł, odsetki - 157.124,69 zł oraz koszty upomnień i koszty egzekucyjne - 16.724,40 zł,

-

składki FPiFGŚP: należność główna - 6.517.233,21 zł, odsetki - 103.905,14 zł koszty upomnień i koszty egzekucyjne - 16.884,50 zł oraz koszty opłaty prolongacyjnej -34.099,70 zł,

-składki FEP: należność główna - 298.161,83 zł, odsetki - 7.370,00 zł, koszty
upomnień - 26,40 zł oraz koszty opłaty prolongacyjnej - 995,00 zł.

Z dokonanych wpłat środki finansowe zostały też przeksięgowane i rozksięgowane, na podstawie dowodów PKS - wewnętrzna nota przeksięgowująca o wartości 3.259.608,91 zł i RKS - wewnętrzna nota rozksięgowująca o wartości 31.870,17 zł na należności funduszy z innych okresów rozliczeniowych. Ponadto z konta płatnika nastąpił zwrot środków pieniężnych w łącznej wysokości 538.193,27 zł (z konta FUS

-

1.591,81 zł, z konta FPiFGŚP - 358,07 zł oraz z konta FEP -536.243,39 zł). Wymagalne należności z tytułu składek oraz pobrane koszty upomnień i koszty egzekucyjne zostały wyegzekwowane od Szpitala na podstawie tytułów wykonawczych wystawionych przez ZUS w listopadzie 2007 r. oraz w sierpniu i październiku 2015 r. W wyniku szczegółowego rozliczenia zaksięgowanych wpłat na należności składek za określone miesiące okresu od stycznia 1999 r. do czerwca 2016 r. ustalono, na dzień wydania przez organ rentowy decyzji administracyjnej, tj. 26 lipca 2016 r., że łączna wysokość zaległości z tytułu wszystkich składek do ZUS wyniosła ogółem 215.821,11 zł, w tym:

-

niedopłata składek FUS za okres: 11/2006, 03/2007, 06/2013, 08/2013, 08-09/2014, 08/2015 i 04-06/2016 w łącznej wysokości należności głównej - 54.864,30 zł,

-

niedopłata składek FUZ za okres: 11/2006, 03/2007, 05-12/2010, 01-03/2011, 08/2012, 12/2012, 09-10/2014 i 06/2016 w łącznej wysokości należności głównej -141.193,04 zł,

-

niedopłata składek FPiFGŚP za okres: 06/2013, 08/2013, 04/2014, 01-05/2015 w łącznej wysokości należności głównej - 11.819,32 zł,

niedopłata składek FEP za okres: 12/2012 i 06/2013 w łącznej wysokości należności głównej - 7.944,45 zł.

Ponadto w oparciu o przeprowadzone przez biegłego wyliczenie odsetek za zwłokę, za wybrane okresy, za które nie uiszczono opłaty w pełnej należnej wysokości wykazano, że wysokość naliczonych i zaewidencjonowanych na koncie płatnika odsetek za zwłokę na dzień 26 lipca 2016 r. wniosła łącznie 103.975,00 zł, w tym:

-

odsetki od składek FUS - 12.726,00 zł,

-

odsetki od składek FUZ - 85.798,00 zł,

-

odsetki od składek FPiFGŚP - 3.089,00 zł,

-

odsetki od składek FEP - 2.362,00 zł.

Dodatkowo wystąpiła zaległość z tytułu nieuregulowanych kosztów upomnienia na składce FPiFGŚP za luty 2009 r. z wysokości 11.60 zł.

Wpłata w dniu 15 lipca 2013 r. kwoty 395.132,78 zł tytułem zapłaty składki FUS za 06/2013 pokryła - w wysokości 300.779,73 zł - tylko część należności składki za ten okres wynoszącej 435.631,56 zł. Pozostała kwota różnicy w wysokości 94.353,05 zł została przeksięgowana na składki (...) na 02/2013 - które zostały potraktowane jako zwrot należności finansowych z tego okresu. Wpłata ww. kwoty nastąpiła w terminie, natomiast odsetki za zwłokę pobrane zostały dopiero od wpłat, jakie nastąpiły po 13

sierpnia 2013 r. Faktyczne odsetki naliczone od nieopłaconych w terminie składek FUS za 06/2013 wyniosły ostatecznie 10.731,00 zł. Kwoty dokonywanych wpłat na poczet składek FUS za 06/2013 oraz 08/2013. wynoszące odpowiednio 343.627,58 zł i 427.227,59 zł nie pokryły należności z tych okresów, które kształtowały się w wysokościach: czerwiec 2013 r. - 435.631,56 zł (wartość ta wynika z ostatniej sporządzonej - przed wydaniem decyzji administracyjnej - korekty deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA nr 5/06/2013 z dnia 16.05.2016 r.) oraz sierpień 2013 r. -428.827,79 zł (wartość ta wynika z ostatniej sporządzonej - przed wydaniem decyzji administracyjnej - korekty deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA nr 4/08/2013 z dnia 16.05.2016 r.). W związku z ww. wpłatami, które nie pokryły należności za te okresy, pozostałe należności zostały pokryte z przeksięgowania wpłat z innych kont funduszy (dotyczy składek FUS za 06/2013) oraz z innych wpłat dokonanych w terminie późniejszym, tj. w dniu 9 października 2013 r. - 235,06 zł i 28 sierpnia 2015 r. - 6.288,80 zł (dotyczy skałek FUS za 08/2013). Kwota dokonanej wpłaty na poczet składek do FUS za 04/2016 wynosząca 409.790,36 zł oraz kwota potrąconej należności z tytułu wypłaconych świadczeń - 56.952,05 zł w niepełnej części pokryły należności z tego okresu, które kształtowały się w wysokości - 466.754,88 zł (wartość ta wynika z ostatniej sporządzonej - przed wydaniem decyzji administracyjnej -korekty deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA nr 1/04/2016 z dnia 30.04.2016 r.). Niedopłata składek za ww. okres wyniosła 12,47 zł, zwrot kwoty 94.353,05 zł na rzecz Szpitala został zaewidencjonowany na koncie płatnika na należnościach składek FEP za 02/2013 pod datą 17.04.2013 r. jako część kwoty dokonanej w sumie zwrotu w wysokości 536.243,39 zł.

Aktualne zadłużenie płatnika składek po korekcie ( w związku z zastrzeżeniami organu rentowego ) zostało wyliczone przez biegłego na kwotę 154427,55 zł, w tym należności z tytułu składek w kwocie 110178,55 zł oraz odsetek za zwłokę na kwotę 44249,00 zł.

Organ rentowy błędnie przyjął do rozliczenia podwójnie dokonane przez odwołującego się wpłaty: zarówno w ramach układu ratalnego jak i po automatycznej korekcie systemowej zmieniającej jej oznaczenie na składkę bieżącą. W kwietniu 2013 r. zwrócił płatnikowi wpłaconą przezeń omyłkowo kwotę 536.243,39 zł., potrącając jedynie nieco ponad 4 tysiące należnych składek. W tym samym czasie na koncie szpitala występowała zaległość składkowa, o której nie wiedział ani pozwany ani odwołujący się. Płatnik składek mógł od 2013 r. być przeświadczony o braku jakiejkolwiek zaległości w należnych składkach ZUS. W rzeczywistości na koncie ww. płatnika powstały wymagalne należności, od których naliczone zostały odsetki za zwłokę, jakie w łącznej kwocie 38.472,00 zł wykazał w zaskarżonej decyzji z dnia 26 lipca 2016 r. Gdyby organ rentowy w prawidłowy sposób dokonał rozliczenia konta płatnika składek, zaległość składkowa zostałaby ujawniona wcześniej, w konsekwencji organ rentowy przeksięgowałby kwotę dokonanego zwrotu lub jej część na zaległości z tytułu pozostałych należnych i wymagalnych składek na innych funduszach. Na koncie płatnika składek winny zaistnieć zmiany polegające na rozksięgowaniu powstałych nadpłat na niedopłaty na tego samego rodzaju składek i o wcześniejszym terminie płatności, ewentualnie na niedopłaty składek z innych funduszy w kolejności zaległych składek FUS, składek FUZ, składek FPiFGŚP oraz składek FEP.

6

Co do zasady Sąd uznał za nieprzydatne zeznania świadków A. P. i K. M.. Treść tych zeznań potwierdza jedynie istnienie kwestii spornych między stronami, tj. wątpliwości co do sposobu i prawidłowości zarachowania przez organ rentowy dokonywanych przez płatnika składek wpłat na podstawie wskazywanych przez organ rentowy koniecznych do złożenia korekt deklaracji. Zeznania te nie wyjaśniły w żadnym stopniu, jak poszczególne wpłaty zostały przyporządkowane, na jakie konta i w jakiej wysokości. Skoro zostały ujawnione zaległości na koncie płatnika z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne, zachodziła konieczność zweryfikowania sposobu przeksięgowania dokonywanych wpłat z uwzględnieniem tych zaległości. Świadkowie nie dysponowali wiedzą, która mogłaby stanowić podstawę istotnych ustaleń faktycznych w przedmiotowej sprawie. Zeznania wyżej wymienionych świadków nie doprowadziły do wyjaśnienia istotnych z punktu widzenia przedmiotu sporu okoliczności, a jedynie potwierdziły istnienie rozbieżności tak w strukturze zadłużenia, jak i w sposobach księgowania i zarachowywania dokonywanych przez płatnik wpłat.

Wobec powyższego ( braku możliwości poczynienia jakichkolwiek miarodajnych ustaleń co do prawidłowości wyliczeń ZUS ) sąd dopuścił dowód z opinii biegłego z zakresu rachunkowości, księgowości i finansów publicznych. Sąd podzielił wnioski biegłego przedstawione w opinii głównej, opinii uzupełniającej i zaprezentowane na rozprawie w dniu 2 listopada 2020 roku ( za wyjątkiem wyrażonego przez biegłego stanowiska co do braku podstaw żądania przez organ rentowy części odsetek ), ponieważ biegły dokonał szczegółowej i wnikliwej analizy dostępnej dokumentacji (w tym przedłożone raporty rozliczeń płatnika w (...) z dnia 23 lipca 2019 r., deklaracje miesięczne ZUS DRA z lat 1999-2016 pierwotne i z licznymi korektami, szczegółowe raporty rozliczeń należności i zobowiązań płatnika w (...) za okres od stycznia 1999 r. do czerwca 2016 r. oraz tytuły wykonawcze wystawione w sierpniu i październiku 2015 r. oraz w listopadzie 2007 r. Biegły dokonał analizy zgromadzonej dokumentacji pod kątem ustalenia, czy zaległości (...) Szpitala Miejskiego (...). E. W. Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w B. z tytułu składek wskazane w zaskarżonej decyzji (przy uwzględnieniu dokonanych przez odwołującego oraz z urzędu przez organ rentowy korekt deklaracji rozliczeniowych ZUS DRA) zostały ustalone w sposób prawidłowy na dzień wydania decyzji. Biegły sądowy sporządzając opinię ustalił należności z tytułu składek na poszczególne fundusze, dokonał szczegółowego rozliczenia wpłat do ZUS, a następnie określił niedopłaty.

Biegły w swojej opinii szczegółowo dokonał szczegółowej analizy co do ustalenia należności z tytułu poszczególnych składek oraz wpłat na te składki, rozliczenia wpłat do ZUS z uwzględnieniem należności głównych, odsetek, kosztów upomnienia, kosztów egzekucyjnych, kosztów dodatkowej opłaty; biegły także dokonał określenia niedopłat z podziałem na poszczególne fundusze i odsetki za zwłokę od nieterminowo wpłaconych składek za określone miesiące od stycznia 1999 r. do czerwca 2016 r. oraz dokonał ustalenia prawidłowości wykazanego w zaskarżonej decyzji zadłużenia z tytułu wymagalnych i nieopłaconych należności do organu rentowego. Swoje wnioski biegły sądowy wyczerpująco uzasadnił. Biegły dokonał rozliczenia według prawidłowych wartości należności wykazanych w aktualnych i ostatnich deklaracjach rozliczeniowych przeksięgowując nadpłaty i niedopłaty na składki z poszczególnych właściwych funduszy. Podstawą ustalenia przez biegłego sądowego wpłat z tytułu

składek FUS, składek FEP, składek FUZ i składek FPiFGSP były: zaewidencjonowane w systemie ZUS indywidualne wpłaty płatnika składek i kwoty wyegzekwowane w administracyjnym postępowaniu egzekucyjnym. Ponadto uwzględniono przeksięgowania środków z innych okresów tego samego funduszu oraz z okresów i kont poszczególnych funduszy. Organ rentowy przedłożył również korekty deklaracji ZUS DRA dokonane w okresie już po wydaniu decyzji z 26 lipca 2016 r., biegły uwzględnił - według dat ich sporządzenia - wyłącznie te korekty deklaracji, które nastąpiły do ww. daty. Pominięto dokonane korekty w wystawionych deklaracji po wydaniu decyzji, gdzie dalszym zmianom ulegały należności składek z analizowanego okresu. Właściwej analizy konta płatnika w zakresie rozliczenia wpłat, przeksięgowań środków pomiędzy kontami funduszy, a przede wszystkim struktury i stanu zadłużenia biegły sądowy dokonał w oparciu o zapisy raportu rozliczeń zobowiązań płatnika w (...) na dzień wydania zaskarżonej decyzji administracyjnej. Początkowo przedłożona przez organ rentowy dokumentacja zawierająca dane nie dała podstaw do opracowania jednoznacznej opinii. Z tych względów biegły sądowy ustalił, jako jedyną opcjonalną możliwość - w oparciu o przedłożone raporty rozliczeń płatnika w (...) z dnia 23 lipca 2019 r. alternatywnie: wartość należności z tytułu składek FUS, składek FEP, składek FUZ oraz składek FPiFGŚP na podstawie zapisanych deklaracji ZUS DRA, wartość dokonanych wpłat na poszczególne okresy i fundusze w terminie do dnia wydania decyzji z dnia 26 lipca 2016 r. z uwzględnieniem wpłat na należność główną i odsetki za zwłokę jeżeli wystąpiły, wartość dokonanych przeksięgowań pomiędzy danymi okresami w ramach tych samych kont danego funduszu w terminie do dnia wydania decyzji, wartość dokonanych przeksięgowań pomiędzy danymi okresami w ramach tych samych kont danego funduszu w terminie do dnia wydania decyzji, wartość dokonanych przeksięgowań pomiędzy danymi okresami pomiędzy kontami wszystkich funduszy w terminie do dnia wydania decyzji, zaległości za dane miesięczne okresy z tytułu poszczególnych składek na kontach wszystkich funduszy do dnia wydania decyzji. Jednocześnie biegły zaznaczył możliwość wystąpienia ewentualnych różnic w zakresie wielkości zaległości z powodu możliwych zmian pomiędzy zaksięgowanymi środkami na odrębnych kontach funduszy zachodzących pomiędzy dniem wydania decyzji przez organ rentowy, a dniem sporządzenia przedłożonych raportów rozliczeń płatnika w (...). Po uzupełnieniu dokumentacji przez organ rentowy biegły stwierdził, że materiał zgromadzony w aktach sprawy daje podstawę do opracowania opinii w zakresie udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w postanowieniu dowodowym i późniejszym zarządzeniu. Do tej opinii zastrzeżenia wniósł organ rentowy wskazując na rozbieżności pomiędzy kwotami wynikającymi z deklaracji lub korekt deklaracji a tymi przyjętymi przez biegłego. Jednocześnie w zakresie odstąpienia od naliczenia odsetek za zwłokę od należności, które zostały ujawnione po wykryciu nieprawidłowości w rozliczeniu organ rentowy wskazał, że nie miał możliwości przeksięgowania kwoty dokonanego zwrotu na poczet należności wymagalnych (po ujawnieniu błędu) z uwagi na brak wiedzy o błędzie w rozliczeniu w dniu dokonania zwrotu nadpłaconych składek, ZUS uznał, że obowiązujące przepisy nie przewidują możliwości odstąpienia od naliczenia odsetek za zwłokę i należności winny być opłacone wraz z należnymi odsetkami. Odwołujący co do zasady podzielił stanowisko biegłego wskazując jedynie na niekonsekwencję biegłego co do kwestii zaliczania dokonywanych wpłat.

8

Do pierwszej opinii biegłego sądowego odwołujący wniósł zastrzeżenia wskazując na konkretne rozbieżności pomiędzy kwotami dokonywanych wpłat, czy deklaracjami a danymi umieszczonymi przez biegłego sądowego w opinii. W wykonaniu zobowiązania Sądu organ rentowy przekazał deklaracje rozliczeniowe ZUS DRA wraz z korektami za okres od stycznia 1999 r. do lipca 2016 r., raport rozliczenia należności i raport rozliczenia zobowiązań z dnia 26 lipca 2016 r. organ nie ma możliwości technicznych wygenerowania raportów z podziałem na lata, tytuły wykonawcze na należności z tytułu zaległych składek. Biegły sądowy w odpowiedzi na te zastrzeżenia sporządził kolejne opinie, w których ustosunkował się do powyższego i uzupełnił swoje wnioski na podstawie dodatkowych dokumentów przedłożonych przez organ rentowy. Biegły sądowy jest doświadczonym specjalistą z zakresu rachunkowości, księgowości i finansów publicznych, zatem fachowość biegłego i jego kompetencje do sporządzenia opinii nie mogą być kwestionowane. Jak już wyżej wskazano, biegły sądowy sporządził swoje opinie w oparciu o autentyczne dokumenty, w związku z czym Sąd uznał opinię biegłego za rzetelną. Wnioski biegłego są uzasadnione i zostały sformułowane po szczegółowej analizie akt sprawy, którą to analizę biegły sądowy wyczerpująco przedstawił w treści opinii. Ponadto, opinia biegłego sądowego jest kompletna, spójna, pozbawiona sprzeczności. Wobec powyższego, sąd podzielił wnioski biegłego sądowego ( z wyjątkiem jego stanowiska co do celowości zredukowania należnych odsetek ) .

Dodatkowo należy wskazać, iż co do zasady strony nie przedstawiły merytorycznych zastrzeżeń do opinii biegłego. Żadna ze stron nie podważyła skutecznie wniosków biegłego sądowego.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Odwołanie nie zasługiwało na uwzględnienie. Decyzja ZUS na dzień jej wydania była o tyle prawidłowa, że tak należność główna jak i odsetki wyliczone przez biegłego są wyższe, aniżeli te ustalone przez organ rentowy w zaskarżonej decyzji.

Zgodnie z dyspozycją art. 46 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 13 października 1998 roku o systemie ubezpieczeń społecznych (dalej jako ustawa systemowa) płatnik składek jest obowiązany według zasad wynikających z przepisów ustawy obliczać, potrącać, rozliczać oraz opłacać należne składki za każdy miesiąc kalendarzowy. Deklarację rozliczeniową oraz imienne raporty miesięczne płatnik składek przekazuje bezpośrednio do wskazanej przez Zakład jednostki organizacyjnej (ust. 3). Przedmiotowy obowiązek powinien być wykonywany w odstępach miesięcznych, za każdy miesiąc kalendarzowy z dołu, w terminach przewidzianych w art. 47 ust. 1 ustawy (a więc tych samych, w których płatnik powinien sporządzić i wysłać do ZUS imienne raporty miesięczne). Zgodnie z art. 23 ustawy systemowej od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1537) z wyłączeniem art. 56a.

Z brzmienia art. 32 ustawy systemowej wynika, iż do składek na Fundusz Pracy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych i Fundusz Emerytur Pomostowych oraz na ubezpieczenie zdrowotne w zakresie: ich poboru, egzekucji,

wymierzania odsetek za zwłokę i dodatkowej opłaty, przepisów karnych, dokonywania zabezpieczeń na wszystkich nieruchomościach, ruchomościach i prawach zbywalnych dłużnika, odpowiedzialności osób trzecich i spadkobierców oraz stosowania ulg i umorzeń stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące składek na ubezpieczenia społeczne.

W przedmiotowej sprawie spór pomiędzy stronami powstał w kwestii ustalenia czy odwołujący (...) jest dłużnikiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w B. z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne w spornym okresie, jak również w kwestii prawidłowości wskazania tytułów zadłużenia oraz wyliczenia wysokości tego zadłużenia.

Zgodnie z przepisami odpowiednio: art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych, art. 87 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, naliczanie i pobieranie odsetek za zwłokę powinno następować zgodnie z zasadami i w wysokościach określonych jak dla zaległości podatkowych, stosownie do przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Szczegółowa kalkulacja rozliczeń przebiega zgodnie z przepisami § 13, § 13a, § 15 oraz § 16 obowiązującego w badanym okresie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, do których poboru jest zobowiązany Zakład Ubezpieczeń Społecznych (z późn. zm.). Zgodnie z zasadami określonymi w przepisach cytowanego powyżej rozporządzenia, istnieje możliwość przeksięgowywania w systemie rozliczeniowym wpłaconych składek pomiędzy poszczególnymi kontami danych funduszy na należności z określonych miesięcznych okresów rozliczeniowych. Jak wynika z opinii biegłego sądowego takie ruchy na koncie płatnika możliwe są i wynikają najczęściej z korekt deklaracji i raportów rozliczeniowych zwiększających lub zmniejszających należności z tytułu składek z danego okresu. Ponadto możliwe jest wystąpienie, stosownie do zasad wyszczególnionych odpowiednio w ww. przepisach, przeksięgowywania wpłaconych składek na ubezpieczenia społeczne, na Fundusz Emerytur Pomostowych, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - na inne zaległe składki z poszczególnych ww. funduszy. Jak wskazał biegły sądowy takie systemowe przeksięgowywania składek na koncie rozliczeniowym płatnika powodują, że zaległe wpłaty do ZUS w ostatecznym rozrachunku niekoniecznie zaliczane są na dane składki, gdyż w pierwszej kolejności pokrywane są składki społeczne ubezpieczonych, dalej składki (...), później składki zdrowotne i w dalszej kolejności składki na (...). W sytuacji występowania ogólnego zadłużenia na koncie płatnika, nadpłaty składek danego rodzaju w zasadzie nie występują, gdyż automatycznie przeksięgowywane są na inne wymagalne składki z pozostałych tytułów. Przeksięgowywanie nadpłat składek z danych miesięcznych okresów na niedopłaty z tych składek o najwcześniejszym terminie zapłaty lub na inne fundusze o dłuższej wymagalności jest korzystne, gdyż zmniejsza wysokość naliczanych odsetek za zwłokę od nieuiszczanych należności z wcześniejszych terminów wymagalności składek. Ponadto możliwe jest wystąpienie, stosownie do zasad wyszczególnionych odpowiednio w ww. przepisach, przeksięgowywania wpłaconych składek na ubezpieczenia

10

społeczne, na Fundusz Emerytur Pomostowych, na ubezpieczenie zdrowotne, na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych - na inne zaległe składki z poszczególnych ww. funduszy. Takie systemowe przeksięgowywania składek na koncie rozliczeniowym płatnika powodują, że zaległe wpłaty do ZUS w ostatecznym rozrachunku niekoniecznie zaliczane są na dane składki, gdyż w pierwszej kolejności pokrywane są wymagalne należności o najwcześniejszym terminie zapłaty, a w następnej kolejności zaległe składki FUS, dalej składki FEP, później składki FUZ i w dalszej kolejności składki FPiFGŚP. W sytuacji występowania ogólnego zadłużenia na koncie płatnika, nadpłaty składek danego rodzaju w zasadzie nie występują, gdyż automatycznie przeksięgowywane są na inne wymagalne składki z pozostałych tytułów. Przeksięgowywanie nadpłat składek z danych, miesięcznych okresów na niedopłaty tych składek o najwcześniejszym terminie zapłaty lub na inne fundusze o dłuższej wymagalności było korzystne dla ubezpieczonego, gdyż zmniejszało wysokość naliczanych odsetek za zwłokę od nieuiszczanych należności z wcześniejszych terminów wymagalności składek. Ponadto w przypadku objęcia administracyjnym postępowaniem egzekucyjnym poszczególnych należności, wyegzekwowane na podstawie wystawionego tytułu wykonawczego kwoty winny, zgodnie z postanowieniami:

§ 15 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie -szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczeń chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności zaliczania wpłat składek na poszczególne fundusze, § 19 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 18 kwietnia 2008 r., być zaliczone w pierwszej kolejności na koszty upomnienia, koszty egzekucyjne, a następnie składki na dany fundusz i odsetki za zwłokę w wielkości proporcjonalnej.

W oparciu o dokonaną kalkulację odnotowano stosunkowo wysoką zbieżność wysokości zadłużenia z tytułu należności głównych składek wykazanego w decyzji administracyjnej organu rentowego i zadłużenia wyliczonego przez biegłego. Wykazane przez ZUS w decyzji administracyjnej należności wymagalne z tytułu należności głównych składek wyniosły ogółem 100 739,84 zł, natomiast wyliczone zgodnie z ostateczną wersją wyliczeń biegłego uwzględniającą wszystkie przedłożone dokumenty - 110 178, 55 zł ( k. 1022 akt sprawy ) . Według biegłego sądowego odsetki za zwłokę wyniosły 44249,00 zł. Ustalone przez biegłego zadłużenie Szpitala - w oparciu o uiszczone wpłaty do dnia wydania decyzji - wynika z powstałych niedopłat składek FUZ, które związane są z prawomocnymi decyzjami organu rentowego z 2012 r. wydanymi na skutek przeprowadzonych kontroli w sprawie dotyczącej spółki (...) Sp. z o.o. W ocenie biegłego wartość zadłużenia z tytułu zaległych składek na ubezpieczenie zdrowotne wynikająca z ww. przyczyny, w dużym stopniu prawdopodobieństwa jest sumą zadłużenia powstałego na samym funduszu ubezpieczeń zdrowotnych oraz na pozostałych funduszach. Wartość niedopłaty na składkach FUZ wynikająca z prawomocnych decyzji ZUS została pomniejszona poprzez przeksięgowanie środków na konta pozostałych funduszy, w wyniku czego równowartość tej niedopłaty powstała na wszystkich pozostałych kontach tych funduszy. Dokonane przez płatnika indywidualne zapłaty oraz uiszczone w wyniku egzekucji administracyjnej wpłaty zaliczane były na pokrycie należności głównej oraz odsetek za zwłokę - w sytuacji nieopłacenia należnych

składek w terminie lub uiszczonych terminowo jednakże w niepełnej wysokości, na koszty upomnień i koszty egzekucyjne, na opłatę prolongacyjną oraz w przypadku konta FUS - na koszty wydanych decyzji dotyczących nałożonych opłat dodatkowych wynikających z postanowienia zawartego w art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych. Zaległości (...). E. W. (...)w B. z tytułu składek wskazanych w zaskarżonej decyzji z dnia 26 lipca 2016 r. zostały ustalone, na dzień jej wydania, w innych wysokościach niż wynika to z ustaleń biegłego, tj. w odniesieniu do składek FUZ ustalone zaległości przez ZUS były niższe, a składek FPiFGŚP i składek FEP wyższych niż wyliczenia biegłego.

Reasumując, skoro kwoty zadłużenia tak z tytułu należności głównej jak i odsetek wyliczone przez biegłego są wyższe od kwot wskazanych w zaskarżonej decyzji, to brak jest podstaw do zmiany zaskarżonej decyzji. Sąd nie uwzględnił sugestii biegłego odnoście konieczności zredukowania wysokości należnych od odwołującego odsetek. Zdaniem biegłego (...)nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji w postaci naliczonych i egzekwowanych odsetek za zwłokę w sytuacji nieprawidłowości zaistniałych po stronie organu rentowego , o których wspomniano powyżej w treści niniejszej opinii. W związku z tym kwota należnych odsetek za zwłokę winna dotyczyć tylko zaległości powstałych po kwietniu 2013 r. i zostać zredukowana z kwoty 44249,00 zł do kwoty 15.670,00 zł. Tymczasem w ocenie sądu bezsporne jak się wydaje pomiędzy stronami okoliczności w postaci błędnego podwójnego zaksięgowania przez ZUS wpłat na poczet zaległości ujętych w układzie ratalnym ( w 2008 r. ) , omyłkowej wpłaty kwoty ponad 500 000 zł przez szpital ( która to kwotę uznano za nadpłatę na koncie, podczas gdy mogła być ona zaliczona na poczet istniejących zaległości ) oraz decyzji pozwanego co do zwrotu wpłaconej kwoty ( gdyby nie miały one miejsca, uchroniłoby to szpital przed naliczaniem odsetek ) , pozostają bez wpływu na obiektywny i bezsporny fakt istnienia zaległości składkowych po stronie (...)( acz przy braku wiedzy służb księgowych odwołującego się co do takiego stanu rzeczy ) , w konsekwencji powstania odsetek od tych zaległości i ich naliczenia przez organ. Pozwany wydaje się zresztą nie wypierać własnej odpowiedzialności za błędne podwójne zarachowanie wpłat na poczet układu ratalnego i bieżących zaległości, wskazuje natomiast, iż w dacie dokonywania zwrotu pomyłkowo wpłaconej przez (...)kwoty ponad 500 000 zł nie miał wiedzy o swoim wcześniejszym błędzie, który niejako „ ukrył „ wysokość faktycznych zaległości po stronie szpitala. Brak jednak podstaw prawnych do ograniczenia wysokości naliczonych przez ZUS odsetek. Art. 23 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych stanowi, iż od nieopłaconych w terminie składek należne są od płatnika składek odsetki za zwłokę, na zasadach i w wysokości określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa. Przypadki wyłączenia naliczania odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych wskazuje przepis art. 54 Ordynacji podatkowej . Żaden z pkt od 1 do 8 tego przepisu nie wymienia sytuacji, jaka zaistniała w niniejszej sprawie , w której zaległość składkowa obiektywnie istniała , a nie została ujawniona, w efekcie zarówno organ rentowy ( na skutek błędu ) jak i płatnik pozostawali w błędnym przeświadczeniu, że takowej nie ma . Podstawy do

12

zredukowania obciążenia odsetkowego szpitala nie może również stanowić art. 133 ustawy o emeryturach i rentach , dotyczy bowiem błędu organu rentowego w odniesieniu do świadczeń wynikających z ustawy oraz ich wysokości, a nie składek. Słuszność stanowiska organu rentowego w przedmiocie braku znaczenia - z punktu widzenia naliczenia odsetek - ewentualnego zawinienia bądź jego braku po stronie czy to płatnika czy to ZUS ( błędu organu rentowego ), potwierdza wyrok Sądu Najwyższego z dnia 20 listopada 2018 r. III UK 187/17 gdzie wskazano, iż „ artykuł 23 ust. 1 u.s.u.s. stanowi, że odsetki za zwłokę należne są zawsze, jeżeli tylko składki na ubezpieczenia społeczne nie zostaną opłacone w terminie. Prawidłowa wykładnia art. 23 ust. 1 u.s.u.s. pozwala sformułować wniosek, że obowiązek naliczenia odsetek za zwłokę nie jest zależny od okoliczności powstania zaległości składkowej ani od woli stron stosunku ubezpieczeniowego, a odsetki za zwłokę powstają z mocy prawa, niezależnie od tego, czy płatnik dysponuje wiedzą na temat powstania zaległości w opłacaniu składek. Odsetki za zwłokę nie są świadczeniem samodzielnym oderwanym od zaległości składkowej, lecz mają charakter akcesoryjny w stosunku do zaległości składkowej „.

Z uwagi na powyższe Sąd Okręgowy uznając odwołanie za bezzasadne na podstawie art 47714 §1 k.p.c, orzekł, jak w punkcie 1 wyroku.

Stosownie do wyniku procesu strona powodowa - jako przegrywająca spór -
obciążona została poniesionymi przez przeciwnika kosztami postępowania, na które
złożyło się wynagrodzenie pełnomocnika procesowego ustalone w wysokości stawki
minimalnej adekwatnej do wartości przedmiotu sporu ( art. 98 § 6 w zw. z art. 99
K.p.c. oraz § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października
2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych - t.j. Dz. U. z 2018 r., poz.
265 ze zm.). Koszty zastępstwa prawnego ( z uwagi na wps mieszczący się
pomiędzy 50 a 200 tys. zł ) wynoszą 5400 zł .

Sędzia Maciej Flinik