Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 1621/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 maja 2022 r.

Sąd Okręgowy we Wrocławiu II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Dasiewicz – Kowalczyk

po rozpoznaniu w dniu 13 maja 2022 r. we Wrocławiu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa Ł. B.

przeciwko M. Z. i Z. Z.

o eksmisję

na skutek apelacji pozwanych

od wyroku Sądu Rejonowego dla Wrocławia – Fabrycznej we Wrocławiu

z dnia 19 marca 2021r.

sygn. akt I C 652/19

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I w ten sposób, że powództwo oddala; zmienia go również w pkt II i III w ten sposób, że punkty te uchyla; zmienia go także w punkcie IV w ten sposób, że zasądza od powoda na rzecz pozwanych po 240 zł zwrotu kosztów zastępstwa procesowego ; zmienia go również w pkt V w ten sposób, że punkt ten uchyla;

II.  zasądza od powoda na rzecz pozwanych po 120 zł kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym ;

III.  nakazuje powodowi uiścić na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Okręgowego we Wrocławiu 200 zł opłaty sądowej od apelacji od której uiszczenia pozwani byli zwolnieni.

SO Małgorzata Dasiewicz – Kowalczyk

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować -orzeczenie niekasacyjne, zażaleniowe co do pkt II i III ,

2.  odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron,

3.  kal. 7 dni na wniosek o uzasadnienie.