Pełny tekst orzeczenia

T., 4 kwietnia 2022 r.

Sygn. akt II K 1949/21

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Sąd Rejonowy w Toruniu II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia SR Marcin Czarciński

Protokolant: st. sekr. sąd. Monika Grączewska

w obecności Prokuratora Prokuratury Rejonowej Iwony Osóbka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 04.04.2022 r. w T.

sprawy

A. B.

syna L. i G. z d. Z.

urodzonego (...) w B.

skazanego prawomocnymi orzeczeniami:

1.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 10.01.2019 r. w sprawie II K 1152/18 za czyn z art. 288 § 1 kk popełniony 23.07.2018 r. na karę 7 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, przy czym postanowieniem z dnia 12.09.2019 r. zamieniono karę na zastępczą karę 95 dni pozbawienia wolności – kara wykonana,

2.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 09.12.2020 r. w sprawie II K 532/20 za czyn z art. 226 § 1 kk popełniony 08.03.2020 r. na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie, przy czym postanowieniem z dnia 14.09.2021 r. karę zamieniono karę na zastępczą karę 44 dni pozbawieni wolności,

3.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 06.05.2021 r. w sprawie II K 696/21 za czyn z art. 278 § 3 kk popełniony 06.11.2020 r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności po 30 godzin w stosunku miesięcznym,

4.  wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 10.09.2021 r. w sprawie II K 1193/21 za czyn z art. 278 § 3 kk popełniony 05.01.2021 r. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności po 30 godzin w stosunku miesięcznym

o r z e k a :

I.  na podstawie art. 569 § 1 kpk, art. 85 § 1 kk, art. 86 § 1 i 3 kk w brzmieniu obowiązującym od dnia 24 czerwca 2020 r. w zw. z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami Covid-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzeniu układu w związku z wystąpieniem Covid-19 (Dz. U. z 2020 r. poz.1086) w miejsce jednostkowych kar ograniczenia wolności orzeczonych w sprawach II K 532/20 i II K 696/21 orzeka karę łączną 10 (dziesięciu) miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydzieści) godzin miesięcznie,

II.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej zalicza okres kary wykonanej i odbytej w sprawie II K 532/20 oraz w sprawie II K 696/21 od 30.12.2021 r. do 04.04.2022 r.,

III.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie połączenia kary orzeczonej w sprawie II K 1152/18 i II K 1193/21,

IV.  stwierdza, że pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w jednostkowych wyrokach podlegają odrębnemu wykonaniu,

V.  kosztami związanymi z wydaniem wyroku łącznego obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz (...)

Sygnatura akt

II K 1949/21

Jeżeli został złożony wniosek o uzasadnienie wyroku jedynie co do rozstrzygnięcia o karze i o innych konsekwencjach prawnych, wypełnić część 3–8 formularza

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Wyroki wydane wobec skazanego

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny

Data wyroku albo wyroku łącznego

Sygnatura akt sprawy

1.1.1.

Sąd Rejonowy w Toruniu

10.01.2019

II K 1152/18

1.1.2.

Sąd Rejonowy w Toruniu

09.12.2020

II K 532/20

1.1.3.

Sąd Rejonowy w Toruniu

06.05.2021

II K 696/21

1.1.4.

Sąd Rejonowy w Toruniu

10.09.2021

II K 1193/21

1.2.  Inne fakty

1.1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.1.1.

A. B. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 10.01.2019 r. w sprawie II K 1152/18 za czyn z art. 288 § 1 kk popełniony 23.07.2018 r. na karę 7 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin w stosunku miesięcznym, przy czym postanowieniem z dnia 12.09.2019 r. zamieniono karę na zastępczą karę 95 dni pozbawienia wolności – kara wykonana

karta karna

15-16

odpis wyroku

17

1.2.1.2.

A. B. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 09.12.2020 r. w sprawie II K 532/20 za czyn z art. 226 § 1 kk popełniony 08.03.2020 r. na karę 4 miesięcy ograniczenia wolności, z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 20 godzin miesięcznie, przy czym postanowieniem z dnia 14.09.2021 r. karę zamieniono karę na zastępczą karę 44 dni pozbawieni wolności - kara wykonana

karta karna

15-16

odpis wyroku

13

1.2.1.3.

A. B. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 06.05.2021 r. w sprawie II K 696/21 za czyn z art. 278 § 3 kk popełniony 06.11.2020 r. na karę 8 miesięcy ograniczenia wolności po 30 godzin w stosunku miesięcznym

karta karna

15-16

odpis wyroku

14

1.2.1.4.

A. B. został skazany wyrokiem Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 10.09.2021 r. w sprawie II K 1193/21 za czyn z art. 278 § 3 kk popełniony 05.01.2021 r. na karę 10 miesięcy ograniczenia wolności po 30 godzin w stosunku miesięcznym

karta karna

15-16

odpis wyroku

18-19

1.2.1.5.

A. B. odbywał zastępcze kary pozbawienia wolności za ograniczenie wolności orzeczone w sprawach II K 532/20 i II K 696/21 w Zakładzie Karnym w I.. Zachowanie skazanego oceniono jako poprawne, nie był nagradzany regulaminowo, jeden raz był karany dyscyplinarnie za niedozwolony kontakt z osobami postronnymi, prezentuje krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.

opinia o skazanym

41

informacja NOE-SAD

10-12

1.1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

1.2.2.1.

2.  Ocena Dowodów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.2.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

Podstawę ustaleń faktycznych poczynionych w toku postępowania w przedmiocie wyroku łącznego stanowiły prawomocne wyroki skazujące wydane wobec skazanego, a także informacje z systemu NOE-SAD dotyczące odbycia przez niego poszczególnych kar, opinia o skazanym z Zakładu Karnego a także jego karta karna. Są to dokumenty urzędowe, których prawdziwość nie była kwestionowana przez żadną ze stron i nie budzi wątpliwości Sądu.

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.2.1 albo 1.2.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

3.  PODSTAWa KARY ŁĄCZNEJ

Lp.

Sąd, który wydał wyrok albo wyrok łączny, data wydania wyroku albo wyroku łącznego i sygnatura akt sprawy

Kary lub środki karne podlegające łączeniu

3.1.1.

Sąd Rejonowy w Toruniu, 09.12.2020, II K 532/20

4 miesiące ograniczenia wolności po 20 godzin miesięcznie

3.1.2.

Sąd Rejonowy w Toruniu, 06.05.2021 r., II K 696/21

8 miesięcy ograniczenia wolności po 30 godzin miesięcznie

Zwięźle o powodach połączenia kar lub środków karnych z wyjaśnieniem podstawy prawnej

Zgodnie z ustawą z 9.06.2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19 (Dz.U. poz. 1086), która weszła w życie 24.06.2020 r., zmienione zostały przesłanki wymierzania kary łącznej, ustalone poprzednio przez ustawę z 20.02.2015 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 1086). Zmiana treści art. 85 na mocy art. 38 pkt 3 ustawy z 19.06.2020 r. (Dz.U. poz. 1086) spowodowała powrót do stanu prawnego sprzed nowelizacji z 2015 r.,

Zgodnie z przepisem przejściowym, tj. art. 81 ustawy z 19.06.2020 r., przepisy rozdziału IX Kodeksu karnego, w brzmieniu dotychczasowym, stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy, zaś przepisy rozdziału IX Kodeksu karnego w brzmieniu nadanym tą ustawą stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych po dniu jej wejścia w życie. Wynikało z tego, że zasady orzekania kary łącznej określone w art. 85 w brzmieniu sprzed nowelizacji z 2020 r. stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych przed dniem wejścia w życie tej ustawy (tj. do 23.06.2020 r. włącznie), zaś przepisy w brzmieniu nadanym ustawą z 19.06.2020 r., stosuje się do kar prawomocnie orzeczonych po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy (tj. po 24.06.2020 r.).

W przedmiotowej sprawie wszystkie kary podlegające łączeniu uprawomocniły się po wejściu w życie ustawy nowelizującej przepisy dotyczące kary łącznej, dlatego w niniejszej sprawie znalazły zastosowanie przepisy obowiązuje w brzmieniu od 24 czerwca 2020 r.

4.  WYMIAR KARY

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy wymiarze kary łącznej

Sąd wymierzając karę łączną, kieruje się dyrektywami prewencji generalnej i indywidualnej określonymi w art. 85a kk. Nie można jednak tracić z pola widzenia innych dyrektyw wymiaru kary, które będąc pomocnicze i uzupełniające względem wzmiankowanych, w określonych sytuacjach również znajdą zastosowanie w przypadku orzekania kary łącznej, tj. dyrektyw wynikających z art. 54 kk oraz w pewnym zakresie dyrektyw orzeczniczych dotyczących związków podmiotowo-przedmiotowych między zbiegającymi się przestępstwami. Wniosek taki wypływa z treści art. 85a kk, w którym stwierdzono, że sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze co pozwala twierdzić o konieczności uwzględnienia innych jeszcze dyrektyw.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 k.k. Sąd wymierza karę łączną w granicach powyżej najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności. Jeżeli najwyższą z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa jest kara 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 20 lat pozbawienia wolności, dolną granicę kary łącznej przyjmuje się w tej wysokości.

Wymierzając karę łączną ograniczenia wolności, zgodnie z art. 86 § 3 k.k., sąd określa na nowo obowiązki lub wymiar potrącenia, o których mowa w art. 34 § 1a, a także może nałożyć na sprawcę obowiązki wymienione w art. 72 § 1 pkt 2-7a, jak również orzec świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7.

W przedmiotowej sprawie Sąd mógł wymierzyć skazanemu karę od 9 miesięcy do 1 roku ograniczenia wolności.

W tym miejscu należy wskazać, iż ideą wydania wyroku łącznego jest uporządkowanie sytuacji prawnej skazanego, a nie działanie jedynie na korzyść skazanego w każdym aspekcie orzekania o wyroku łącznym.

Sąd postanowił wymierzyć oskarżonemu karę 10 miesięcy ograniczenia wolności, uznając jej wysokość za odpowiednią, w świetle okoliczności spraw, w których A. B. został skazany. Sąd przy swoim wyborze kierował się przede wszystkim dyrektywami przewidzianymi w art. 53 k.k.

Kara 10 miesięcy ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin miesięcznie jest odpowiednia do stopnia społecznej szkodliwości czynów popełnionych przez skazanego a przede wszystkim spełni swą rolę w zakresie prewencji ogólnej i indywidualnej.

W przekonaniu Sąd wymierzona kara jest w tym wypadku dostatecznie dolegliwa i wystarczająca dla osiągnięcia celów kary, zarówno w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa, jak również wpłynie zapobiegawczo i wychowawczo wobec oskarżonego na przyszłość.

5.  Wymiar Środka karnego

Przytoczyć okoliczności, które sąd uwzględnił przy łącznym wymiarze środka karnego

6.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA Zawarte w WYROKU łĄCZNym

Zwięźle o powodach uzasadniających inne rozstrzygnięcia z wyroku łącznego, w tym umorzenie postępowania, zaliczenie okresów na poczet kary łącznej

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

III, IV

Na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej kary łącznej zaliczono okres wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności w sprawie II K 532/20 i II K 696/21. Jednocześnie na podstawie art. 576 § 1 kpk a contrario stwierdzono, że pozostałe rozstrzygnięcia zawarte w jednostkowych wyrokach podlegają odrębnemu wykonaniu

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

V

Sąd kosztami sądowymi obciążył Skarb Państwa na podstawie z art. 624 § 1 kpk oraz art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 roku o opłatach w sprawach karnych (Dz. U. z 1983, Nr 49, poz. 223 ze zm.) uznając, iż uiszczenie stosownych kosztów sądowych na rzecz Skarbu Państwa byłoby dla skazanego zbyt uciążliwe ze względu na jego sytuację finansową i materialną.

8.  PODPIS

Sędzia Marcin Czarciński