Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 372/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11 sierpnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Sławomir Górny

Protokolant: st. sekr. sąd. Katarzyna Wawrzyniak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 11 sierpnia 2021 roku w Sieradzu

odwołania K. J.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z 7 czerwca 2021 r. Nr (...)

w sprawie K. J.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o wysokość renty rodzinnej

zmienia zaskarżoną decyzję i zobowiązuje organ rentowy do przeliczenia świadczenia K. J. z uwzględnieniem stażu ubezpieczeniowego od 15 kwietnia 1984 roku do 30 czerwca 1989 roku.

Sygn. akt IV U 372/21

UZASADNIENIE

Decyzją z 7.06.2021r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. odmówił K. J. prawa do przeliczenia świadczenia i zaliczenia do stażu okresu od 15.04.1984 – 30.06.1989 z uwagi na brak ciągłości ubezpieczenia społecznego po 1.07.1989r.

Nie podzielając powyższej decyzji w/w złożyła odwołani, wnosząc o zmianę decyzji i przeliczenie renty rodzinnej z zaliczeniem do okresów ubezpieczenia okresu od 15.04.1984 – 30.06.1989.

ZUS w odpowiedzi na odwołanie wniósł o jego oddalenie.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Decyzją z 13.05.2021r., ZUS przyznał K. J. rentę rodzinną od 20.02.2021r., tj. od dnia śmierci męża; do stażu nie zaliczono okresu od 15.04.1984 – 30.06.1989 (decyzja k. 43 – 44/akta ZUS).

W okresie od 15.04.1984 – 30.06.1989, C. J. był wikariuszem Parafii (...) w Z. (zaświadczenie k. 46/akta ZUS).

W dniu 21.05.2021r. K. J. złożyła w ZUS wniosek o przeliczenie świadczenia, załączając zaświadczenie z 22.03.2021r. (k. 45 – 46/akta ZUS).

Decyzją z 7.06.2021r., Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. odmówił K. J. prawa do przeliczenia świadczenia i zaliczenia do stażu okresu od 15.04.1984 – 30.06.1989 z uwagi na brak ciągłości ubezpieczenia społecznego po 1.07.1989r. (k. 48/akta ZUS).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego postępowaniu przed organem rentowym.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

Zdaniem Sądu błędnym było uznanie przez ZUS, że warunkiem niezbędnym do zaliczenia do okresów składkowych okresu pozostawania duchownym przed 1 lipca 1989r. jest podleganie ubezpieczeniu społecznemu duchownych po 1 lipca 1989r. i opłacenie należnych składek za cały ten (nieprzerwany) okres. Brak opłacenia składek przez męża wnioskodawczyni za okres od 26 - 30 listopada 1998r., nie ma znaczenia dla możliwości dokonania zaliczenia okresu jego pracy przed 1 lipca 1989r. do okresów składkowych.

Ustawa z 17 maja 1989r. o ubezpieczeniu społecznym duchownych, obejmując ochroną ubezpieczeniową osoby duchowne, wprowadziła pojęcie „okresów ubezpieczenia” oraz „okresów zaliczanych do ubezpieczenia”. W katalogu „okresów zaliczanych do ubezpieczenia” wymieniała m. in. okresy pozostawania duchownym przed dniem 1 lipca 1989r., potwierdzone przez właściwe władze diecezjalne lub zakonne, pod warunkiem opłacania składek za cały okres podlegania obowiązkowi ubezpieczenia społecznego (art. 21 ust. 2 pkt 1 tej ustawy). Za „okres ubezpieczenia duchownego” uważać należało natomiast miesiące kalendarzowe, za które ubezpieczony opłacił (faktycznie) składki lub w którym nastąpiło zwolnienie od opłacania składek na ubezpieczenie społeczne (art. 21 ust. 1). Okres, za który duchowny nie opłacił składek na ubezpieczenie społeczne nie był zatem w świetle ustawy dnia 17 maja 1989 r. okresem ubezpieczenia. Była to jedna z sankcji nieopłacenia składek na ubezpieczenie społeczne (por. wyrok SA w Gdańsku z 16.06.2016r., III AUa 249/16).

Uznając, że ustawa o emeryturach i rentach powtórzyła z ustawy o ubezpieczeniu społecznym duchownych warunek zaliczenia okresu przed 1 lipca 1989r. do okresu ubezpieczenia posiadanego przez duchownego, należy tym samym przyjąć, że ustawa ta powiązała możliwość uwzględnienia okresu sprzed 1 lipca 1989r. jedynie ze statusem osoby duchownej (wyłączając alumnów, nowicjuszy, postulantów, juniorystów zakonnych oraz kapelanów wojskowych) - a tym samym z samym posiadaniem tego tytułu ubezpieczenia. Okres pracy duchownego po dniu 1 lipca 1989r. podlega zaś zaliczeniu pod warunkiem opłacania składek z wyłączeniem tych miesięcy, za który składki faktycznie nie zostały opłacone.

Należy zatem przyjąć, iż sformułowanie „cały okres podlegania ubezpieczeniu społecznemu duchownych”, zawarte w art. 6 ust. 1 pkt 3 lit a ustawy o emeryturach i rentach z FUS, należy rozumieć jako miesiące pracy duchownego, przypadające po 1 lipca 1989r., za które ubezpieczony opłacił (rzeczywiście) należne składki lub za które był zwolniony z obowiązku ich opłacenia. Oznacza to, że okresy pozostawania duchownym przed 1 lipca 1989r. jako zaliczone do okresów ubezpieczenia społecznego duchownych są okresami składkowymi, jeżeli ubezpieczony po tej dacie opłacał składki na ubezpieczenie duchownych, choćby za niektóre miesiące ich nie opłacił w całości (por. wyrok SN z 5.02.2015r., III UK 100/14).

Mając na względzie powyższe, na podstawie art. 477 14§2 k.p.c. orzeczono, jak w wyroku.