Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV U 671/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 grudnia 2021 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący: sędzia Sławomir Górny

Protokolant: st. sekr. sąd. Beata Krysiak

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 22 grudnia 2021 roku w Sieradzu

odwołania I. S.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

z dnia 10.08.2021 r. Nr ..(...)

w sprawie I. S.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł.

o kapitał początkowy

zmienia zaskarżoną decyzję i zobowiązuje organ rentowy do ponownego ustalenia kapitału początkowego I. S. na 1 stycznia 1999 roku z uwzględnieniem w stażu okresu nieskładkowego w postaci urlopu bezpłatnego od 1 lipca 1988 roku do 31 sierpnia 1989 roku.

Sygn. akt IV U 671/21

UZASADNIENIE

Decyzją z 10.08.2021r. ((...)), Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w Ł. odmówił I. S. ponownego ustalenia wysokości kapitału początkowego na dzień 1.01.1999r., ponieważ ww. nie przedłożyła dokumentów potwierdzających, że syn J. był uprawniony do zasiłku pielęgnacyjnego, natomiast okres prowadzenia działalności gospodarczej został już uwzględniony w decyzji z 26.11.2015r.

W odwołaniu od powyższej decyzji skarżąca wnosiła o jej zmianę i ponowne ustalenie kapitału początkowego, z uwzględnieniem okresu urlopu bezpłatnego od 1.07.1988 – 31.08.1989, udzielonego w celu opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki.

Organ rentowy wnosił o oddalenie odwołania.

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

I. S., ur. (...)

Syn wnioskodawczyni - J., ur. (...), od maleńkiego bardzo chorował, był alergikiem, źle reagował na mleko. Każda próba pobytu w przedszkolu kończyła się koniecznością podania kolejnego antybiotyku. Lekarz leczący dziecko stwierdziła, że ze względu na stan zdrowia, dziecko nie może chodzić do przedszkola i wydała zaświadczeni, że syn wymaga opieki. W związku z powyższym, wnioskodawczyni zwróciła się do pracodawcy z wnioskiem o udzielenie jej urlopu bezpłatnego w okresie od 1.07.1988 – 31.08.1989 z uwagi na konieczność osobistej opieki nad 5 – letnim synem J., który z powodu długotrwałej kuracji antybiotykowej nie może uczęszczać do przedszkola . Pismem z 7.06.1988r., zgoda została udzielona przez pracodawcę. Podczas urlopu bezpłatnego, wnioskodawczyni przebywała z dzieckiem, nigdzie nie dorabiała (dowód: zaświadczenie lekarskie k. 21, świadectwo pracy k. 21, zeznania wnioskodawczyni – na nagraniu CD 00:02:16 – 00:05:24 k. 43, pismo wn-i k. 10 - 11/akta sprawy; wniosek k. 5, zgoda na urlop bezpłatny k. 6/akta ZUS).

Powyższy stan faktyczny, Sąd ustalił na podstawie materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie i w postępowaniu przed organem rentowym. Okoliczności dotyczące przyczyn udzielenia urlopu bezpłatnego od 1.07.1988 – 31.08.1989, Sąd ustalił na podstawie zeznań wnioskodawczyni, którym dał wiarę.

Sąd Okręgowy zważył:

Odwołanie zasługuje na uwzględnienie.

W myśl przepisu art. 174 ust. 1 – 3 ustawy z 17.12.1998r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz. U. z 2016r., poz. 887 ze zm.), kapitał początkowy ustala się na zasadach określonych w art. 53, z uwzględnieniem ust. 2-12. Przy ustalaniu kapitału początkowego przyjmuje się przebyte przed dniem wejścia w życie ustawy:

1) okresy składkowe, o których mowa w art. 6;

2) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 5;

3) okresy nieskładkowe, o których mowa w art. 7 pkt 1-3 i 6-12, w wymiarze nie większym niż określony w art. 5 ust. 2.

Jak stanowi przepis art. 7 pkt 5 lit. b, okresami nieskładkowymi są okresy przypadające przed dniem nabycia prawa do emerytury lub renty okresy urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielonych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy - z powodu opieki nad dzieckiem, na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny - dodatkowo w granicach do 3 lat na każde dziecko. Wykładnia językowa art. 7 pkt 5 lit. b ustawy emerytalnej nie zostawia żadnych wątpliwości, iż okresem nieskładkowym jest okres urlopu wychowawczego, urlopu bezpłatnego udzielonego na podstawie przepisów w sprawie bezpłatnych urlopów dla matek pracujących opiekujących się małymi dziećmi, innych udzielanych w tym celu urlopów bezpłatnych oraz okresy niewykonywania pracy z powodu opieki nad dzieckiem, na które ze względu na jego stan fizyczny, psychiczny lub psychofizyczny przysługuje zasiłek pielęgnacyjny, nie zaś rzeczywiste ustalenie uprawnień do takiego świadczenia, wyrażające się jego pobieraniem w tym czasie. Świadczy o tym użyte w przepisie sformułowanie o „przysługiwaniu zasiłku pielęgnacyjnego” na dziecko, co jest równoznaczne ze spełnieniem do niego warunków, a nie o „pobieraniu zasiłku”, co odpowiadałoby rzeczywistemu jego przyznaniu przez organ rentowy (por. wyrok SN z 20.03.2008 II UK 160/07, z 13.10.2008r., II UK 51/08). Również w uchwale z 5.07.2011r., I UZP 3/11, Sąd Najwyższy podzielając pogląd wynikający z wcześniejszego orzecznictwa przyjął, że art. 7 pkt 5 lit. b ustawy emerytalnej uzależnia uznanie urlopu bezpłatnego lub wychowawczego za okres nieskładkowy od „przysługiwania” zasiłku pielęgnacyjnego na dziecko. Stad warunkiem zaliczenia tych urlopów jako okresów nieskładkowych jest spełnienie przesłanek prawa do zasiłku pielęgnacyjnego nawet wówczas, gdy uprawniony nie pobierał tego świadczenia Tak wiec w tym przypadku wykładnia językowa nie pozostawia żadnych wątpliwości, że chodzi tu o spełnienie warunków do tego świadczenia, a nie o jego przyznanie (por. wyrok SN z 4.07.2007r., II UK 292/06).

W ocenie Sądu, postępowanie dowodowe wykazało, że zachodzą podstawy do zaliczenia w stażu okresu nieskładkowego w postaci urlopu bezpłatnego od 1.07.1988 – 31.08.1989, w tym okresie sprawowała opiekę nad dzieckiem z uwagi na stan jego zdrowia, który został udzielony przez pracodawcę.

Z uwagi na powyższe, Sąd Okręgowy zmienił zaskarżoną decyzję i zobowiązał organ rentowy do ponownego ustalenia kapitału początkowego I. S. na 1.01.1999r. z uwzględnieniem w stażu okresu nieskładkowego w postaci urlopu bezpłatnego od 1.07.1988 – 31.08.1989r., o czym orzeczono na podstawie art. 477 14§2 k.p.c.

Z: odpis wyroku z odpisem uzasadnienia doręczyć ZUS z pouczeniem o apelacji i wypożyczyć akta rentowe na 14 dni.