Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ua 4/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: sędzia Dorota Załęska

po rozpoznaniu na posiedzeniu niejawnym 14 marca 2022 roku w Sieradzu

sprawy z odwołania T. G.

od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

z dnia 02.07.2021 r. znak: (...)

w sprawie T. G.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych I Oddział w Ł.

przy udziale zainteresowanego (...) Sp. z o.o. (...) w D.
o zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, zwrot pobranych świadczeń wraz z odsetkami

na skutek apelacji organu rentowego

od wyroku Sądu Rejonowego w Sieradzu - Sądu Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 13.12.2021 roku sygn. akt IV U 171/21

uchyla zaskarżony wyrok znosząc postępowanie w sprawie poczynając od 30 listopada 2021r. i przekazuje sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Sieradzu pozostawiając temu Sądowi rozstrzygnięcie w przedmiocie kosztów postępowania apelacyjnego.

IV Ua 4/22

UZASADNIENIE

Wyrokiem z 13 grudnia 2021r. Sąd Rejonowy w Sieradzu IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych zmienił zaskarżoną decyzję ZUS I ODDZIAŁ w Ł. i stwierdził, że T. G. nie jest zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego i świadczenia rehabilitacyjnego z funduszu chorobowego, za okres od 8 stycznia 2021 r. do 13 maja 2021r. w łącznej kwocie 15123,42 zł. oraz do zapłaty odsetek .

W pozostałej części oddalił odwołanie.

Rozstrzygnięcie zaskarżył apelacją w całości organ rentowy, zarzucając naruszenie art. 66 ust. 1i 3 ustawy zasiłkowej oraz naruszenie art. 233 kpc. przez przekroczenie zasady swobodnej oceny dowodów. W konkluzji apelujący wnosił o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie odwołania , a ewentualnie o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania.

SĄD OKRĘGOWY ZWAŻYŁ:

Na wstępie rozważań Sąd Okręgowy pragnie zwrócić uwagę na kwestie natury procesowej, jakie miały miejsce przy rozpoznawaniu przez Sąd Rejonowy niniejszej sprawy.

I tak postanowieniem z 26.10.2021r. Sąd Rejonowy zawiadomił o toczącym się postępowaniu zainteresowanego płatnika świadczeń (...) Sp. z.o.o. Oddział w K. ul. (...), informując o możliwości przystąpienia do sprawy w ciągu dwóch tygodni od dnia doręczenia zawiadomienia. Jednocześnie Sąd Rejonowy zarządził doręczenie postanowienia odwołującemu i zainteresowanemu wraz z informacją o terminie rozprawy wyznaczonej na 30.11.2021r. i nakazał doręczyć zainteresowanemu odpis odwołania, odpowiedzi na odwołanie, pisma ZUS z załącznikami, zobowiązując zainteresowanego do złożenia informacji jak w punkcie 1 pisma ZUS, w terminie 14 dni.

Odpowiadając na zarządzenie Sądu, w piśmie procesowym z 17.11.2021r. ( wpływ 22.11.2021r.), działający w imieniu (...) Sp. z.o.o. ustanowiony pełnomocnik w osobie adwokata , zgłosił udział w postępowaniu w charakterze zainteresowanego (...) Sp. z.o.o. Oddział w D., (...) i wniósł o sprostowanie omyłki zawartej w postanowieniu Sądu Rejonowego z 26.10.2021r. w zakresie oznaczenia płatnika świadczeń , informując, że pod adresem wskazanym w rzeczonym postanowieniu ma jedynie swe biuro Oddział w S. (...). Pełnomocnik zainteresowanego załączył opłacone pełnomocnictwo oraz podał adres kancelarii adwokackiej w Ł.. Złożył także żądane przez Sąd Rejonowy dane.

Zarządzeniem Przewodniczącej z 22.11.2021r. ,odpis pisma pełnomocnika zainteresowanego zarządzono doręczyć odwołującemu i pełnomocnikowi ZUS.

O terminie rozprawy zawiadomiono odwołującego , pełnomocnika ZUS oraz zainteresowanego (...) Sp. Z.o.o. nadal na dotychczasowy błędny adres Oddział w K. ul. (...). Nie zawiadomiono pełnomocnika zainteresowanego.

Rozprawa wyznaczona na 30.11.2021r. odbyła się , po czym rozprawę zamknięto i odroczono publikację wyroku, co nastąpiło 13.12.2021r.

Chronologia czynności procesowych Sądu Rejonowego w niniejszej sprawie pokazuje, że Sąd ten wydał wyrok z naruszeniem art. 379 pkt. 5 kpc. , co powoduje nieważność postępowania, którą sąd drugiej instancji bierze pod uwagę z urzędu .

Nieważność postępowania w niniejszej sprawie wynika z faktu pozbawienia zainteresowanego (...) Sp. z.o.o. Oddział w D. , (...) możliwości obrony swoich praw, co nastąpiło przez zaniechanie zawiadomienia prawidłowo ustanowionego przez zainteresowanego pełnomocnika w osobie adwokata. Zapis w protokóle rozprawy z 30.11.2021r. o prawidłowym zawiadomieniu tak zainteresowanego, jak i jego pełnomocnika, którzy nie stawili się na rozprawę, nie odpowiada faktycznemu stanowi rzeczy. Po zgłoszeniu udziału w sprawie przez zainteresowanego, w imieniu którego działa ustanowiony pełnomocnik w osobie adwokata, przewodniczący nie wydał zarządzenia o zawiadomieniu o terminie rozprawy na 30.11.2021r. pełnomocnika zainteresowanego. Zawiadomienie dla zainteresowanego doręczono zaś na błędny adres. W związku z tym czynności podjęte w dniu 30.11.2021r. przez zamknięcie rozprawy i wydanie wyroku są dotknięte nieważnością.

Zgodnie z art. 386 § 2 kpc. w razie stwierdzenia nieważności postępowania sąd drugiej instancji uchyla zaskarżony wyrok , znosi postępowanie dotknięte nieważnością i przekazuje sprawę sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania .

W związku z powyższym orzeczono jak w sentencji wyroku.