Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 205/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lutego 2022 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Marzena Hop

po rozpoznaniu w dniu 2 lutego 2022 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania M. G. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 24 sierpnia 2020 r. nr sprawy (...)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o świadczenie rehabilitacyjne

1.  zmienia w całości zaskarżoną decyzję i przyznaje ubezpieczonemu M. G. prawo do świadczenia rehabilitacyjnego do dnia 13 lipca
2020 r.

2.  zasądza od Zakładu Ubezpieczeń Społecznych O.. w S. na rzecz ubezpieczonego M. G. kwotę 180 zł. ( sto osiemdziesiąt złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu.