Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 1098/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 22 marca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Agnieszka Poręba

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2022 r. w Nowym Sączu

sprawy z powództwa M. M. (1)

przeciwko M. M. (2)

o zachowek

I.  zasądza od pozwanego M. M. (2) na rzecz powódki M. M. (1) kwotę 55.000 zł (pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie liczonymi od dnia 13 listopada 2021 roku do dnia 22 marca 2022 roku, której płatność rozkłada na 5 równych rat miesięcznych – płatnych po 11.000 zł do ostatniego dnia każdego następującego po sobie miesiąca, począwszy od marca 2022 roku, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie na wypadek uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od powódki M. M. (1) na rzecz pozwanego M. M. (2) kwotę 5.417 zł (pięć tysięcy czterysta siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Z:/

1.  odnotować wyrok,

2.  kal. 7 dni.

Dnia 22 marca 2022 roku