Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: I C 976/21 upr

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 kwietnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Nowym Sączu I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia Agnieszka Poręba

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Anna Nowobilska

po rozpoznaniu w dniu 12 kwietnia 2022 r. w Nowym Sączu

sprawy z powództwa J. M.

przeciwko (...) SA z/s w W.

o zapłatę

I.  zasądza od strony pozwanej (...) SA z/s w W. na rzecz powoda J. M. kwotę 2.330,85 zł (dwa tysiące trzysta trzydzieści złotych 85/100) z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 13 sierpnia 2018 roku do dnia zapłaty;

II.  w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III.  zasądza od strony pozwanej (...) SA z/s w W. na rzecz powoda J. M. kwotę 1.117,00 zł (jeden tysiąc sto siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

IV.  nakazuje ściągnąć od strony pozwanej (...) SA z/s w W. na rzecz Skarbu Państwa (Sądu Rejonowego w Nowym Sączu) kwotę 823,30 zł (osiemset dwadzieścia trzy złote 30/100) tytułem wydatków uiszczonych w postępowaniu tymczasowo przez Skarb Państwa.

Z:

1.  odnotować wyrok,

2.  kal. 7 dni,

3.  wykonać pkt IV wyroku.

Dnia 12 kwietnia 2022 roku