Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

II K 135/22

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.USTALENIE FAKTÓW

0.1.Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. W.

Występek z art. 209 § 1a KK polegający na tym, że w okresie od marca 2021 roku do 28 lutego 2022 roku w B. , województwa (...), uchylał się od obowiązku alimentacyjnego na rzecz dzieci F., N. i K. – rodzeństwa W. określonego co do wysokości wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie sygn. akt III RC 19/19 z dnia 08 maja 2019 roku w kwocie po 400 złotych miesięcznie na rzecz synów K. i F. i 300 złotych miesięcznie na rzecz córki N., w wyniku czego łączna wysokość powstałych wskutek tego zaległości stanowi równowartość co najmniej 3 świadczeń okresowych

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

0.1.Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

1.OCena DOWOdów

0.1.Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

0.1.Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

1

D. W.

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Skazany swoim zachowaniem wypełnił znamiona art. 209 § 1a kk.

Oskarżony jako rodzic był zobowiązany do wychowania oraz utrzymywania swojego syna, zaś w wyroku Sądu Rejonowego w Bełchatowie w sprawie sygn. akt III RC 19/19 ustalono wysokość miesięcznego zobowiązania oskarżonego na dzieci. W przypisanym okresie D. W. nie spełniał swojego obowiązku i powstałe z tego tytułu zaległości przekraczają sumę 3 świadczeń okresowych. Oskarżony miał realne możliwości zadośćuczynienia obowiązkowi alimentacji. Był bowiem zdrowy, mógł podjąć zatrudnienie. W efekcie natomiast zaniechania realizacji ciążących na nim obowiązków, naraził swoje dzieci na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych, albowiem P. M. , aby utrzymać dzieci musiała korzystać z pomocy i wynagrodzenia swojego aktualnego konkubenta. Oskarżony zaś nawet w niewielkim stopniu nie starał się uiszczać orzeczonego świadczenia alimentacyjnego, nie interesował się losem swojego dzieci.

Jednocześnie - z uwagi na rozbieżności w pisowni imienia córki oskarżonego w zarzucie aktu oskarżenia - Sąd skorygował prawidłowy zapis tego imienia na zgodny z widniejącym w akcie urodzenia N. W..

Przypisany oskarżonemu czyn miał charakter zawiniony. W ustalonym stanie faktycznym D. W. mógł zachować się zgodnie z prawem i nie zachodziły żadne okoliczności, które wyłączałyby jego winę. Ponadto, przypisany oskarżonemu czyn był bezprawny, a stopień jego społecznej szkodliwości był wyższy niż znikomy.

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

1.KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. W.

1

1

Sąd wymierzył oskarżonemu karę 6 miesięcy pozbawienia wolności.

Zdaniem Sądu wymierzona kara odpowiada stopniowi winy i społecznej szkodliwości przypisanego oskarżonemu czynu oraz pozwala na osiągnięcie zapobiegawczych i wychowawczych celów kary w stosunku do niego, a także czyni zadość potrzebie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Oskarżony był już uprzednio karany w tym za czyn z art. 209 § 1a kk ograniczenia wolności, co jest okolicznością uwzględnioną na jego niekorzyść. Na korzyść Sąd poczytał mu przyznanie się do winy.

D. W.

1

1

Mimo uprzedniej karalności za przestępstwo niealimentacji Sąd postawił wobec D. W. pozytywną prognozę kryminologiczną. Przemawiają za tym przede wszystkim względy celowościowe kary, albowiem bardziej zasadnym jest, aby oskarżony przebywał na wolności, podejmował zatrudnienie i chociażby w części realizował obciążający go obowiązek alimentacyjny, aniżeli przebywał w warunkach izolacji penitencjarnej, a alimenty na rzecz jego dzieci realizowane były z Funduszu Alimentacyjnego. Dlatego też, na podstawie art. 69 § 1 i § 2 kk oraz art. 70 § 1 kk warunkowo zawiesił wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności na okres próby 2 lat, zobowiązując go przy tym na podstawie art. 72 § 1 pkt. 3 kk do systematycznego wykonywania ciążącego na nim obowiązku łożenia na utrzymanie dzieci - F., K. i N. rodzeństwa W.. W ocenie Sądu jest to wystarczające dla osiągnięcia celów kary, a w szczególności zapobiegnie powrotowi do przestępstwa.

1.Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

1.inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

1.KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3

Z uwagi na sytuację materialną oskarżonego i ciążący na nim obowiązek alimentacyjny, Sąd uznał, iż obciążenie D. W. kosztami postępowania i opłatą byłoby dla niego nadmierną uciążliwością i dlatego też na podstawie art. 624 § 1 KPK i art. 17 § 1 ustawy z dnia 23 czerwca 1973 r. o opłatach w sprawach karnych /Dz. Ust. z 1983 r., Nr 49, poz. 223 z późn. zm./ zwolnił go od ich ponoszenia.

1.Podpis