Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IIK 5/22

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 maja 2022r

Sąd Rejonowy w Giżycku II Wydział Karny

w składzie:

Przewodniczący: SSR Lidia Merska

Protokolant: p.o. sekr. sąd. Irina Nizińska

w obecności prokuratora (...)

po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2022r na rozprawie

sprawy P. K.

urodzonego (...) w R.

syna J. i E. z d. K.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Mrągowie II Wydział Karny z dnia 24 stycznia 2020r ., sygn. akt II K 422/19 za przestępstwo popełnione w dniu 24 listopada 2019r z art. 178a§1kk na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, grzywnę w wymiarze 80 stawek dziennych, przy przyjęciu, że jedna stawka dzienna równa jest kwocie 10 zł (art. 71§1 kk), orzeczono środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 3 lat, orzeczono obowiązek uiszczenia świadczenia pieniężnego w kwocie 5000zł.

Postanowieniem z dnia 18 października 2021r Sąd Rejonowy w Mrągowie II Wydział Karny zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności, a także na jej wykonanie skrócił o okres 40 dni za wykonaną grzywnę w rozmiarze 80 stawek dziennych.

Kara będzie wykonywana od dnia 02.11.2023r do dnia 20.05.2024r

II.  Sądu Rejonowego w Giżycku z dnia 26 czerwca 2020r . sygn. akt II K 71/20 za przestępstwa popełnione w dniach: 28 października 2019r i 05 stycznia 2020r kwalifikowane z art. 178a§1kk i przy przyjęciu art. 91§1kk skazano na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, orzeczono środek karny zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 4 lat, świadczenie pieniężne w kwocie 5000zł.

Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2021r Sąd Rejonowy w Giżycku II Wydział Karny zarządził wykonanie kary pozbawienia wolności.

Karę skazany będzie odbywał od dnia 10.09.2022r do dnia 08.05.2023r

III.  Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydział Karny z dnia 07 lipca 2021r . , sygn. akt II K 103/21 za przestępstwo popełnione dnia 7 grudnia 2020r i kwalifikowane z art. 178a§4kk na karę 1 rok pozbawienia wolności, środek karny dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych, świadczenie pieniężne w kwocie 10.000zł.

Karę skazany odbywa od dnia 10.09.2021 do dnia 10.09.2022r

IV.  Sądu Rejonowego w Giżycku II Wydział Karny z dnia 15 września 2021r , sygn. akt IIK 182/21 za przestępstwo popełnione w dniu 15 marca 2021r i kwalifikowane z art. 288§1kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności, nałożono obowiązek naprawienia szkody oraz zaliczono okres zatrzymania na poczet orzeczonej kary.

Skazany karę będzie odbywał od dnia 08.05.2023r do dnia 02.11.2023r

orzeka

1.  Na podstawie art. 85§1 i §2kk, art. 85a kk, art. 86§1 kk, art. 90§2kk w zw. z art. 91§2kk i art. 4§1kk łączy skazanemu P. K. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach IIK 422/19 i IIK 71/20 i wymierza mu karę łączną 1 (jeden) rok pozbawienia wolności oraz łączny środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w ruchu lądowym na okres 5 (pięć) lat.

2.  Na podstawie art. 85§1 i §2kk, art. 85a kk, art. 86§1 kk łączy skazanemu P. K. kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami w sprawach IIK 103/21 i IIK 182/21 i wymierza mu karę łączną 1 (jeden) rok i 2 (dwa) miesiące pozbawienia wolności.

3.  W pozostałym zakresie nie objętym wyrokiem łącznym połączone wyroki podlegają odrębnemu wykonaniu;

4.  Na podstawie art. 577 kpk na poczet kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy od dnia 16 marca 2021r godz. 20.00 do dnia 17 marca 2021r godz. 10.40 oraz okres kary pozbawienia wolności dotychczas odbytej w połączonych sprawach.

5.  Zwalnia skazanego od obowiązku uiszczenia kosztów sądowych.