Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II K 877/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 09 maja 2022 roku

Sąd Rejonowy w Bełchatowie, II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: Bartosz Paszkiewicz

Protokolant: Monika Jasińska

przy udziale Prokuratora: Karola Przybylskiego

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 17.03.22r., 09.05.22r.

przeciwko D. S. /S./, synowi A. i H. z domu J., ur. (...) w P.,

oskarżonemu o to, że w dniu 12 kwietnia 2021 roku o godzinie 07.10 w miejscowości R. na drodze wewnętrznej (...) B., kierował w ruchu lądowym pojazdem mechanicznym marki O. (...) o nr rej. (...), nie stosując się do wydanej decyzji Starosty (...) nr (...) (...) z dnia 20.01.2012 roku dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B,T

tj. o czyn z art. 180a KK

orzeka

1.  uznaje oskarżonego D. S. w miejsce zarzucanego czynu za winnego tego, że w dniu 12 kwietnia 2021 roku około godziny 07.00 jadąc od miejsca swojego zamieszkania w miejscowości O. do pracy w R. kierował w ruchu lądowym po drogach publicznych pojazdem mechanicznym marki O. (...) o nr rej. (...), nie stosując się do wydanej decyzji Starosty (...) nr (...) (...)z dnia 20.01.2012 roku dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B,T czym wypełnił dyspozycję art. 180a KK i za to na podstawie art. 180a KK wymierza mu karę 200 (dwieście) stawek dziennych grzywny w rozmiarze po 10 (dziesięć) złotych każda;

2.  na podstawie art. 42 § 1a pkt. 1 kk orzeka wobec oskarżonego środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 (jednego) roku;

3.  zasądza od oskarżonego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 448 (czterysta czterdzieści osiem) złotych tytułem obowiązku zwrotu poniesionych wydatków w sprawie oraz wymierza mu 200 (dwieście) złotych tytułem opłaty.