Pełny tekst orzeczenia

UZASADNIENIE

Formularz UK 1

Sygnatura akt

IIK877/21

Jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku dotyczy tylko niektórych czynów lub niektórych oskarżonych, sąd może ograniczyć uzasadnienie do części wyroku objętych wnioskiem. Jeżeli wyrok został wydany w trybie art. 343, art. 343a lub art. 387 k.p.k. albo jeżeli wniosek o uzasadnienie wyroku obejmuje jedynie rozstrzygnięcie o karze i o innych konsekwencjach prawnych czynu, sąd może ograniczyć uzasadnienie do informacji zawartych w częściach 3–8 formularza.

1.  USTALENIE FAKTÓW

1.1.  Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.1.1.

D. S.

w dniu 12 kwietnia 2021 roku około godziny 07.00 jadąc od miejsca swojego zamieszkania w miejscowości O. do pracy w R. kierował w ruchu lądowym po drogach publicznych pojazdem mechanicznym marki O. (...) o nr rej. (...), nie stosując się do wydanej decyzji Starosty (...) nr (...) (...) z dnia 20.01.2012 roku dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B,T czym wypełnił dyspozycję art. 180a KK

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za udowodnione

Dowód

Numer karty

D. S. jest właścicielem pojazdu marki O. (...) o nr rej. (...). Decyzją Starosty (...) (...) z dnia 20.01.2012r. zostały mu cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami, do których wymagana jest kategoria B i T

Notatka urzędowa

k 1

informacja dotycząca uprawnień do kierowania pojazdami

k. 2

decyzja Starosty (...)

k.3

W dniu 12 kwietnia 2021 roku około godziny 7 rano D. S. pojechał swoim samochodem do pracy do (...) w B. w R.. Wyruszył ze swojego miejsca zamieszkania w miejscowości O. (okolice (...)) i poruszał się drogami publicznymi do kopalni. Po wjeździe na teren kopalni poruszał się drogą wewnętrzną w miejscowości R. i w okolicy skrzyżowania ul. (...) na drodze relacji P. - C. oskarżony doprowadził do kolizji z pojazdem S. (...), który prowadził M. O.. Obaj kierujący byli trzeźwi. Droga relacji P. - C. ma charakter wewnętrzny.

notatka urzędowa

k. 1

zeznania M. O.

k. 85, k.13

Pismo z (...) oddział (...) B.

k. 79

wyjaśnienia oskarżonego złożone w postępowaniu przygotowawczym

k. 24 odw.

D. S. jest zdrowy psychicznie w chwili czynu miał zachowaną poczytalność. Nie ma innych zaburzeń czynności psychicznych . Nie stwierdzono u niego zaburzeń świadomości, zaburzeń treści i toku myślenia.

opinia psychiatryczna

k. 39-40

D. S. nie był karany

karta karna

k. 1

1.2.  Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Czyn przypisany oskarżonemu (ewentualnie zarzucany, jeżeli czynu nie przypisano)

1.2.1.

D. S.

w dniu 12 kwietnia 2021 roku około godziny 07.00 jadąc od miejsca swojego zamieszkania w miejscowości O. do pracy w R. kierował w ruchu lądowym po drogach publicznych pojazdem mechanicznym marki O. (...) o nr rej. (...), nie stosując się do wydanej decyzji Starosty (...) nr (...) (...)z dnia 20.01.2012 roku dotyczącej cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami w zakresie prawa jazdy kategorii B,T czym wypełnił dyspozycję art. 180a KK

Przy każdym czynie wskazać fakty uznane za nieudowodnione

Dowód

Numer karty

W dniu 12 kwietnia 2021r. D. S. poprosił kolegę, którego imienia nie pamięta by zawiózł go do pracy. Kolega podwiózł oskarżonego do dróg leśnych, którymi następnie D. S. dojechał do drogi wewnętrznej (...) B. relacji P.-C.

wyjaśnienia oskarżonego złożone na rozprawie

k. 76

2.  OCena DOWOdów

2.1.  Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

1.1.1

decyzja Starosty (...)

bezsporna

informacja dotycząca uprawnień do kierowania pojazdami

bezsporne

karta karna

bezsporna

Notatka urzędowa

bezsporna

opinia psychiatryczna

jasna, pełna niekwestionowana.

Pismo z (...) oddział (...) B.

bezsporne

wyjaśnienia oskarżonego złożone w postępowaniu przygotowawczym

oskarżony przyznał się do zarzucanego czynu, stwierdził iż pojechał samochodem gdyż musiał jechać do lekarza

zeznania M. O.

spójne, konsekwentne niekwestionowane przez pozostałe strony

2.2.  Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 1.1 albo 1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1.2.1

wyjaśnienia oskarżonego złożone na rozprawie

Sąd uznał za niewiarygodne wyjaśnienia oskarżonego złożone na rozprawie uznając, że jest to przyjęta linia obrony, która w realiach przedmiotowej sprawy nie wytrzymuje krytyki z następujących względów:

- oskarżony mimo, że ma cofnięte uprawnienia do kierowania pojazdami jest właścicielem pojazdu z aktualną polisą OC. Z nikim nie zamieszkuje, co świadczy o tym, że mimo cofniętych uprawnień jeździ samochodem;

- trudno uwierzyć wręcz, że oskarżonego wiózł jakiś kolega, którego danych nie pamięta wysiadł gdzieś w okolicach lasu by oskarżony mógł drogami leśnymi jechać do pracy;

- z opinii psychiatrycznej nie wynika by oskarżony cierpiał na zaniki pamięci, które uniemożliwiają mu zapamiętanie danych kolegi;

- oskarżony po pracy miał jechać do lekarza bez pomocy osób trzecich;

- wreszcie w pierwszych wyjaśnieniach oskarżony przyznał się do zarzucanego czynu i nic nie wspominał o tym, że wiózł go jakiś kolega.

3.  PODSTAWA PRAWNA WYROKU

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Oskarżony

3.1. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania zgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

3.2. Podstawa prawna skazania albo warunkowego umorzenia postępowania niezgodna z zarzutem

Zwięźle o powodach przyjętej kwalifikacji prawnej

Oskarżony niewątpliwie nie ma uprawnień do kierowania pojazdami kat. B ze względu na ich cofnięcie przez Starostę (...). Przepis art. 180 a k.k. zakazuje prowadzenia pojazdu mechanicznego na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub w strefie ruchu. Nie jest objęte zakresem zakazu prowadzenie pojazdu niemechanicznego lub prowadzenie pojazdu mechanicznego poza wskazanymi w przepisie miejscami. Na drogach wewnętrznych, o których mowa była w czynie zarzucanym i gdzie doszło do kolizji nie są wymagane uprawnienia do kierowania pojazdami. Zatem jadąc tylko taką drogą oskarżony nie popełniłby przestępstwa. Pamiętać jednak należy, że Sądu nie wiąże opis czynu zaproponowany przez Prokuratora, a zdarzenie historyczne. Ustalając stan faktyczny Sąd doszedł do przekonania, że zanim oskarżony dojechał do drogi wewnętrznej (...) relacji P.-C. jechał drogami publicznymi z miejscowości O. (okolice (...)) czym wypełnił dyspozycję art. 180 a k.k.

3.3. Warunkowe umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach warunkowego umorzenia postępowania

3.4. Umorzenie postępowania

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach umorzenia postępowania

3.5. Uniewinnienie

Zwięzłe wyjaśnienie podstawy prawnej oraz zwięźle o powodach uniewinnienia

4.  KARY, Środki Karne, PRzepadek, Środki Kompensacyjne i
środki związane z poddaniem sprawcy próbie

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się
do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

D. S.

1

1

Zgodnie z treścią art. 53 § 1 kk czynnikami limitującymi rozmiar sankcji karnej za popełnione przestępstwo są stopień winy i stopień społecznej szkodliwości czynu, których wymierzana w granicach sędziowskiego uznania kara nie powinna przekraczać. Wymierzając karę należy nadto mieć na uwadze cele zapobiegawcze i wychowawcze, a także potrzeby kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Stosownie do § 2 powołanego wyżej przepisu, uwzględnić należy w szczególności motywację i sposób zachowania się sprawcy, popełnienie przestępstwa wspólnie z nieletnim, rodzaj i stopień naruszenia ciążących na sprawcy obowiązków, rodzaj i rozmiar ujemnych następstw przestępstwa, właściwości i warunki osobiste sprawcy, sposób życia przed popełnieniem przestępstwa i zachowanie się po jego popełnieniu, a zwłaszcza staranie o naprawienie szkody lub zadośćuczynienie w innej formie społecznemu poczuciu sprawiedliwości, a także zachowanie się pokrzywdzonego. Z uwagi na powyższe mając na względzie prymat kar wolnościowych Sąd na podstawie art. 180 a k.k. wymierzył oskarżonemu karę grzywny w rozmiarze 200 stawek dziennych uznając, iż jest to adekwatne do stopnia winy i społecznej szkodliwości czynu. Ustalając rozmiar stawki dziennej grzywny na 10 zł Sąd kierował się wysokością dochodów oskarżonego i jego sytuacją majątkową.

D. S.

2

1

na podstawie art. 42 § 1a pkt. 1 kk orzekł wobec oskarżonego obligatoryjny środek karny zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na okres 1 roku

5.  Inne ROZSTRZYGNIĘCIA ZAwarte w WYROKU

Oskarżony

Punkt rozstrzygnięcia
z wyroku

Punkt z wyroku odnoszący się do przypisanego czynu

Przytoczyć okoliczności

6.  inne zagadnienia

W tym miejscu sąd może odnieść się do innych kwestii mających znaczenie dla rozstrzygnięcia,
a niewyjaśnionych w innych częściach uzasadnienia, w tym do wyjaśnienia, dlaczego nie zastosował określonej instytucji prawa karnego, zwłaszcza w przypadku wnioskowania orzeczenia takiej instytucji przez stronę

7.  KOszty procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

3.

O kosztach sądowych na rzecz Skarbu Państwa Sąd orzekł na podstawie art. 627 kpk Na koszty sądowe złożyły się koszty opinii biegłych, karty karna, oraz ryczałt za doręczenia. Sąd uznał, że zasądzenie kosztów sądowych od oskarżonego nie będzie dla niego zbyt uciążliwe. Sąd opłatę wymierzył na podstawie art. 3 ust. 1 ustawy o opłatach w sprawach karnych.

7.  Podpis