Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV Ka 84/22

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 25 marca 2022 r.

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim w IV Wydziale Karnym Odwoławczym w składzie:

PrzewodniczącySędzia Marta Legeny-Błaszczyk (spr.)

Sędziowie Anna Gąsior-Majchrowska Stanisław Tomasik

Protokolantsekretarz sądowy Jakub Biernat

przy udziale Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim Waldemara Szymańskiego

po rozpoznaniu w dniu 25 marca 2022 r.

sprawy P. G.

na skutek apelacji wniesionej przez obrońcę skazanego

od wyroku łącznego Sądu Rejonowego w Tomaszowie Mazowieckim

z dnia 22 listopada 2021 r. sygn. akt II K 385/21

1.  zmienia zaskarżony wyrok łączny w ten sposób, że orzeczoną w punkcie 1 karę łączną pozbawienia wolności obniża do 4 (czterech) lat i 6 (miesięcy) miesięcy;

2.  w pozostałej części zaskarżony wyrok łączny utrzymuje w mocy;

3.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata T. R. kwotę 147, 60 (sto czterdzieści siedem 60/100) złotych tytułem zwrotu kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej skazanemu z urzędu w postępowaniu odwoławczym oraz kwotę 48,50 (czterdzieści osiem 50/100) złotych tytułem zwrotu kosztów dojazdu;

4.  zwalnia skazanego od wydatków poniesionych przez Skarb Państwa w postępowaniu odwoławczym.