Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 128/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 marca 2022 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w składzie:

Przewodniczący: sędzia Ewa Krekora

po rozpoznaniu w dniu 29 marca 2022 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania K. F. od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9 kwietnia 2021 r., znak (...)-PS. (...).313.2021

przeciwko Prezesowi Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

o zasiłek chorobowy

zmienia zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznaje ubezpieczonemu K. F. zasiłek chorobowy w tytułu czasowej niezdolności do pracy dodatkowo za okres od dnia 05.03.2021 r. do dnia 07.03.2021 r., tj. za 3 dni w kwocie 45 zł (3 dni x 15 zł)