Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 128/21

UZASADNIENIE

Ubezpieczony – K. F. (1) odwołał się od decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 9.04.2021r., (...), którą przyznano mu zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy za okres od dnia 08.03.2021r. do dnia 17.03.2021r., tj. za 10 dni w kwocie 150 zł.

W uzasadnieniu ubezpieczony podniósł, że w dniu 05.03.2021r. został skierowany przez lekarza rodzinnego na test w kierunku C.-19, w związku z czym został pn objęty obowiązkową kwarantanną i nadzorem epidemiologicznym. Podał, że termin wykonania testu został wyznaczony na dzień 08.03.2021r. Wskazał, że w tym okresie objęty był kwarantanną, co potwierdza zaświadczenie lekarskie. W konkluzji K. F. (1) domagał się przyznania zasiłku chorobowego również za ww. okres.

Organ rentowy - Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział (...) w G. , reprezentowany przez radcę prawnego, w odpowiedzi na odwołanie, wniósł o jego oddalenie w całości oraz zasądzenie od ubezpieczonego na rzecz organu rentowego kosztów zastępstwa prawnego według norm przepisanych.

W uzasadnieniu wskazał, że zgodnie z treścią zaświadczenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w C. z dnia 20.04.2021r. K. F. (1) odbywał obowiązkową izolację domową nałożoną na niego urzędowo w dniach od 08.03.2021r. do 17.03.2021r. i w związku z tym przyznano za ten okres prawo do zasiłku chorobowego.

Nadto, organ rentowy wskazał, że przedłożone przez K. F. (1) zaświadczenie lekarskie nie spełnia wymogów określonych w art. 55 ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa nie może stanowić podstawy do przyznania prawa do zasiłku chorobowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

K. F. (1) był niezdolny do pracy z powodu choroby od dnia 26.02.2021r. do dnia 12.03.2021r.

dowód: akta organu rentowego – (...) seria (...) – k. 1.

W dniu 05.03.2021r. K. F. (1) został skierowany przez lekarza POZ na wykonanie testu w kierunku wykrycia wirusa (...)2, którego termin wyznaczono na 08.03.2021 r. Z uwagi na powyższe w dniach 05.03.2021r. do 08.03.2021r. został objęty kwarantanną.

W dniu 08.03.2021 r. uzyskał pozytywny wynik testu.

dowód: dokumentacja medyczna – k. 10 akt sprawy, akta organu rentowego – zaświadczenie lekarskie z dnia 13.04.2021r.,

W dniach od 08.03.2021 r. do 17.03.2021r nałożono na niego urzędowo obowiązek odbycia izolacji domowej.

dowód: akta organu rentowego – zaświadczenie Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w C. z dnia 20.04.2021r.

W dniu 22.03.2021r. K. F. (1) złożył do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego P. Terenowej w C. wniosek o zasiłek z tytułu objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z (...)19 w dniach od 05.03.2021 r. do 17.02.03.2021 r.

dowód: akta organu rentowego – wniosek o zasiłek z dnia 22.03.2021r. – k. 3-4v.

Na mocy decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 09.04.2021r., przyznano K. F. (2) zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy za okres od dnia 08.03.2021r. do 17.03.2021r., tj. za 10 dni w kwocie 150 zł.

dowód : akta organu rentowego – Decyzja z dnia 09.04.2021r., znak: (...)-PS. (...).313.2021 – k. 5.

Sąd zważył, co następuje:

Odwołanie K. F. (1) jest słuszne i zasługuje na uwzględnienie.

W przedmiotowej sprawie bezspornym jest, że ubezpieczony poddany został obowiązkowej izolacji w związku ze stwierdzeniem u niego choroby zakaźnej C.-19. W tym okresie czasu był on zatem niezdolny do pracy. Z treści zaświadczenia z dnia 20.04.2021r. wystawionego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w C. wynika, że obowiązek odbycia izolacji domowej przez K. F. (1) nałożonej urzędowo obejmował okres od dnia 08.03.2021r. do 17.03.2021r. W związku z powyższym na mocy decyzji Prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego z dnia 09.04.2021r., przyznano K. F. (2) zasiłek chorobowy z tytułu czasowej niezdolności do pracy za okres od dnia 08.03.2021r. do 17.03.2021r., tj. za 10 dni w kwocie 150 zł.

Wskazać jednakże należy, iż ubezpieczony domagał się przyznania mu zasiłku również za okres od 05.03 do 08.03.2021 r., argumentując iż w dniu 05.03.2021r. został skierowany przez lekarza na test w kierunku C.-19, w związku z czym już tego dnia został objęty obowiązkową kwarantanną i nadzorem epidemiologicznym. Podał, że termin wykonania testu został wyznaczony na dzień 08.03.2021r, a zatem wnosił, że zasiłek chorobowy z ww. tytułu winien mu zostać przyznany już od dnia 05.03.2021r., nie zaś dopiero od 08.03.2021r., jak to uczynił organ rentowy. Powyższe okoliczności, podnoszone przez ubezpieczonego, odnajdują swe potwierdzenie w treści dokumentacji medycznej znajdującej się w aktach sprawy, jak również zaświadczeniu lekarskim wystawionym przez lekarza POZ w dniu 13.04.2021 r. Organ rentowy odmówił jednak ubezpieczonemu zasiłku za wskazany okres, podnosząc że przedłożone przez niego zaświadczenie lekarskie nie spełnia wymogów określonych w art. 55 ustawy z dnia 25.06.1999 r . o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U.2021.1133 t.j.), zwanej dalej ustawą zasiłkową.

Podkreślenia wymaga, iż na mocy przedmiotowej decyzji Prezesa KRUS z dnia 09.04.2021 r. ubezpieczonemu przyznano zasiłek na podstawie art. 46 pkt 45 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa (...)2 (Dz.U.2020.875), zgodnie z którym ubezpieczonemu rolnikowi i domownikowi, o których mowa w ustawie z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz. U. z 2020.174 i 782), w sytuacji objęcia obowiązkową kwarantanną, nadzorem epidemiologicznym lub hospitalizacją w związku z (...)19 przysługuje zasiłek w wysokości 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U.2018.2177 oraz Dz.U.2019.1564), przy czym do przyznania i wypłaty tego zasiłku stosuje się odpowiednio przepisy ustawy zasiłkowej.

Zgodnie natomiast z treścią art. 55 ust. 1 ustawy zasiłkowej, zaświadczenie lekarskie jest wystawiane zgodnie ze wzorem ustalonym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych, w formie dokumentu elektronicznego podpisanego kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym, podpisem osobistym albo z wykorzystaniem sposobu potwierdzania pochodzenia oraz integralności danych dostępnego w systemie teleinformatycznym udostępnionym bezpłatnie przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych .

Z treści załączonego do akt organu rentowego zaświadczenia z dnia 13.04.2021r., sporządzonego przez lekarza POZ H. G. wynika bezspornie, że ubezpieczony K. F. (1) objęty został kwarantanną w dniach 05.03.2021r. do 08.03.2021r. Nastąpiło to z uwagi na skierowanie go na test w kierunku (...)2. Zgodnie bowiem z zasadami obowiązującymi w spornym okresie (wg informacji zamieszczonych na stronie (...) w przypadku podejrzenia zakażenia koronawirusem lekarz zobowiązany był do poinformowania o tym fakcie pacjenta, skierować go na test oraz poinformować go, że jest zobowiązany z mocy prawa poddać się kwarantannie. Kwarantanna domowa nakładana była automatycznie i wygasała po otrzymaniu negatywnego wyniku testu lub zmieniała się w izolację jeśli wynik był pozytywny (tak było w przypadku K. F. (1)).

Odnosząc się do twierdzeń organu rentowego podnoszonych w niniejszej sprawie wskazać należy, iż w istocie, zaświadczenie otrzymane przez ubezpieczonego od lekarza POZ z dnia 13.04.2021r., nie spełniało niezbędnych wymagań określonych przez ustawodawcę w treści przepisu art. 55 ustawy z dnia 25.06.1999r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa.

Analiza okoliczności niniejszej sprawy wskazuje jednak na okoliczność, iż w rzeczywistości, już od dnia 05.03.2021r. ubezpieczony obowiązany został do przebywania na kwarantannie, albowiem tego właśnie dnia został skierowany przez lekarza do wykonania testu w kierunku wirusa (...) 2. Test wykonany został w dniu 08.03.2021r., dając wynik pozytywny. Uwadze Sądu nie mógł przy tym umknąć fakt, iż ubezpieczony już uprzednio otrzymał zaświadczenie o niezdolności do pracy na okres od dnia 26.02.2021r. do 12.03.2021r., a zatem okres ten obejmował również sporny czas od 05.03.2021r. do 07.03.2021r. (vide: (...) k. 1 akt organu rentowego). Zaświadczenie to zostało wystawione zgodnie z zasadami określonymi w art. 55 ustawy zasiłkowej – zgodnie ze wzorem ustalonym przez ZUS, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Lekarz nie mógł zatem ponownie wystawić ubezpieczonemu zaświadczenia w tym trybie, za okres pokrywający się z okresem objętym już poprzednim dokumentem (...). Zarzut organu rentowego, sformułowany w odpowiedzi na pozew, uznać zatem należało za niesłuszny.

Konkludując podkreślić należy, iż przeprowadzone w niniejszej sprawie postępowanie dowodowe wykazało niewątpliwie, iż po pierwsze w okresie od 05.03.2021 r, do 07.03.2021 r. ubezpieczony był niezdolny do pracy, co potwierdza wystawione zgodnie z obowiązującymi przepisami w dniu 26.02.2021 r. i niekwestionowane zaświadczenie lekarskie (...) seria (...) ( k. 1 akt organu rentowego), a po drugie – niezdolność ta spowodowana była nałożoną na ubezpieczonego kwarantanną z uwagi na skierowanie go przez lekarza POZ na test w kierunku wirusa (...) 2 ( zaświadczenie lekarskie z dnia 13.04.2021 r. w aktach organu rentowego, dokumentacja lekarska k. 10 akt sprawy). Spełniał on zatem przesłanki do przyznania mu zasiłku chorobowego na podstawie art. 46 pkt 45 ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa (...)2 również za okres od 05.03. (...). do 07.03.2021 r.

Na marginesie wskazać należy, iż fakt objęcia ubezpieczonego kwarantanną z uwagi na skierowanie go na test winien być automatycznie odnotowany przez Państwową Inspekcję Sanitarną (potocznie zwaną sanepidem), z nieustalonych przyczyn (spowodowanych najpewniej nadmierną ilością zachorowań w okresie objętym niniejszym postępowaniem) tak się jednak nie stało i w systemie tej instytucji odnotowano jedynie fakt objęcia ubezpieczonego obowiązkiem izolacji w związku z zakażeniem wirusem (...) 2. Sąd uznał, że ubezpieczony nie powinien ponosić negatywnych konsekwencji uchybień zapisów w systemach elektronicznych placówek ochrony zdrowia czy też placówek sprawujących nadzór epidemiologiczny (ewentualnego braku korelacji tych systemów, niesprawnego przepływu informacji).

Ustaleń faktycznych w niniejszej sprawie Sąd dokonał w oparciu o dowody z ww. dokumentów zgromadzonych w aktach sprawy oraz aktach organu rentowego. Zostały one sporządzone przez osoby do tego umocowane i nie budziły wątpliwości Sadu co do ich wiarygodności.

Biorąc pod wzgląd powyższe ustalenia oraz rozważania, w szczególności mając na względzie całokształt przytoczonych przez strony twierdzeń i zgłoszonych w sprawie wniosków, mając na względzie fakt, że żadna ze stron nie wniosła w pierwszym piśmie procesowym o przeprowadzenie rozprawy, Sąd uznał, że w niniejszej sprawie zachodziły przewidziane w przepisie art. 148 1 § 1 i 3 k.p.c. podstawy do rozpoznania sprawy na posiedzeniu niejawnym, a przeprowadzenie rozprawy nie jest konieczne.

Mając na uwadze powyższe, Sąd uwzględnił odwołanie ubezpieczonego i na podstawie art. 477 14 § 2 k.p.c. zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, że przyznał K. F. (2) prawo do zasiłku chorobowego z tytułu czasowej niezdolności do pracy dodatkowo za okres od dnia 05.03.2021r. do dnia 07.03.2021r., tj. za trzy dni w kwocie 45 zł (3 dni x 15 zł), o czym orzeczono w sentencji wyroku.