Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 19/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 17 grudnia 2021 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Marzena Hop

po rozpoznaniu w dniu 17 grudnia 2021 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania B. Z. od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 21 grudnia 2020 r. znak sprawy JO/0/037105134

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o jednorazowe odszkodowanie

zmienia w całości zaskarżoną decyzję i przyznaje ubezpieczonemu B. Z. prawo do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy z dnia 14 lutego 2020 r. w kwocie 4.920 zł. ( cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia złotych) – za 5 % długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.