Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt V U 197/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 29 kwietnia 2022 r.

Sąd Rejonowy w Słupsku V Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Marzena Hop

po rozpoznaniu w dniu 29 kwietnia 2022 r. w Słupsku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania B. B.

- od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 11 czerwca 2021 r.

- od decyzji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddziału w S. z dnia 24 czerwca 2021 r.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddziałowi w S.

o zasiłek chorobowy, o świadczenie rehabilitacyjne

1.  zmienia w całości zaskarżoną decyzję z dnia 11 czerwca 2021 r.
i przyznaje ubezpieczonej B. B. prawo do zasiłku chorobowego za okres 21.01.2021 r. do 25.05.2021 r. w wysokości 100% podstawy wymiaru z ubezpieczenia wypadkowego;

2.  zmienia w całości zaskarżoną decyzję z dnia 24 czerwca 2021 r.
i przyznaje ubezpieczonej B. B. prawo do świadczenia rehabilitacyjnego na okres 12 miesięcy w wysokości 100% podstawy wymiaru z ubezpieczenia wypadkowego.