Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt VII Pz 43/14

POSTANOWIENIE

Dnia 14 maja 2014 roku

Sąd Okręgowy w Łodzi

VII Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodnicząca: Sędzia SO Anna Rodak (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 14 maja 2014 roku na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa D. R.

przeciwko J. G. i M. K.

o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę

w przedmiocie zażalenia pozwanego J. G. na postanowienie Sądu Rejonowego dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi, XI Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 21 lutego 2014 roku w sprawie sygn. akt XI P 622/13

postanawia:

oddalić zażalenie

Przewodnicząca: