Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IV K 1159/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 lutego 2022 r.

Sąd Rejonowy dla Warszawy Pragi – Południe w Warszawie, IV Wydział Karny w składzie:

przewodniczący: asesor sądowy Marcin Brzostko

protokolant: aplikant sędziowski Roksana Sochaj

prokurator: -

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 18 lutego 2022 r. w Warszawie sprawy:

R. P., córki R. i N., urodzonej (...) r. na U., oskarżonej o to, że:

w dniu 11 lutego 2019 roku w W. w salonie sieci P. przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami doprowadziła (...) sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5983,19 złotych z tytułu wyłudzenia usług telekomunikacyjnych oraz aparatu komórkowego marki A. (...) (...) w ten sposób, że w w/w salonie P.po uprzednim podrobieniu przez nieustaloną osobę dokumentu w postaci pełnomocnictwa, rzekomo wystawionego przez K. (...) sp. z o.o. z siedzibą w K. przy ul. (...) zawarła multiumowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych o nr (...) oraz posłużyła się jako autentycznym podrobionym dokumentem w postaci pełnomocnictwa do zawarcia przedmiotowej umowy wraz z podrobionym podpisem B. Y. wprowadzając tym w błąd pracownika (...) sp. z o.o. co do autentyczności przedłożonego pełnomocnictwa, co do faktycznego podmiotu, na którego dane została zawarta umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz co do zamiaru wywiązania się z jej postanowień, w tym dokonywania opat, czym działała na szkodę P4 sp. z o.o.,

tj. o czyn z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k.

1.  oskarżoną R. P. w ramach zarzucanego jej czynu uznaje za winną tego, że:

w dniu 11 lutego 2019 roku w W., w salonie sieci P. przy ul. (...), działając w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami, doprowadziła (...) sp. z o.o. do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w kwocie 5983,19 złotych z tytułu usług telekomunikacyjnych oraz aparatu komórkowego marki A. (...) (...) w ten sposób, że w ww. salonie P.zawarła multiumowę o świadczenie usług telekomunikacyjnych o nr (...) posługując się w tym celu jako autentycznym podrobionym dokumentem w postaci pełnomocnictwa do zawarcia przedmiotowej umowy wystawionego rzekomo przez spółkęK. (...) sp. z o.o., wprowadzając tym w błąd pracownika(...) sp. z o.o. co do autentyczności przedłożonego pełnomocnictwa i tym samym faktycznego podmiotu, na którego dane została zawarta umowa o świadczenie usług telekomunikacyjnych oraz co do zamiaru wywiązania się z jej postanowień, w tym dokonywania opłat, czym działała na szkodę(...) sp. z o.o.,

co stanowi występek z art. 286 § 1 k.k. w zb. z art. 270 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 2 k.k. i za to na podstawie art. 286 § 1 k.k. w zw. z art. 11 § 3 k.k. w zw. z art. 37a k.k. w brzmieniu obowiązującym do dnia 23 czerwca 2020 r. w zw. z art. 4 § 1 k.k. wymierza jej karę 5 (pięciu) miesięcy ograniczenia wolności polegającą na obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy społecznej w wymiarze 20 (dwudziestu) godzin miesięcznie,

2.  na podstawie art. 46 § 1 k.k. orzeka wobec oskarżonej obowiązek naprawienia szkody w całości poprzez zapłatę na rzecz (...) sp. z o.o. kwoty 5983,19 zł (pięciu tysięcy dziewięciuset osiemdziesięciu trzech złotych i dziewiętnastu groszy),

3.  na podstawie art. 624 § 1 k.p.k. zwalnia oskarżoną od zapłaty kosztów sądowych.