Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 1256/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 20 maja 2022 r.

Sąd Okręgowy w Świdnicy, II Wydział Cywilny Odwoławczy w składzie następującym:

Przewodniczący: SSO Piotr Rajczakowski

po rozpoznaniu w dniu 20 maja 2022 r. w Świdnicy

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej w P.

przeciwko Towarzystwu (...) S.A. w W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej

od wyroku Sądu Rejonowego w Kłodzku

z dnia 25 października 2021r., sygn. akt I C 427/21

I.  oddala apelację;

II.  zasądza od strony pozwanej na rzecz strony powodowej kwotę 900 zł tytułem kosztów postępowania apelacyjnego.

Sygn. akt II Ca 1256/21 Ś., dnia 20 maja 2022 r.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować;

2.  odpis wyroku doręczyć pełnomocnikom stron bez pouczenia za pośrednictwem portalu informacyjnego,

3.  po skutecznym doręczeniu akta zwrócić Sądowi Rejonowemu w Kłodzku,

4.  w razie wpływu wniosku o uzasadnienie akta przedstawić.