Pełny tekst orzeczenia

Sygnatura akt VI Ka 338/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 10 czerwca 2020 r.

Sąd Okręgowy w Gliwicach, Wydział VI Karny Odwoławczy w składzie:

Przewodniczący sędzia Marcin Schoenborn

Protokolant Aleksandra Pawłowska

po rozpoznaniu w dniu 10 czerwca 2020 r. na posiedzeniu

sprawy A. S. ur. (...) w R.

syna P. i B.

oskarżonego z art. 278 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk przy zast. art. 12 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk

na skutek apelacji wniesionej przez oskarżyciela publicznego

od wyroku Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej

z dnia 29 stycznia 2020 r. sygnatura akt II K 1132/19

na mocy art. 437 kpk, art. 439 § 1 pkt 9 kpk i art. 632 pkt. 2 kpk w w. z art. 634 kpk

1.  uchyla zaskarżony wyrok i na mocy art. 17 § 1 pkt 5 kpk umarza postępowanie karne wobec A. S. o zarzucane mu przestępstwo z art. 278 § 1 kk i art. 13 § 1 kk w zw. z art. 278 § 1 kk przy zast. art. 12 § 2 kk w zw. z art. 64 § 1 kk, wobec śmierci oskarżonego;

2.  kosztami procesu w sprawie obciąża Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

Formularz UK 2

Sygnatura akt

VI Ka 338/20

Załącznik dołącza się w każdym przypadku. Podać liczbę załączników:

1

1CZĘŚĆ WSTĘPNA

0.11.1. Oznaczenie wyroku sądu pierwszej instancji

wyrok Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej z dnia 29 stycznia 2020 r. sygn. akt II K 1132/19

0.11.2. Podmiot wnoszący apelację

☒ oskarżyciel publiczny albo prokurator w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ oskarżyciel posiłkowy

☐ oskarżyciel prywatny

☐ obrońca

☐ oskarżony albo skazany w sprawie o wydanie wyroku łącznego

☐ inny

0.11.3. Granice zaskarżenia

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana

1Ustalenie faktów w związku z dowodami przeprowadzonymi przez sąd odwoławczy

0.12.1. Ustalenie faktów

0.12.1.1. Fakty uznane za udowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.1.1.

W dniu 6 maja 2020 r. oskarżony zmarł

zaświadczenie z systemu informatycznego sądów PESEL-SAD2

220-221

0.12.1.2. Fakty uznane za nieudowodnione

Lp.

Oskarżony

Fakt oraz czyn, do którego fakt się odnosi

Dowód

Numer karty

2.1.2.1.

0.12.2. Ocena dowodów

0.12.2.1. Dowody będące podstawą ustalenia faktów

Lp. faktu z pkt 2.1.1

Dowód

Zwięźle o powodach uznania dowodu

2.1.1.1

zaświadczenie z systemu informatycznego sądów PESEL-SAD2

Autentyczność i treść dokumentu nie budziła zastrzeżeń, a wskazywał on pewnie na akt stanu cywilnego stwierdzający urzędowo oraz wyłącznie fakt śmierci oskarżonego w dniu 6 maja 2020 r..

0.12.2.2. Dowody nieuwzględnione przy ustaleniu faktów
(dowody, które sąd uznał za niewiarygodne oraz niemające znaczenia dla ustalenia faktów)

Lp. faktu z pkt 2.1.1 albo 2.1.2

Dowód

Zwięźle o powodach nieuwzględnienia dowodu

1STANOWISKO SĄDU ODWOŁAWCZEGO WOBEC ZGŁOSZONYCH ZARZUTÓW i wniosków

Lp.

Zarzut

3.1.

obraza przepisu prawa materialnego, tj. art. 12 § 2 kk w zw. z art. 10a kw, poprzez wyeliminowanie w opisie przestępstwa przypisanego oskarżonemu wykroczeń popełnionych w dniach 29 listopada 2018r., 27 marca 2019r. oraz 11 maja 2019r. podczas, gdy pomimo skazania A. S. wyrokami sygn. II W 26/19 Sądu Rejonowego w Rudzie Śląskiej, II W 495/19 i II W 539/19 Sądu Rejonowego w Zabrzu, należało ująć ww. zachowania w opisie czynu w związku ze skazaniem za przestępstwo

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania zarzutu za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny

Zarzut stał się bezprzedmiotowy wobec ustalenia przez Sąd odwoławczy okoliczności, która uzasadniała działanie skutkujące koniecznością uchylenia wyroku i umorzenia postępowania.

Wniosek

zmiana punktu 1 zaskarżonego wyroku poprzez przypisanie oskarżonemu A. S. przestępstwa szczegółowo opisanego w akcie oskarżenia i wymierzenie kary 10 miesięcy pozbawienia wolności

☐ zasadny

☐ częściowo zasadny

☐ niezasadny

Zwięźle o powodach uznania wniosku za zasadny, częściowo zasadny albo niezasadny.

Wniosek bezprzedmiotowy z uwagi na konieczność uchylenia wyroku Sądu I instancji i umorzenia postępowania z powodu śmierci oskarżonego, stanowiącej bezwzględny powód odwoławczy.

1OKOLICZNOŚCI PODLEGAJĄCE UWZGLĘDNIENIU Z URZĘDU

4.1.

Śmierć oskarżonego po wydaniu zaskarżonego wyroku, a przed jego uprawomocnieniem

Zwięźle o powodach uwzględnienia okoliczności

Śmierć oskarżonego stanowi bezwzględny powód odwoławczy, który Sąd II instancji zobligowany jest uwzględnić niezależnie od granic zaskarżenia i podniesionych zarzutów oraz ich wpływ na treść orzeczenia.

1ROZSTRZYGNIĘCIE SĄDU ODWOŁAWCZEGO

0.15.1. Utrzymanie w mocy wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.1.1.

Przedmiot utrzymania w mocy

Zwięźle o powodach utrzymania w mocy

0.15.2. Zmiana wyroku sądu pierwszej instancji

0.0.15.2.1.

Przedmiot i zakres zmiany

Zwięźle o powodach zmiany

0.15.3. Uchylenie wyroku sądu pierwszej instancji

0.15.3.1. Przyczyna, zakres i podstawa prawna uchylenia

5.3.1.1.1.

art. 439 § 1 pkt 9 kpk

art. 439 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

W toku postępowania odwoławczego oskarżony zmarł, a okoliczność ta, stanowiąca bezwzględną przyczynę odwoławczą obligowała Sąd odwoławczy do uchylenia zaskarżonego wyroku w oparciu o treść art. 439 § 1 pkt 9 kpk oraz umorzenia postępowania z uwagi na przeszkodę procesową określoną w art. 17 § 1 pkt 5 kpk.

5.3.1.2.1.

Konieczność przeprowadzenia na nowo przewodu w całości

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

5.3.1.3.1.

Konieczność umorzenia postępowania

art. 437 § 2 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia i umorzenia ze wskazaniem szczególnej podstawy prawnej umorzenia

5.3.1.4.1.

art. 454 § 1 k.p.k.

Zwięźle o powodach uchylenia

0.15.3.2. Zapatrywania prawne i wskazania co do dalszego postępowania

0.15.4. Inne rozstrzygnięcia zawarte w wyroku

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

1Koszty Procesu

Punkt rozstrzygnięcia z wyroku

Przytoczyć okoliczności

Pkt 2.

Z uwagi na następcze umorzenie postępowania, zainicjowanego z oskarżenia publicznego, art. 632 § 2 kpk w zw. z art. 634 kpk kosztami procesu w sprawie nakazywał obciążyć Skarb Państwa.

1PODPIS

0.11.3. Granice zaskarżenia

Kolejny numer załącznika

1

Podmiot wnoszący apelację

oskarżyciel publiczny prokurator Prokuratury Rejonowej w Rudzie Śląskiej

Rozstrzygnięcie, brak rozstrzygnięcia albo ustalenie, którego dotyczy apelacja

pominięcie w opisie czynu przypisanego oskarżonemu trzech zachowań (kradzieży sklepowych) objętych pierwotnie oskarżeniem dokonane w związku z ustaleniem Sądu I instancji, iż stanowiły one wykroczenia, co do odpowiedzialności oskarżonego za które uprzednio prawomocnie rozstrzygnięto we wskazanych postępowaniach sądowych

0.11.3.1. Kierunek i zakres zaskarżenia

☐ na korzyść

☒ na niekorzyść

☐ w całości

☒ w części

co do winy

co do kary

co do środka karnego lub innego rozstrzygnięcia albo ustalenia

0.11.3.2. Podniesione zarzuty

Zaznaczyć zarzuty wskazane przez strony w apelacji

art. 438 pkt 1 k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w zakresie kwalifikacji prawnej czynu przypisanego oskarżonemu

art. 438 pkt 1a k.p.k. – obraza przepisów prawa materialnego w innym wypadku niż wskazany
w art. 438 pkt 1 k.p.k., chyba że pomimo błędnej podstawy prawnej orzeczenie odpowiada prawu

art. 438 pkt 2 k.p.k. – obraza przepisów postępowania, jeżeli mogła ona mieć wpływ na treść orzeczenia

art. 438 pkt 3 k.p.k. – błąd w ustaleniach faktycznych przyjętych za podstawę orzeczenia,
jeżeli mógł on mieć wpływ na treść tego orzeczenia

art. 438 pkt 4 k.p.k. – rażąca niewspółmierność kary, środka karnego, nawiązki lub niesłusznego zastosowania albo niezastosowania środka zabezpieczającego, przepadku lub innego środka

art. 439 k.p.k.

brak zarzutów

0.11.4. Wnioski

uchylenie

zmiana