Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IC 930/20

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 05 kwietnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim, Wydział I Cywilny w składzie następującym:

Przewodniczący:

Sędzia SO Dorota Krawczyk

Protokolant:

Anna Frankowska

po rozpoznaniu w dniu 05 kwietnia 2022 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie

sprawy z powództwa Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W.

przeciwko M. G., A. G., L. G., J. P.

o zapłatę

1.  zasądza solidarnie od pozwanych M. G., A. G., L. G., J. P. na rzecz powoda Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 421.736,44zł (czterysta dwadzieścia jeden tysięcy siedemset trzydzieści sześć złotych 44/100), z ograniczeniem odpowiedzialności pozwanej J. P. do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku po zmarłym dłużniku R. G., z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie, nie wyższej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od kwoty 347.374,79zł (trzysta czterdzieści siedem tysięcy trzysta siedemdziesiąt cztery złote 79/100) stanowiącej kapitał od dnia 22 listopada 2018 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza solidarnie od pozwanych M. G., A. G., L. G., J. P. na rzecz powoda Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 31.904,00zł (trzydzieści jeden tysięcy dziewięćset cztery złote) tytułem zwrotu kosztów procesu.

Sędzia SO Dorota Krawczyk

Sygn. akt I C930/20

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 24 stycznia 2020 roku, wniesionym w elektronicznym postępowaniu upominawczym, powód Idea bank S.A. z siedziba w W. w W. wniósł o zasądzenie od pozwanych: M. G., A. G., L. G. i R. G. kwoty 347.374,79 zł tytułem kapitału wraz z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP rocznie, ale nie więcej niż w wysokości odsetek maksymalnych za opóźnienie od dnia 24 stycznia 2020 roku do dnia zapłaty, kwoty 64.136,98 zł tytułem odsetek oraz kwoty 10.224,67 zł tytułem opłat i prowizji oraz kwoty 5.272,00 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie tytułem zwrotu kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że pomiędzy powodem Idea bank S.A. z siedzibą w W., a pozwanym M. G. prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą (...) została zawarta umowa kredytu nr DK/KR- (...) na kwotę 450.442,12 zł poręczona przez R. G., L. G. oraz A. G.. Środki z kredytu zostały uruchomione przez powoda w dniu 28 maja 2015 roku, a pozwani nie wywiązali się ze zobowiązania na rzecz powoda (k. 7—12).

Postanowieniem z dnia 18 lutego 2020 roku Sąd Rejonowy w Lublinie w sprawie VI Nc-e (...) przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Okręgowemu w Piotrkowie Trybunalskim, stwierdzając brak podstaw do wydania nakazu zapłaty (k. 13).

Nakazem zapłaty w postępowaniu upominawczym z dnia 26 czerwca 2020 roku wydanym w sprawie I Nc 56/20 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim orzekł zgodnie z żądaniem pozwu (k. 149).

W dniu 21 lipca 2020 roku pozwany wniósł sprzeciw, którym zaskarżył wydany nakaz zapłaty, kwestionując jednocześnie wysokość roszczenia dochodzonego przez powoda, wniósł o oddalenie powództwa w całości oraz o zasądzenie od powoda solidarnie na rzecz pozwanych kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. W uzasadnieniu pozwany wskazał, że powodowy Bank nie umożliwił pozwanemu M. G. restrukturyzacji zadłużenia, co miało znaczący wpływ na sytuację poręczycieli. Ponadto jeden z poręczycieli pozwany R. G. w dniu 22 grudnia 2019 roku zmarł ( 157-158) .

W piśmie z dnia 13 listopada 2020 r. powód zaprzeczył wskazanym w sprzeciwie okolicznościom, i podtrzymał stanowisko w sprawie (k. 182-183).

Postanowieniem wydanym w sprawie I C 930/20 z dnia 30 września 2020 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. z urzędu uchylił nakaz zapłaty z dnia 26 czerwca 2020 roku wydany w stosunku do R. G. i odrzucił w stosunku do pozwanego R. G. pozew (k.179).

Na mocy aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego przed notariuszem w dniu 22 czerwca 2020 roku następcą prawnym zmarłego R. G. jest jego córka J. P., która przyjęła spadek po zmarłym ojcu. J. P. została wezwana do udziału w sprawie w charakterze pozwanej i wnosiła o oddalenie powództwa i zasądzenie na jej rzecz kosztów procesu (stanowisko pozwanej J. P. pismo k. 273-274, akt notarialny k. 275-276, stanowisko J. P.-k. 347 verte 00.0.22-00.10.09).

W toku postępowania strony podtrzymały swoje stanowiska.

Pozwani M. G., A. G., L. G. wypracowali z powodem ugodę. Z uwagi na brak zgody na warunki ugody przez pozwaną J. P. do ugody nie doszło.

Następcą prawnym powoda jest Bank (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. (k. 231-247).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:


W dniu 26.02.2015 r. M. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą M. G. HANDEL I USŁUGI zawarł z (...) Bank S.A. umowę kredytu „Kredytu inwestycyjny” o numerze DK/KR- (...) na kwotę 450.442,12zł na okres 120 miesięcy. Przedmiotowy kredyt został przeznaczony na szczegółowo określony postanowieniami umowy kredytu cel.

Systemem spłaty rat kredytu była „równa rata”., a terminem ostatecznej spłaty kredytu -120 miesięcy był liczony od dnia spłaty pierwszej raty zgodnie z harmonogramem spłat. Oprocentowanie kredytu uzgodniono jako zmienne i stanowiło sumę marży kredytowej i stawki referencyjnej dla waluty kredytu 3M Wibor. Według stanu na dzień zawarcia umowy kredytu oprocentowanie wynosiło 8,31%. Przy czym zgodnie z § 5 ust. 6 części ogólnej umowy kredytu każdorazowa oprocentowanie Kredytu nie mogło powodować wzrostu tego oprocentowania ponad obowiązujące na bieżąco oprocentowanie maksymalne określone w art. 359 § 2 1 k.c.

Stosownie do postanowień regulaminu kredytowania (...) Bank S.A. w § 19, na podstawie § 12 ust. 1 umowy kredytu w wypadku niespłacenia przez Kredytobiorcę w terminie raty spłaty wynikającej z umowy kredytu lub harmonogramu spłat oraz wierzytelności Banku po upływie okresu wypowiedzenia niespłacona kwota staje się zadłużeniem przeterminowanym, kwota kapitału stanowi kapitał przeterminowany, który podlega oprocentowaniu według stopy procentowej wynoszącej czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Zgodnie z pkt VII Części szczególnej umowy kredytu, kredytobiorca zobowiązany był do zapłaty raty kredytu każdego 7- go dnia miesiąca kalendarzowego.

Nadto, pozwany zobowiązał się do zapewnienia na rachunku bieżącym oraz rachunku kredytu comiesięcznych, albo kwartalnych wpływów w wysokości określonej postanowieniami umowy.

Kredytobiorca zobowiązał się do utrzymania przez cały okres trwania umowy kredytu zabezpieczenia w postaci cesji praw z umowy ubezpieczenia od utraty zysku, przystępując do grupowej umowy ubezpieczenia od utraty zysku zawartej pomiędzy Towarzystwem (...) S.A. a (...) Bank S.A. oraz zobowiązał się do opłacania składki w wysokości 1.337,81 zł miesięcznie (część szczególna V zabezpieczenia ust. 7 Umowy kredytu w zw. z § 7 ust. 2 umowy).

Pozwani R. G., L. G. i A. G. na mocy umowy poręczenia nr DK(...) udzielili solidarnie M. G. poręczenia za spłatę wierzytelności z umowy kredytu nr (...)- (...).

(dowód: odpis umowy kredytu (...)- (...)-k.4346 verte, umowa poręczenia nr DK(...) k. 47 deklaracja ubezpieczeniowa k. 138- 139 verte, wraz z cesja praw z polisy ubezpieczeniowej k. 140, tabela opłat i prowizji k.141-142, regulamin kredytowania (...) Bank SA k. 143147 verte )

Kredytobiorca M. G. złożył w Banku dyspozycję uruchomienia środków do umowy kredytu, zaś Bank zrealizował przedmiotową dyspozycję i kredyt został wypłacony pozwanemu M. G. - kredytobiorcy w całości.

(dowód: odpis dyspozycji uruchomienia środków do umowy k. 51-53, historia rachunku za okres 26.02.2015-16.06.2020 k. 54-64, harmonogram k. 65, wyciąg z rachunku za kres od 28.02.2015-16.06.2020 k. 66-71, historia naliczania odsetek za kres od 28.02.2015-16.06.2020 k. 72-76 verte)

Bank wielokrotnie informował pozwanego M. G. o znacznych zaległościach w płatnościach rat kredytu i wzywał kredytobiorcę do zapłaty zadłużenia kierując wezwania w formie papierowej, jak i w postaci wiadomości email i sms.

(dowód: monity powoda do pozwanego k. 77-83)

Mimo wezwań pozwany M. G. nie regulował zaległości w ratach kredytu.

(dowód: historia rachunku za okres 26.02.2015-16.06.2020 k. 54-64, harmonogram k. 65, wyciąg z rachunku za kres od 28.02.2015-16.06.2020 k. 66-71, historia naliczania odsetek za kres od 28.02.2015-16.06.2020 k. 72-76 verte)

Pismami z dnia 1 marca 2018 roku powód wezwał pozwanego M. G. oraz jego poręczycieli L. G., R. G. oraz A. G. do natychmiastowego uregulowania całości zadłużenia w terminie 14 dni roboczych, pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytu i skierowania sprawy do dalszego postępowania egzekucyjnego i poinformował jednocześnie o możliwości ubiegania się w zakreślonym terminie 14 dni roboczych o restrukturyzację zadłużenia.

Pozwani nie uregulowali zadłużenia.

Kolejnymi pismami z dnia 2 lipca 2018 roku powód ponownie wezwał pozwanego M. G. oraz jego poręczycieli L. G., R. G. oraz A. G. do natychmiastowego uregulowania całości zadłużenia w terminie 14 dni roboczych, pod rygorem wypowiedzenia umowy kredytu i skierowania sprawy do dalszego postępowania egzekucyjnego i poinformował jednocześnie o możliwości ubiegania się w zakreślonym terminie 14 dni roboczych o restrukturyzację zadłużenia.

Pozwani odebrali powyższe wezwanie w dniu 6 lipca 2018 roku.

(dowód: monity powoda do pozwanego k. 77-83, ostateczne wezwania do zapłaty wraz z dowodem doręczenia k. 84-88, k. 90 i 91, 92 i 93, k. 94 i 95,k. 96 i 97)

Pozwani w dalszym ciągu nie zapłacili zaległości spornego kredytu.

(dowód: wyciąg z ksiąg banku na dzień 24 stycznia 2020 roku -k. 114, historia spłat k. 117-119, raport zestawienie należności i spłat kredytu w PLN k.120-137)

Pismami z dnia 28 sierpnia 2018 roku powód wypowiedział pozwanemu M. G. oraz pozwanym (poręczycielom) A. G., R. G., L. G. umowę kredytową, z zachowaniem 30 dniowego okresu wypowiedzenia, licząc od dnia następnego od dnia doręczenia wypowiedzenia, wskazując w uzasadnieniu na niedotrzymanie przez Kredytobiorcę warunków udzielenia kredytu, a zwłaszcza nieterminowe regulowanie przez Kredytobiorcę zobowiązań wobec Banku.

Na dzień wypowiedzenia umowy przeterminowana kwota zadłużenia wynosiła 32 541,81 zł , natomiast łączna kwota należności kapitału wynosiła 358.404,79 zł.

Pismo zostało pozwanym M. G., A. G. doręczone w dniu 4 września 2018 roku, a pozostałym pozwanym w dniu 6 września 2018 roku.

(dowód: wypowiedzenie umowy kredytowej z dnia 28 sierpnia 2018 roku k. 98 wraz z dowodem doręczenia k. 99 i 100-105)

W związku z upływem okresu wypowiedzenia w dniu 22.11.2018 r. wierzytelność została postawiona w stan wymagalności, a powód (...) Bank S.A. pismami z 04.02.2019 roku wezwał pozwanych do spłaty wymagalnej wierzytelności, kierując ostateczne przedsądowe wezwanie do zapłaty wymagalnego zadłużenia w kwocie 398.441,27 zł w terminie 14 dni od daty doręczenia niniejszego wezwania, informując iż brak wpłaty należnych wierzytelności będzie skutkował podjęciem przez Bank wszelkich przysługujących mu kroków prawnych celem odzyskania wymagalnego zadłużenia.

Pismo zostało doręczone pozwanym w dniu 12 lutego 2019 roku

(dowód: odpis ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty wraz z dowodami doręczenia k. 106-113 verte)

Powód wielokrotnie próbował kontaktować się z pozwanym zarówno za pośrednictwem poczty jak i sms, mail. Poza kierowanymi wezwaniami do zapłaty powód podejmował inne próby skontaktowania się z pozwanym M. G. wysyłał smsy oraz wykonywane były telefony z informacją o zaległości i prośbami o kontakt z Bankiem, które nie doprowadziły do zawarcia porozumienia.

(dowód: monity powoda do pozwanego k. 77-83, ostateczne wezwanie do zapłaty wraz z dowodem doręczenia k. 84-88, -k. 90 i 91, 92 i 93,0k. 94 i 95, -k. 96 i 97 odpis ostatecznego przedsądowego wezwania do zapłaty wraz z dowodami doręczenia k. 106-113 verte)

Na dzień 24 stycznia 2020 roku wysokość zobowiązania pozwanych wynosiła solidarnie 421.736,44 zł i składały się na nią zaległość z tytułu kapitału niespłaconego kredytu w kwocie 347.374,79 zł , odsetki od należności niespłaconej w terminie do dnia 23 stycznia 2020 w kwocie 64 136,98 zł oraz koszty (koszty + opłaty + prowizje)- 10.224,67 zł)

(dowód: wycia z ksiąg banku na dzień 24 stycznia 2020 roku k. 114, historia spłat k. 117119, raport zestawienie należności i spłat kredytu w PLN k.120-137)

W dniu 23 listopada 2017 roku M. G. wystąpił z wnioskiem o restrukturyzację zobowiązań. Z uwagi na brak podstaw do uwzględnienia wniosku bank wydał decyzję negatywną.

(dowód: wniosek o restrukturyzacji z dnia 23 listopada 2017 roku k.161-163)

Pismem z dnia 10 lipca 2018 roku pozwany ponownie wystąpił z wnioskiem o restrukturyzację zobowiązań z tytułu udzielonych kredytów.

Na podstawie decyzji powoda strony opracowały aneks do umowy kredytowej, którym zaproponowano wprowadzenie karencji w spłacie rat. Aneks wysłano do pozwanego M. G. i wezwano do stawienia się w oddziale banku celem zawarcia aneksu.

Pozwany M. G. mimo wezwania nie stawił się w oddziale i aneks nie został podpisany.

(dowód: decyzja do aneksu - negatywna k. 184-185)

Wnioskiem z dnia 29 maja 2019 roku pozwany ponownie wystąpił o zawarcie porozumienia co do spłaty zadłużenia.

(dowód: wniosek z dnia 29 maja 2019 roku k. 167)

Pozwani nie wykonali żądnych działań zmierzających do wywiązania się z zaciągniętych zobowiązań i ostatecznie od raty zapadłej w maju 2018 roku trwale zaprzestali spłaty rat kredytu.

(dowód: wniosek o zawarcie porozumienia z dnia 29 maja 2019 roku k. 167, pismo z dnia 26 czerwca 2019 roku k. 186, lista czynności – wydruk z systemu windykacyjnego k. 187-189, pismo z dnia 23 kwietnia 2018 roku k. 190, wezwania banku k. 191-192, historia rachunku za okres 26.02.2015-16.06.2020 k. 54-64, harmonogram k. 65, wyciąg z rachunku za kres od 28.02.2015-16.06.2020 k. 66-71, historia naliczania odsetek za kres od 28.02.2015-16.06.2020 k. 72-76 verte)

W dniu 22 grudnia 2019 roku zmarł jeden z poręczycieli kredytobiorcy M. R. G..

(dowód: akt zgonu- kserokopia k. 168)

Na mocy aktu poświadczenia dziedziczenia, sporządzonego przed notariuszem w dniu 22 czerwca 2020 roku następca prawnym zmarłego R. G. jest jego córka J. P., która jako spadkobierca ustawowy zmarłego R. G. przyjęła po nim spadek z dobrodziejstwem inwentarza.

(dowód: akt notarialny Rep. Nr 2374/2020 roku k. 275-276)

Sąd Okręgowy ocenił i zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Okolicznością bezsporną w sprawie jest zawarcie przez strony umowy kredytu i umów poręczenia, brak spłat rat w terminie, wysokość zadłużenia, kwota żądana pozwem, jak również dziedziczenie przez pozwaną J. P. długów po ojcu R. G. z ograniczeniem do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku.

Zgodnie z treścią art. 69. 1. Prawa Bankowego (Dz.U.2021.2439 t.j. ) przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Zgodnie z treścią art. 876 § 1 KC Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, gdyby dłużnik zobowiązania nie wykonał, § 2. Oświadczenie poręczyciela powinno być pod rygorem nieważności złożone na piśmie.

Pozwani L. G. i A. G. oraz zmarły R. G. zawarli ze stroną powodową umowy poręczenia i ich odpowiedzialność jest oparta na podstawie art. umowy poręczenia i art. art. 876 § 1 KC. Pozwana J. P. również jest zobowiązana wobec powoda jako poręczyciel – następca prawny zmarłego poręczyciela R. G..

Zarzut pozwanych podniesiony w sprzeciwie, co do uniemożliwienia restrukturyzacji spornego kredytu jest oczywiście niezasadny, co wynika z dokumentów w postaci pouczenia o możliwości wystąpienia z wnioskiem o restrukturyzację, jak i złożenia takich wniosków przez stronę pozwaną, jeden rozpatrzony negatywnie, drugi uzgodniony aneks przygotowany do podpisu, a pozwany M. G. nie stawił się, aby aneks restrukturyzacyjny podpisać.

W sprzeciwie pozwani zadeklarowali chęć ugodowego zakończenia postępowania. Negocjacje trwały bardzo długo w trakcie procesu.

Umowa została skutecznie wypowiedziana pismem z 28.08.2018 roku, które to wypowiedzenie zostało doręczone kredytobiorcy i poręczycielom.

Całość zadłużenia stała się natychmiast wymagalna.

Żądanie pozwu nie było kwestionowane co do wysokości. Poza tym żądana pozwem kwota wynika z dokumentacji bankowej w postaci wyciągu z ksiąg banku na dzień 24 stycznia 2020 roku, historii spłat, raportu zestawienie należności i spłat kredytu w PLN, których to wiarygodność nie budzi żadnych wątpliwości Sądu.

A więc powództwo w stosunku do wszystkich pozwanych jest uzasadnione w całości, przy czym odpowiedzialność pozwanej J. P. jest ograniczona.

Spadkobierca, który złożył oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza (art. 1012 k.c.) ponosi odpowiedzialność za długi spadkowe tylko do wartości ustalonego w spisie inwentarza stanu czynnego spadku (art. 1031 § 2 zd. 1 k.c.).

Pozwana J. P. złożyła oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza po ojcu R. G. w formie aktu notarialnego Rep. Nr 2374/2020 roku.

Mając powyższe na uwadze Sąd w wyroku dokonał na podstawie art. 319 KPC zastrzeżenia na rzecz pozwanej J. P. prawa powołania się w toku postępowania egzekucyjnego na ograniczenie odpowiedzialności wynikające ze stanu czynnego spadku po R. G.. Wynikająca z art. 319 KPC obligatoryjność zamieszczenia takiego zastrzeżenia, jest uzasadnioną zasadą, według której dłużnik może powoływać się na ograniczenie odpowiedzialności tylko wówczas, gdy ograniczenie to zostało zastrzeżone w tytule wykonawczym (por. Jakubecki Andrzej (red.), Bodio Joanna, Demendecki Tomasz, Marcewicz Olimpia, Telenga Przemysław, Wójcik Mariusz P., Komentarz do ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego, Lex, stan prawny na 19 marca 2013 roku).

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 98 k.p.c. zgodnie z zasadą odpowiedzialności za wynik sprawy.

Pozwani przegrali sprawę w całości dlatego też Sąd obciążył pozwanych kosztami procesu w całości i zasądził solidarnie od pozwanych M. G., A. G., L. G., J. P. na rzecz powoda Banku (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 31.904,00zł tytułem zwrotu kosztów procesu, na które złożyło się: opłata od pozwu 21.087zł, wynagrodzenie pełnomocnika 10.800zł i opłata od pełnomocnictwa 17zł.

Sędzia SO Dorota Krawczyk

Z/ odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi pozwanych M. G., A. G. i L. G..