Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt IX GC 2430/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 28. maja 2019 r.

S ąd Rejonowy dla (...) W. w W. IX Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodnicząca SSR Aleksandra Zielińska-Ośko,

Protokolant: Michał Nicewicz,

po rozpoznaniu w dniu 28. maja 2019 r. w Warszawie,

na rozprawie,

sprawy z powództwa (...) Bank spółki akcyjnej z siedzibą w W.,

przeciwko M. H. i R. H.,

o zapłatę,

orzeka:

1.  zasądza od pozwanych M. H. i R. H. solidarnie na rzecz powoda (...) Bank spółki akcyjnej z siedzibą w W. kwotę 43.579,99 zł (czterdzieści trzy tysiące pięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych i 99/100) z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, ale nie wyższej w stosunku rocznym od dwukrotności wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie, za okres od dnia 26. stycznia 2018 r. do dnia zapłaty;

2.  zasądza od pozwanych solidarnie na rzecz powoda kwotę 5.795,00 zł (pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym kwotę 3.600,00 zł (trzy tysiące sześćset złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

SSR Aleksandra Zielińska-Ośko