Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt: II Ca 2758/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 kwietnia 2022 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie II Wydział Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: sędzia Lucyna Rajchel

po rozpoznaniu w dniu 31 marca 2022 roku w Krakowie na rozprawie

sprawy z powództwa Z. J.

przeciwko (...) Towarzystwu (...) z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji strony pozwanej od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa–Krowodrzy w Krakowie z dnia 20 września 2021 roku, sygn. akt I C 567/21/K

1.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie I. w ten sposób, że nadaje mu treść: „zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 907,03 zł (dziewięćset siedem złotych trzy grosze) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 4 lipca 2019 roku do dnia zapłaty oraz odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 3777,99 zł (trzy tysiące siedemset siedemdziesiąt siedem złotych 99/100) od dnia 1 stycznia 2018 roku do dnia 3 lipca 2019 roku;”,

2.  oddala dalej idącą apelację;

3.  zasądza od strony pozwanej rzecz powoda kwotę 135 zł (sto trzydzieści pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

SSO Lucyna Rajchel