Pełny tekst orzeczenia

Sygn. akt II Ca 2901/21

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 18 marca 2022 roku

Sąd Okręgowy w Krakowie Wydział II Cywilny Odwoławczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia Liliana Kaltenbek

po rozpoznaniu w dniu 18 marca 2022 roku w Krakowie

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa J. P.

przeciwko (...) Towarzystwu (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W.

o zapłatę

na skutek apelacji powoda

od wyroku Sądu Rejonowego dla Krakowa- Podgórza w Krakowie z dnia 14 września 2021 roku, sygnatura akt I C 495/21/P

1.  zmienia zaskarżony wyrok w ten sposób, że nadaje mu następującą treść:

I.  zasądza od strony pozwanej (...) Towarzystwa (...) Spółki Akcyjnej z siedzibą w W. na rzecz powoda J. P. kwotę 2.849,9 zł (dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy) z ustawowymi odsetkami opóźnienia od dnia 20 listopada 2020r. do dnia zapłaty

II.  oddala powództwo w pozostałym zakresie;

III.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 1117 zł (tysiąc sto siedemnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala apelację w pozostałym zakresie;

3.  zasądza od strony pozwanej na rzecz powoda kwotę 650 (sześćset pięćdziesiąt) zł tytułem zwrotu kosztów postępowania odwoławczego.

Sędzia Liliana Kaltenbek